English version of this page

Universitetsbiblioteket si personvernerklæring

Denne personvernerklæringa fortel om korleis Universitetsbiblioteket i Oslo samlar inn og brukar personopplysninger. Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det blir samla inn opplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 13 nr. 1) og generell informasjon om korleis vi handsamar personopplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 5 nr. 1).

Affluences

Denne personvernerklæringa fortel om korleis UiO samlar inn og brukar personopplysningar i bookingsystemet Affluences. Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det blir samla inn opplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 13 nr. 1) og generell informasjon om korleis vi handsamar personopplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 5 nr. 1) når du nyttar Affluences. Vi gjer deg merksam på at ved å bruke tenesta godkjenner du personvernerklæringa til Affluences.

Føremålet med behandlinga

Levere tenester til studenter for booking av kollokvierom i HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus.

Persondata som blir lagra:

 • E-post

Tenesta nytter Google Analytics til innsamling av følgande informasjon for statistiske føremål:

 • IP-adressa til eininga du brukar for å kople deg til tenesta 
 • Klikkstrøm til, gjennom og fra nettstaden
 • Svartid for nettstaden
 • Dato og klokkeslett for tilkopling
 • Informasjonskapsler
 • Type nettlesar
 • Nettlesarutvidelser inkludert versjon
 • Skjermoppløsning
 • Operativsystem og systemplattform

Alle data slettes automatisk etter 12 månadar. Affluences deler ikkje data med ein tredjepart.

BrowZine

Universitetsbiblioteket gjer BrowZine tilgjengeleg for studentar og ansatte ved UiO. Det er frivillig å bruke BrowZine. Universitetsbiblioteket samlar ikkje inn personopplysningar om deg når du brukar denne tenesta. Informasjonen du oppgir til BrowZine blir lagra på serverar i USA. Vi gjer deg merksam på at ved å bruke tenesta godkjenner du personvernerklæringa til BrowZine.

DUO Vitenarkiv

Denne personvernerklæringa fortel om korleis UiO samlar inn og brukar personopplysningar i DUO vitenarkiv. Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det blir samla inn opplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 13 nr. 1) og generell informasjon om korleis vi handsamar personopplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 5 nr. 1) forbunde til at du arkiverer dokument i DUO vitenarkiv eller besøker DUO.

Om DUO vitenarkiv

DUO vitenarkiv er ope tilgjengeleg på internett. DUO omfattar i dag student- og masteroppgåver, i tillegg vitskapelege publikasjonar som doktoravhandlingar og artiklar. DUO er basert på open source-plattforma Dspace.

Føremålet med behandlinga

I DUO blir det lagra student- og masteroppgåver, doktorgradsavhandlingar og vitskaplege publiseringar frå UiO. I samband med dette tek DUO Vitenarkiv imot persondata frå Felles Studentsystem (FS) og det nasjonale forskingsinformasjonssystemet CRIStin.

For student- og masteroppgåver leverte via StudentWeb blir desse persondata lagra:

 • Førnamn  
 • Etternamn
 • Studentnummer
 • UiO-brukarnamn
 • Adresse
 • Epost
 • Telefonnummer

Desse blir lagra for ei entydig identifisering av studentar i samband med:

 • Innlevering av oppgåve via StudentWeb/FS
 • Framtidig deponering av oppgåver til Riksarkivet
 • For å kunne kontakte studenten i forbindelse med endringar i DUO i ettertid
 • Søk i DUO. Det er berre forfatternamn som er synlege for ålmenta i samband med søk.

For vitskapelege arbeid som er leverte via CRIStin blir desse persondata lagra:

 • Førnamn
 • Etternamn
 • ID-nummeret på forfattaren (generert av CRIStin)
 • Tilhøyrsel (institusjon + eining)

Desse blir lagra for entydig identifisering av ansatte i samband med:

 • Innlevering via CRIStin
 • For å kunne kontakte forfattaren ved endringar i DUO i ettertid
 • Søk i DUO. Det er berre forfatternamn som er synlege for ålmenta i samband med søk.

For arbeid som er registrerte manuelt i DUO:

 • Berre namn blir registrerte.

Besøksstatistikk

Ulike handlingar (søk, val av fasett, søkjefunksjon osv.) blir aggregerte og registrerte for å kunne nyttast i statistikk, men på ein slik måte at ingen data kan sporast tilbake til kvar einskild brukar.

Utveksling med tredjepart

DUO blir hausta av tredjeparts system som til dømes Google og UB si søkjeteneste Oria. Av personopplysningar er det berre forfattarnamn som blir delte.

Tryggleikstiltak

Pålogging og autentisering

Berre systemadministratorar treng innlogging i DUO. Administratorar blir autentiserte anten via LDAP eller lokale brukarar.

Korleis sikrar vi opplysningane

All datatrafikk inn og ut av DUO nyttar kryptering over HTTPS. Brukarinformasjon for administratorar blir lagra i ein lukkea database internt i applikasjonen.

EZproxy

EZproxy nyttar seg av UiO si eiga autentiseringsløysing (Weblogin), og lagrar informasjon om din nettrafikk i 6 månadar før den vert sletta, i tråd med generelle bestemmingar om system- og sikkerheitslogging ved UiO:

 • IP-adressa til eininga du brukar for å kople deg til tenesta 
 • Nettadressa til den elektroniske ressursen du ynskjer å nå
 • Dato og klokkeslett for tilkopling
 • HTTP-metode, HTTP-kode og svarstorleik for tilkopling
 • Sesjons-ID generert av EZproxy
 • Brukarnamn for din konto hjå UiO

Informasjonen om din nettrafikk vert ikkje delt med ein tredjepart.

FRITT

Denne personvernerklæringa fortel om korleis UiO samlar inn og brukar personopplysningar i FRITT. Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det blir samla inn opplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 13 nr. 1) og generell informasjon om korleis vi handsamar personopplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 5 nr. 1). 

Om FRITT

FRITT er ei publiseringsteneste for forskarar og fagmiljø ved UiO som ønsker å starte opp fagfellevurderte Open Access-tidsskrift, eller gjere om allereie eksisterande tidsskrift til Open Access.

Formålet med behandlinga

Publiseringstenesta FRITT lagrar fagfellevurderte artiklar for forskarar og fagmiljø ved UiO og i denne forbindelsen blir persondata lagra.

Disse persondata blir lagra:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Adresse

Ingen sensitive personopplysningar vert lagra. Desse personopplysningane vert manuelt registrert.

Besøksstatistikk

Ulike handlingar (søk, søkjefunksjon osv.) vert samanstilt og registrerte for å kunne nyttast til statistikk. Dette vert gjort på ein slik måte at ingen data kan sporast tilbake til kvar einskild brukar.

Utveksling med tredjepart

Informasjon om artiklar publisert på FRITT vert hausta av tredjeparts system som til dømes Google og CrossRef (https://www.crossref.org/). Av personopplysningar er det berre forfattarnamn som blir delt.

Tryggleikstiltak

Pålogging og autentisering

Systembrukarar og deltakarar i redaksjonelle prosessar treng innlogging til FRITT. Brukarar vert autentiserte som lokale brukarar.

Korleis sikrar vi opplysningane

All datatrafikk inn og ut av FRITT brukar kryptering over HTTPS. Brukarinformasjon for administratorar vert lagra i ei lukka database internt i applikasjonen.

Iris.ai

Denne personvernerklæringa fortel om korleis UiO samlar inn og brukar personopplysningar i skytenesta Iris.ai. Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det blir samla inn opplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 13 nr. 1) og generell informasjon om korleis vi handsamar personopplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 5 nr. 1) når du nyttar Iris.ai. Vi gjer deg merksam på at ved å bruke tenesta godkjenner du personvernerklæringa til Iris.ai.

Føremålet med behandlinga

Administrere tilgang til tenester for søk i artikkeldatabasar ved hjelp av kunstig intelligens.

Persondata som blir lagra:

 • Navn
 • E-post

Tenesta deler følgande data med tredjepartssystema Google Analytics, Adwords og Facebook:

 • Informasjonskapsler
 • Klikkstrøm til, gjennom og fra nettstaden
 • Søkehistorikk

Samtykke til lagring av dine data i Iris.ai trekkes tilbake ved at du sletter din konto i tenesta - Dine data slettes deretter umiddelbart.

Juridika

Denne personvernerklæringa fortel om korleis UiO samlar inn og brukar personopplysningar i systemet Juridika. Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det blir samla inn opplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 13 nr. 1) og generell informasjon om korleis vi handsamar personopplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 5 nr. 1) når du nyttar Juridika. Vi gjer deg merksam på at ved å bruke tenesta godkjenner du personvernerklæringa til Juridika.

Føremålet med behandlinga:

Tenesta Juridika.no lagrar personopplysningar, med føremål å administrere tilgang til Universitetsforlagets jusstidsskrifter, fagbøker og ajourførte lovkommentarar

Persondata som blir lagra i forbindelse med pålogging via Feide:

 • Fullt namn (cn)
 • Namn som normalt vises (displayName)
 • Rolle (eduPersonAffiliation)
 • Organisasjonens føretaksnamn (eduPersonOrgDN:eduOrgLegalName)
 • Organisasjonsnummer (eduPersonOrgDN:norEduOrgNIN)
 • Namn på organisasjon (eduPersonOrgDN:o)
 • Primær tilknyting til organisasjon (eduPersonPrimaryAffiliation)
 • Personlig ID hos organisasjonen (eduPersonPrincipalName)
 • Persistent anonym ID (eduPersonTargetedID)
 • Fornamn (givenName)
 • E-post (mail)
 • Unik ID for organisasjon (schacHomeOrganization)

Tenesta nyttar Google Analytics til innsamling av følgande informasjon for statistiske føremål:

 • IP-adressa til eininga du brukar for å kople deg til tenesta 
 • Klikkstrøm til, gjennom og fra nettstaden
 • Svartid for nettstaden
 • Dato og klokkeslett for tilkopling
 • Type nettlesar
 • Søk gjort på nettstaden
 • Operativsystem og systemplattform

Statistikken inneheld ikkje personleg identifiserbar informasjon.

Juridika deler ikkje data med ein tredjepart.

Nyhendebrev via Mailchimp og Sympa

Vi nyttar Mailchimp og Sympa til å sende ut nyhendebrev og andre masseutsendingar av e-post. Det er frivillig å motta nyhendebrev frå UB, og du kan kva tid som helst melde deg av og ut av tenestene. Les meir om korleis vi handsamar personopplysningar i samband med nyhendebrev.

Oria

Denne personvernerklæringa fortel om korleis UiO samlar inn og brukar personopplysningar i Oria. Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det blir samla inn opplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 13 nr. 1) og generell informasjon om korleis vi handsamar personopplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 5 nr. 1) når du nyttar søkjetenesta Oria.

Personverneklæring for oria.no 

Perma.cc

Universitetsbiblioteket gjer Perma.cc tilgjengeleg for studentar og ansatte ved UiO. Det er frivillig å bruke Perma.cc. Universitetsbiblioteket samlar ikkje inn personopplysningar om deg når du brukar denne tenesta. Vi gjer deg merksam på at ved å bruke tenesta godkjenner du personvernerklæringa til Perma.cc. Ver merksam på at når du lagrar lenkja på organisasjonskontoen vår, kan alle som er ein del av den same organisasjonen, sjå kven som lagrar kva for lenkjer.

Pindena

Denne personvernerklæringa fortel om korleis UiO samlar inn og brukar personopplysningar i Pindena. Erklæringa inneheld opplysningar du har krav på når det blir samla inn opplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 13 nr. 1) og generell informasjon om korleis vi handsamar personopplysningar (personopplysningslova - GDPR artikkel 5 nr. 1) når du nyttar påmeldingssystemet Pindena. Vi gjer deg merksam på at ved å bruke tenesta godkjenner du personvernerklæringa til Pindena.

Føremålet med behandlinga

Levere tenester til studenter og ansatte for påmelding til undervisning og arrangement i regi av UiO.

Persondata som blir lagra:

 • Fornamn  
 • Etternamn
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Stilling på UiO
 • Studie- / arbeidsstad

Besøksstatistikk

Ulike handlingar blir aggregerte og registrerte for å kunne nyttast i statistikk, men på ein slik måte at ingen data kan sporast tilbake til kvar einskild brukar.

Pindena deler ikkje data med ein tredjepart.

SimplyBookMe

Universitetsbiblioteket gjer SimplyBookMe tilgjengeleg for studentar og ansatte ved UiO. Det er frivillig å bruke SimplyBookMe. Universitetsbiblioteket samlar ikkje inn personopplysningar om deg når du brukar denne tenesta. Informasjonen du oppgir til SimplyBookMe blir lagra på serverar i USA. Vi gjer deg merksam på at ved å bruke tenesta godkjenner du personvernerklæringa til SimplyBookMe.

Zotero

UiO gjer referanseverktøyet Zotero tilgjengeleg for studentar og ansatte ved UiO. Det er frivillig å bruke Zotero. Vi gjer deg merksam på at ved å bruke tenesta godtek du vilkåra til Zotero (legg merke til punkt to) og informasjonen du oppgir til Zotero blir lagra på serverar i USA. Zotero kan brukast til å handtere grøne data av ikke-sensitiv art. Intervjuopptak, filer som inneheld personopplysingar og tilsvarande skal lagrast på andre vis. Les meir om UiOs retningslinjer for datalagring her.

Rettane dine

Rettane dine når det gjeld innsyn, retting, sletting samt kontaktpunkter for dette, er skildra i UiO si personvernerklæring.

Handsamingssansvarleg

Ved UiO er det i samsvar med føresegna i personopplysningslova § 2 nr. 4 universitetsdirektøren som har det overordna ansvaret for all handsaming av personopplysningar (sjå personvernerklæring for Universitetet i Oslo).

Endringar i personvernerklæringa

Universitetsbiblioteket i Oslo krev retten til når som helst å endre personvernerklæringa. Ei slik endring gjeld frå det tidspunktet ei oppdatert personvernerklæring blir publisert på denne nettstaden.

Publisert 12. nov. 2015 10:17 - Sist endra 9. aug. 2022 13:31