English version of this page

Veiledning for oppgavemalen

Dette er en generell veiledning for oppgavemalen. Selve malen er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting.

Om versjoner og språkversjoner

Denne veiledningen er skrevet ut fra Word for Windows 2010.

Word for Mac og andre Word-versjoner vil være noe annerledes. Funksjoner som beskrives her er i alle versjonene. Menyer og plassering vil kunne være forskjellig. Det betyr at beskrivelser og bilder her, kan være noe annerledes enn det du ser på skjermen din. Det er mulig at du må gjennom litt ulikt sammensatte menyer og antall trinn når du følger vår bruksanvisning. Microsofts egne sider kan være til hjelp for å finne ut hvor funksjoner er plassert i din programversjon.

Denne veiledningen tar utgangspunkt i en engelsk versjon. Du kan selv endre språkversjonen i den Word-versjonen du jobber i. Mer informasjon om dette finner du på Microsofts sider. Har du engelsk versjon av Windows og/eller Word, kan du oppleve at dine skjermbilder får blanding av norsk og engelsk i menyer og stilnavn. Dette avhenger av oppsettet på PCen din og påvirker ikke programmets, malens eller stilens funksjon.

Ikke skift mellom forskjellige versjoner av Word

Hvis du først har begynt å skrive i en Word-versjon bør du ikke åpne og lagre dokumentet i en av de andre. Gjør du det, kan dokumentet bli skadet eller ødelagt.

Jobbe med stiler

Stiler er spesialsammensatte sett av skrift, størrelse og formatering. Stilene lagres, og kan brukes gang på gang. Det anbefales at du alltid bruker stiler når du skriver større dokumenter, spesielt når dokumentet skal oppfylle formateringsmessige og typografiske krav, i tillegg til de innholdsmessige kravene. Utforsk stilene som ligger i oppgavemalen, og bruk dem slik de er ment når du skriver en oppgave. Stilene er også spesielt viktige for oppgavens innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelsen blir generert automatisk på grunnlag av stilene i de forskjellige typene overskrifter, så det er derfor viktig at overskriftene har riktige stiler og riktig hierarki.

Vise stiler i et Word-dokument

Når du skal begynne å arbeide med stiler, klikker du på Home-fanen for å finne Styles-gruppen.

Illustrasjon 1, stiler i Word

Når du setter markøren i tekst i et dokument, og flytter pilen til en annen stil, endres teksten i dokumentet midlertidig til en forhåndsvisning av hvordan teksten vil se ut med den nye stilen. Hvis du vil bruke stilen, klikker du på stilen. Hvis du vil bruke en stil på en større bolk med tekst, markerer du teksten og klikker på stilen.

Hvis du har tekst i et dokument, og du lurer på hvilken stil den bruker, klikker du i teksten, og ser etter hvilken stil som er markert.

 

Illustrasjon 2, stiler i Word

Hvis du vil se flere stiler, klikker du på pilknappen til høyre i Styles-gruppen. Da vises en ekstra rad.

 

 

 

Illustrasjon 3, stiler i Word

Hvis du vil arbeide med stilene tilgjengelig fra en lokalmeny, klikker du på More-knappen til høyre i Styles-gruppen. Velg Apply Styles. Velg stilen du vil bruke.

 

 

 

Illustrasjon 4, stiler i Word

Hvis du vil vise alle stilene i en liste du kan velge fra, klikker du på knappen helt nederst til høyre i Styles-gruppen. Da vises Styles-vinduet. Hvis ikke alle stilene vises, kan du utvide vinduet ved å dra i nedre, høyre hjørne.

 

Stiler i oppgavemalen

Stilens navn Informasjon om stilen
1Duo_Overskrift Brukes til kapitteloverskrifter. Nummereres automatisk. Kommer med i innholdsfortegnelsen. Stilen er satt til Arial, 24 pt, fet.
2Duo_Overskrift Overskrift nivå 2. Nummereres automatisk. Kommer med i innholdsfortegnelsen. Stilen er satt til Arial, 18 pt, fet.
3Duo_Overskrift Overskrift nivå 3. Nummereres automatisk. Kommer med i innholdsfortegnelsen. Stilen er satt til Arial, 14 pt, fet.
4Duo_Overskrift Overskrift nivå 4. Ikke nummerert. Kommer ikke med i innholdsfortegnelsen. Stilen er satt til Arial, 12 pt, fet.
Brodtekst Vanlig tekst. Brukes til all tekst i oppgaven som ikke er overskrifter eller skal bruke stilen Figur eller Sitat. Stilen er satt til Times New Roman, 12 pt.
Figur Brukes til navnet på figurer, tabeller, bilder, grafer o.l. Tekst med denne stilen kommer med i oversikten over figurer. Stilen er satt til Times New Roman, 10 pt.
Sitat Brukes til sitater. Innrykket og kursivert tekst. Stilen er satt til Times New Roman, 12 pt, kursiv.
Uten nr. Duo Brukes til overskrifter FØR kapittel 1. Ikke nummerert og kommer ikke med i innholdsfortegnelsen. Stilen er satt til Arial, 24 pt, fet.
Uten nr, etter kap.1 Brukes til overskrifter etter kapittel 1. Ikke nummerert, men kommer med i innholdsfortegnelsen. Stilen er satt til Arial, 24 pt, fet.
Normal Skal ikke brukes. Bruk stilen Brodtekst til all tekst som ikke bruker en annen stil.
Forside-stiler I tillegg til de forannevnte stilene, inneholder malen tre stiler til bruk bare på forside

 

Tips og råd før du begynner

Råd om tekstbehandling

 • Ikke bruk stilen Normal for vanlig tekst. Bruk stilen Brodtekst.
 • Bruk Enter-tasten for å lage nytt avsnitt eller nytt punkt i en punktrekke.
 • Ikke bruk Enter-tasten for linjeskift.
 • Ikke bruk Space/Mellomrom-tasten for å legge inn ekstra mellomrom. Denne tasten brukes bare for å skille enkeltord fra hverandre. Har du behov for å holde teksten i spalter, bør du lage en tabell.
 • Ikke bruk tabulatorer, de skaper krøll ved konvertering til andre formater.
 • Ikke bruk Enter flere ganger etter hverandre for å komme til en ny side. Lag sideskift på riktig måte ved å trykke på Ctrl-tasten og Enter samtidig, eller trykk på knappen for Tom side i kategorien Sett inn.
 • Hvis du vil bruke se-henvisninger som refererer til bestemte sider i oppgaven, må du legge dem inn som kryssreferanser og oppdatere kryssreferansene før du ferdigstiller oppgaven. Sidenummereringen forandrer seg fortløpende under skriving, så hvis du bare skriver inn en henvisning til en side, er det svært sannsynlig at den vil bli feil i den ferdige oppgaven. Det å legge inn kryssreferanser, er en funksjon i Word.

Formatere kolonner ved hjelp av tabeller

Hvis du trenger å presentere data i spalter eller kolonner, bruker du tabeller. Det er enkelt å lage tabeller i Word, og de konverteres greit både til HTML og PDF. Ikke legg inn blanke tegn for å holde teksten i tabellen på plass. Blanke tegn forsvinner ved konvertering, og du får problemer med formatering av tabellen i Word hvis du gjør større endringer i teksten. Du kan godt lage en tabell med usynlig ramme, slik at teksten ser mer elegant ut. Du finner valgene for tabeller i kategorien Insert i Word.

Fyll ut opplysninger i filinformasjonen

Registrering av properties

I hvert Word-dokument lagres det en del «usynlig informasjon». Du kan se hva som ligger i din oppgavefil ved å klikke på
File > Info > Properties > Advanced Properties.

Rett opp informasjon om forfatter. Her vises default navnet til den som har lagd malen på UiO.

Opplysningene herfra vil følge filen når dokumentet konverteres til PDF. I Internett-søk blir denne informasjonen vektlagt av søkemotoren (f.eks av Google og i DUO). Det er derfor viktig at du står som forfatter av dokumentet. Det du minimum bør fylle ut er tittel på dokumentet, forfatter og organisasjon (Universitetet i Oslo). Du kan også fylle ut de andre feltene hvis du ønsker det.

Begynne på oppgaven

Hopp over tittelbladet, innholdsfortegnelsen og de andre delene som baseres på eller genereres på grunnlag av oppgaven, og begynn med overskriften for første kapittel

Kapitteloverskrifter

Gå til riktig sted i dokumentet, og begynn og skriv. Eksempelteksten for kapitteloverskrift er i stilen 1DUO_Overskrift.

Når du erstatter eksempelteksten med din egen tekst kan du se at 1DUO_Overskrift er markert. Slik blir overskriften riktig formatert og vil bli tatt med i innholdsfortegnelsen. Du finner mer informasjon om hvordan du genererer innholdsfortegnelsen lenger ned på denne siden.

 • Alle kapitteloverskrifter skal bruke stilen 1DUO_Overskrift.
 • Nummerering av kapitteloverskrifter og underoverskrifter skjer automatisk, så ikke skriv inn tallene!
 • Det er vanlig å strukturere kapitler i flere nivåer etter den logiske oppbygningen av innholdet. Vær konsekvent i bruk av overskriftsnivåer – 1DUO_Overskrift, 2DUO_Overskrift og 3DUO_Overskrift.
 • Husk at det er stilene som danner grunnlaget for den automatiske genereringen av innholdsfortegnelsen.

 Rekkefølgen på kapitlene

 • Du står helt fritt når det gjelder hvilken del eller hvilket kapittel du vil skrive først. Hvis du vil, kan du godt begynne med kapittel 2. Så lenge dette kapitlet er det eneste, vil det være nummerert med 1. Dette vil endres når det kommer ett eller flere kapitler foran.
 • Når du vil skrive kapittel 1, setter du markøren foran overskriften for kapittel 2 og velger stilen 1 DUO_Overskrift. Da kan du skrive overskriften for kapittel 1, og nummereringen oppdateres automatisk. Det som opprinnelig var kapittel 1 skyves nedover og blir til kapittel 2.
 • Ved å bruke stilgalleriet kan du raskt veksle mellom stilene etter behov.

Vanlig tekst

Stilen Brodtekst brukes til vanlig tekst. Ikke bruk Normal selv om du finner denne blant stilene.

Avsnitt og bytte av stil

For å bytte stil til Brodtekst etter 1DUO_Overskrift , plasserer du markøren på slutten av teksten du har skrevet inn som kapitteloverskrift, og trykker på Enter: Da skifter stilen automatisk til Brodtekst. Det er slik du bruker malen.

Pass på at all tekst får riktig stil. I illustrasjonen nedenfor ser du forskjellige overskriftsnivåer, brødtekst og figurtittel. Når du skriver vanlig tekst, bruker du stilen Brodtekst og trykker på Enter-tasten når du vil starte et nytt avsnitt. Skal du skrive noe annet enn et avsnitt, trykker du på Enter-tasten for nytt avsnitt og velger en annen stil fra hurtigstilgalleriet

 

Overskriftsnivåer i oppgavemalen

 

Bruke elementer (bilder, figurerer m.m.) fra andre dokumenter eller programmer

Du kan bruke tekst fra andre dokumenter i oppgaven din, og du kan bruke forskjellige typer bilder, figurer og illustrasjoner. Hvis du er usikker på hvordan du gjør det, kan du lese veiledningen for bruk av elementer fra andre dokumenter eller programmer.

Ferdigstille oppgaven

Forside, tittelblad og annet

Tittel, undertittel og lignende skal på forsiden og tittelblad. Feltene er forhåndsdefinert i oppgavemalen. Bruk stilen Uten nr. duo og evt. 4DUO_Overskrift og Brodtekst.

Forord, sammendrag, informasjon om opphavsrettigheter, dedikasjon og annet

Dette er tekster som skal inn før innholdsfortegnelsen. Det er egne sider for en del slike tekster i malen. Mangler side, f.eks. dedikasjon, skriver du den inn med stilen Uten nr. duo på overskriften og stilen Brodtekst på teksten.

Litteraturliste, EndNote og Referance Manager

Ved UiO er det vanlig å bruke programmene EndNote og Reference Manager til å holde orden på referanser og kilder. UiO har «site licence» på disse programmene, og det betyr at alle ansatte og mastergradsstudenter fritt kan installere dem. Hvis du bruker et av programmene fra begynnelsen av, vil du spare mye tid senere når dokumentet er ferdig og kildelisten skal klargjøres. Er EndNote eller Reference Manager installert på samme maskin som Word, vil du få opp egne kategorier (faner) for dem i Word. Hvis du lurer på noe i forbindelse med EndNote eller Reference Manager, kan du ta kontakt med Student-IT eller ditt bibliotek.

Skrive og referere, UBs sider om refering og kildehenvisning.

EndNote og RefMan har som standard at litteraturlistene legger seg helt bakerst i dokumentet. I oppgavemalen blir dette et problem fordi Vedlegg er den siste overskriften, og der legger litteraturlisten fra EndNote og RefMan seg.

Hvordan løse problemet: Du kan flytte litteraturlisten til riktig plass ved å klippe & lime (cut & paste) eller markere & flytte (drag & drop). Før du flytter litteraturlisten, må du passe på at Instant formatting er på. Velg EndNote-fanen / Reference Manager 12-fanen, deretter Bibliography-gruppen, og klikk på pilen nederst i hjørnet. Klikk på Instant Formatting-fanen og se om den er av eller på. Den skal være på. I Reference Manager 11 må man, fra RefMan-verktøylinjen i Word, velge det 4. ikonet fra venstre: Instant formatting, for å sjekke at denne er aktivert (enabel). Nå kan du flytte litteraturlisten. Det er veldig viktig å lagre dokumentet med en gang etter at du flyttet litteraturlisten, ellers vil det bli to litteraturlister neste gang du henter referanser fra EndNote/RefMan.

Hvis du ikke skal ha vedlegg i oppgaven din, er det bare å fjerne siste side (Vedlegg), slik at litteraturlisten fra EndNote og RefMan kommer bakerst.

Du kan selvfølgelig skrive og vedlikeholde kildelisten manuelt, men det kan være krevende.

Lage innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelsen blir generert automatisk ut fra hvilke stiler som er brukt i overskriftene. Derfor er det viktig at overskriftene i dokumentet har riktige stiler og riktig hierarki.

Du kan opprette og oppdatere innholdsfortegnelsen når som helst i skriveprosessen. Når du skal lage innholdsfortegnelsen, går du til det stedet i dokumentet ditt hvor det står Innholdsfortegnelse. Det er der innholdsfortegnelsen settes inn. Merk deg at hvis du har skrevet inn tittel for figurer med stilen Figur, kommer det en oversikt over figurene til sist i innholdsfortegnelsen.

Illustrasjon automatisk innholdsfortegnelse Word

Høyreklikk på eksempelteksten i innholdsfortegnelsen, og velg Update Field.

Hvis du gjør forandringer i dokumentet på et senere tidspunkt, må du oppdatere innholdsfortegnelsen. Det gjør du på samme måte.

Huskeliste helt til slutt

Noe av det siste du gjør før du ferdigstiller oppgaven, er å oppdatere innholdsfortegnelsen slik at du kan være sikker på at den er oppdatert og fullstendig. Før du genererer innholdsfortegnelsen for siste gang før du leverer oppgaven, må du kontrollere at:

 • Alt er med – sammendrag, vedlegg, litteraturliste etc.
 • Tabeller, diagrammer, bilder ligger på riktig plass i oppgaven, er riktige og ser bra ut.
 • Stilene stemmer, og at ingen ekstra linjer, ekstrastiler etc. har kommet inn.
 • Sideskift er der du vil ha det, bruk Ctrl+Enter for å legge inn sideskift der hvor det eventuelt er nødvendig.
 • Gå gjennom dokumentet i fullskjermsvisning, gå til kategorien View, og klikk på Full screen reading for å se at alt er i orden.

Kontrollér før du konverterer:

 • Er informasjon i filegenskaper riktig? Tittel, forfatter, organisasjon?
 • Kontroller layouten for hver side. Kontroller at alle bilder, figurer og tabeller er riktig plassert.
 • Kontroller at innholdsfortegnelsen er riktig

Les om hvordan du konverterer til PDF fra Word, OpenOffice, LaTeX m.fl. på USITs sider.

Trykking og innlevering

Du bør beregne 4 virkedager til trykking hos Reprosentralen. Øvrig informasjon om innlevering av oppgaven får du hos instituttet ditt.

 

 

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 25. sep. 2012 14:44 - Sist endret 8. juli 2020 10:47