English version of this page

Realfagstermer

Realfagstermer er et kontrollert, pre-koordinert emneordsvokabular som i hovedsak dekker naturvitenskap, matematikk og informatikk. Emneordene er publisert som frie, åpne data, og inneholder per januar 2018 rundt 14 000 emneord som kan brukes frittstående, eller kombinert til strenger (nærmere 15 000 strenger).

Emneordene er gruppert i fire: innholdsbeskrivende emneord, og emneord for form, sted og tid. Hvert emneord er uttrykt ved minimum en unik identifikator og en foretrukken term. I tillegg kan emneord ha synonymer, oversettelser og/eller akronymer, klassifikasjonskoder (DDC eller MSC), se også-henvisninger, noter (til internt bruk) og definisjoner (tiltenkt sluttbruker). Realfagstermer har ikke hierarkiske relasjoner per i dag.

Gjennom et prosjekt ledet fra Universitetsbiblioteket i Bergen ble vokabularet oversatt til nynorsk i løpet av 2015. Siden har vi jobbet med å også få oversatt det til engelsk. Per januar 2018 er rundt 57 % oversatt og målet er å bli ferdig med oversettelsen i løpet av 2018. Parallelt med oversettelsen mappes vokabularet til Wikidata der det er hensiktsmessig.

Fra kaos til kontroll

Realfagstermer er et ungt vokabular. De gamle instituttbibliotekene under Realfagsbiblioteket benyttet frie emneord (nøkkelord), som verken ga god presisjon eller fullstendighet i gjenfinningen. I 2009 ble det satt ned en gruppe som skulle jobbe med å utvikle et kontrollert vokabular.

Prosjektgruppa tok utgangspunkt i de frie emneordene som var brukt tidligere, og la til rette for  en omfattende gjennomgang av disse. Gjennomgangen ble gjort av fagansvarlige ved instituttsamlingene. Termer ble tilbakeført til katalogpostene i et felt for lokale, kontrollerte emneord. Slik fikk rundt 80000 poster kontrollerte emneord.

Våren 2011 ble Realfagstermer tatt i bruk, men redaksjonen jobber fortsatt med å luke ut dårlige termer, slå sammen termer og generelt øke kvaliteten på vokabularet.

Til å vedlikeholde Realfagstermer benyttes husprogramvaren Roald for indeksering og Sonja for redaksjonelt arbeid.

Ut i verden

Realfagstermer eksisterer ikke i et vakuum. I 2012–2013 gjennomførte vi et prosjekt sammen med NTNU om sammenligning med deres vokabular Tekord, som resulterte i en overgang mellom de to vokabularene som dekker rundt 20 % av hvert respektive vokabular. Prosjektet var støttet av Nasjonalbiblioteket.

Omtrent samtidig begynte Universitetsbiblioteket i Bergen å se på om de kunne ta i bruk Realfagstermer til indeksering av sine samlinger. Fra sommeren 2014 bruker også Realfagsbiblioteket i Bergen indekseringsprogrammet Roald. UBB er representert i redaksjonen.

I 2013–2014 gjennomførte vi et prosjekt på mapping mot klassifikasjonssystemet Dewey, som resulterte i en overgang av tilsvarende størrelse som den mot Tekord. Prosjektet var støttet av Nasjonalbiblioteket.

Vi tror at behovet for kontrollert, norsk fagterminologi strekker seg langt utover bibliotekfeltet. Gjennom publisering av vokabularet som RDF/SKOS kan termene brukes også av andre tjenester på Internett.

Siden etableringen har det vært et mål at Realfagstermer på sikt skal kunne integreres i det andre store emneordssystemet ved Universitetsbiblioteket i Oslo; Humord. Sammen med Humsam-biblioteket og Nasjonalbiblioteket gjennomførte vi i 2014 et forprosjekt som så på muligheten for å etablere en generell, norsk tesaurus basert på Humord. Prosjektet anbefalte at dette skulle gjennomføres.

Siden 2015 har Nasjonalbiblioteket gitt støtte til prosjektet Mapping mot norsk WebDewey der Humord og Realfagstermer mappes (kobles sammen med) klassifikasjonen i norsk WebDewey.

Se også

Kontakt emneredaksjonen:

ureal-emnered[at]ub.uio.no

Emneord: realfagstermer Av Mari Lundevall, Knut Hegna, Dan Michael O. Heggø
Publisert 8. aug. 2014 13:21 - Sist endret 12. sep. 2019 10:11