Hylleoppstilling : Biofag

Våre nyeste bøker finner du i den nye boksamlingen som er ordnet etter Dewey. Biofag finner du fra nummer 560 til 599.

Plassering av bøker frem til 2007

01.0/ Håndbøker, generelle

02.0/ Matematikk og statistikk

02.1/ Programvare

03.0/ Statistiske tabeller

04.0/ Fysikk

05.0/ Kybernetikk/Informatikk

05.1/ Bioinformatikk

06.0/ Kjemi, generell

07.0/ Akvatisk kjemi med hydrografi

08.0/ Meteorologi

09.0/ Geofysikk m. oseanografi

10.0/ Geologi/Paleontologi/Jordbunnslære

11.0/ Geografi, geomorfologi

12.0/ Limnologi

13.0/ Antropologi

14.0/ Medisin, epidemier, mennesket

15.0/ Biologi generell

15.1/ Biologi: historie, biografi

15.2/ Bioetikk, biopolitikk

15.3/ Biologi: filosofi, livets opprinnelse

16.0/ Biologisk teknikk, metodikk, generell

17.0/ Konservering, preparering

18.0/ Teknikk: fotografisk

19.0/ Teknikk: lysmikroskopisk

20.0/ Teknikk: elektronmikroskopisk

21.0/ Feltmetodikk/analyseteknikk, generelt

21.1/ Akvatisk feltmetodikk/analyseteknikk

21.2/ Terrestrisk feltmetodikk/analyseteknikk

22.0/ Modellorganismer

22.1/ Zoologiske hager, akvarier og terrarier

22.2/ Botaniske hager, veksthus, klimaanlegg, fytotroner

22.3/ Kultur av encellede organismer. Celle- og vevskultur

23.0/ Biokjemisk og biofysisk eksperimenter,biomedisinsk teknikk

23.1/ Anatomisk og kirurgisk teknikk

24.0/ Biokjemi, generell

24.1/ Karbohydrater

24.2/ Lipider

24.3/ Nukleinsyrer

24.4/ Proteiner, peptider, aminosyrer, enzymer

24.5/ Andre forbindelser

24.6/ Biomedisin

25.0/ Biofysikk

26.0/ Cellebiologi

27.0/ Mikrobiologi

28.0/ Molekylær biologi

29.0/ Genetikk, genomikk

29.1/ Menneskets genetikk og evolusjon

29.2/ Populasjonsgenetikk

30.0/ Evolusjon

31.0/ Biogeografi, ekspedisjoner. Nasjonalparker, vernete områder

32.0/ Plantegeografi

33.0/ Dyregeografi

34.0/ Økologi, generell

34.1/ Populasjonsbiologi, populasjonsøkologi

35.0/ Akvatisk økologi, generell

36.0/ Marin Økologi

37.0/ Ferskvannsøkologi

38.0/ Terrestrisk økologi, generell

39.0/ Terrestrisk økologi, botanisk

40.0/ Plantesosiologi

41.0/ Terrestrisk økologi, zoologisk

42.0/ Biotopers dyreliv

43.0/ Miljølære generelt, økopolitikk

43.1/ Bevaringsbiologi, forvaltning, naturvern, biodiversitet

43.2/ Toksikologi, økotoksikologi, forurensning

43.3/ Miljøendringer, klimaendringer

43.6/ Kartlegging, verneplaner. Rødlister, truete og sjeldne arter

44.0/ Systematikk, generell

44.1/ Protister

45.0/ Botanikk, generell

46.0/ Planteanatomi: cytologi, histologi

47.0/ Plantefysiologi, generell

48.0/ Planters vannhusholdning

49.0/Planters energi- og stoffomsetning

50.0/ Planters formering, vekst og utvikling

51.0/ Plantesykdommer

53.0/ Geografiske områders flora: Europa

53.1/ Geogr. områders flora: utenom Europa

54.0/ Botanikk, generell bestemmelseslitt.

54.1/ Plantesystematikk, generell

55.0/ Kryptogamer (Cryptogamae)

56.0/ Alger (Phycophyta)

56.1/ Planktonalger

56.2/ Benthosalger

57.0/ Sopper (Mycophyta)

57.1/ Mycorrhiza

58.0/ Lav (Lichens)

59.0/ Moser (Bryophyta)

60.0/ Karplanter (Vasculares)

61.0/ Karsporeplanter (Pteridophyta)

62.0/ Frøplanter (Spermatophyta)

63.0/ Nakenfrøede planter (Gymnospermae)

64.0/ Dekkfrøede planter (Angiospermae)

65.0/ Matproduksjon, jordbruk, skogbruk, nyttevekster

65.1/ Medisinplanter, giftplanter

65.2/ GMO (Genmodifiserte organismer), genetisk forurensning

65.3/ Hagebøker

65.4/ Akvakultur

66.0/ Zoologi, generell

67.0/ Anatomi

68.0/ Histologi

69.0/ Fysiologi, generell

70.0/ Sirkulasjon, respirasjon, termoregulering

71.0/ Nerve- og sansefysiologi

72.0/ Vann- og ionebalanse

73.0/ Endokrinologi

74.0/ Fordøyelse

75.0/ Komparativ fysiologi

76.0/ Reproduksjon, embryologi, ontologi, regenerasjon i zoologi

77.0/ Sykdommer, patologi (dyr)

77.1/ Immunologi, zoologisk

77.2/ Infeksjonsbiologi, infeksjonssykdommer, epidemiologi

78.0/ Dyreparasittologi, symbiose, kommensialisme

79.0/ Etologi

80.0/ Dyresystematikk, generell

81.0/ Geografiske områders fauna

82.0/ Zoologi, generell bestemmelseslitteratur

83.0/ Virvelløse dyr (Invertebrata), generelt

84.0/ Encellete dyr (Protozoa)

85.0/ Mark eller ormer (Vermes)

86.0/ Bløtdyr ( Mollusca)

87.0/ Krepsdyr (Crustacea)

88.0/ Insekter og øvrige arthropoder

89.0/ Pigghuder (Echinodermata)

90.0/ Øvrige invertebrater

91.0/ Kappedyr, lansettfisker (Tunicata, Cephalochordata)

92.0/ Virveldyr (Vertebrata), generelt

93.0/ Fisker (Pisces)

94.0/ Amfibier og reptiler (Amphibia , Reptilia)

95.0/ Fugler (Aves)

96.0/ Pattedyr (Mammalia)

96.1/ Marine pattedyr

97.0/ Hvalfangst og selfangst

98.0/ Fiskeri

98.1/ Sportsfiske

99.0/ Jakt og viltstell

100.0/ Varia

100.1/ Vitenskapelig forfatterskap

100.2/ Fagdidaktikk, pedagogikk

Publisert 29. sep. 2010 14:10 - Sist endret 3. mai 2019 09:22