Sitatbruk

Vi gjengir her utdrag av Birger Stuevold Lassens veiledning om sitater i hans publikasjon Presentasjon av rettsvitenskapelige arbeider på norsk, 3. utg., Oslo 1993. Det er gjort mindre endringer og tilføyelser.

Sitater i en tekst settes i anførselstegn:

"Også inflasjonen har reist problemer ved gevinstbeskatningen".

 
Teksten gjengis bokstavrett:

"Etter sktl § 36 første ledd er eiendomsrett til fast eiendom skattepliktig formue."

"Efter Grundlovens og Rigsactens § 1 henhører det til vor Statsforfatning at, Norge skal være forenet med Sverrig under een Konge."

"Air pollution – like waste production, soil degradation, loss of species, or water contamination – is a regular feature of industrialization."

 
Kursivering eller uthevelser gjengis som i originalteksten:

"Det har lenge vært en oppfatning at det å konferere med advokat kan føre til en forvrengning av faktum."

"Den allmänna föreningsrätten regleras i lagen om föreningar (1919)."

 
Hvis uthevelser, kursivering eller tilføyelser etc. ikke står i originalen men gjøres av forfatteren selv, opplyses det om dette: (min uth.), (min tilføyelse)
Utelatelser i sitatet angis med tre prikker:

"Kravet om juridisk tænkemåde indebærer, at retsanvenderen har et vist mål af indlevelse i de retlige grundsætninger ...".

 
Tilføyelser settes i skarpe klammer [ ]. Sitater i sitater markeres ved at en bruker en annen type anførselstegn enn ellers i sitatet, f.eks. ved enkle anførselstegn:

"lovens bruk av ordet 'minstesats' kunne være egnet til å villede".

 
Lange sitater kan rykkes inn i teksten og ev. få mindre skrifttype (petitavsnitt):

"Dette må ha vært et meget nøye planlagt og målrettet innbrudd. Tyven har vært meget profesjonell. Et av vinduene i inngangsdøren er møysommelig skrudd ut. Deretter har tyven fått opp døren, og satt vinduet på plass igjen."

 
Deler av sitat:

Merkerett som hviler på innarbeidelse "blir det naturligvis ikke tale om betaling for".

 
Nøyaktige gjengivelser omfatter også feil i originalen. Hvis feilen er betydelig kan man for å tilkjennegi at feilen ligger i den siterte originalteksten tilføye [sic] (det betyr: slik står det virkelig).
Publisert 1. des. 2011 14:45 - Sist endret 3. mai 2016 14:55