BIBFRAME og lenkede data

Kunnskap om ulike modeller for produksjon av lenkede metadata med spesielt fokus på verk og autoritetsdata. Kompetansedeling og samarbeid på tvers av bibliotektyper.

Prosjektbeskrivelse

I den nasjonale bibliotekstrategien for 2020-2023 slås det fast at alle metadata som Nasjonalbiblioteket produserer skal gjøres tilgjengelige som lenkede data i strategiperioden. Samtidig skal bibliotekene fortsatt få tilgang til data i dagens utvekslingsformat (MARC 21). Den planlagte metadatabrønnen og de tilknyttede autoritetsregistrene vil understøtte lenkede data samtidig som brønnen også skal inneholde masterdata fra alle bibliotektyper.

I denne kontekst er det viktig at alle innholdsleverandører opparbeider seg kompetanse på det store skiftet som pågår på formatsiden.

Lenkede data vil redusere tidsbruk ved katalogisering, men først og fremst synliggjøre bibliotekskapte metadata og sikre interoperabilitet med andre metadataprodusenter og tjenesteutviklere.

Prosjektet skal utforske de teoretiske modellene LRM (Library Reference Model) og BIBFRAME med sikte på å klargjøre:

  • Hvilke gevinster og tap modellene vil gi med tanke på å skape lenkede data​
  • Ulike tilnærminger til verk/uttrykk og hva dette vil bety for datakvalitet og funksjonalitet i sluttbrukertjenester
  • Hva slags modell vi bør velge i Norge

Prosjektet er et samarbeid mellom Biblioteksentralen og Universitetsbiblioteket. Biblioteksentralen er den fremste metadataleverandøren til norske folke- og skolebibliotek og grunnkatalogiserer både norsk og utenlandsk materiale. Universitetsbiblioteket er en viktig aktør i BIBSYS-konsortiet i Alma og gjenbruker og beriker internasjonale metadata.

De to institusjonene benytter ulike arbeidsverktøy og systemer til katalogisering. De ulike målgruppene og  innfallsvinklene til metadataproduksjon, vil forhåpentligvis føre til at mange ulike problemstillinger blir vurdert. 

Prosjektet deltar i Sinopia, en internasjonal plattform for utvikling av lenkede data. Dette er et ettårig prosjekt finansiert av Nasjonalbiblioteket.

Dokumenter

Prosjektdeltakere:

Prosjekteier:

Referansegruppe:

 Øvrig samarbeidspartner:

Publisert 13. mai 2022 14:10 - Sist endret 18. mai 2022 21:58