Prosjekt ved UB

Digital Scholarship Center (DSC)

DSC-prosjektet skal skape ein synleg og tilgjengeleg hub kor forskarar kan få støtte til problemstillingar knytt til digitale forskningsprosessar, som for eksempel databehandling eller utvikling av digitale ferdigheiter.

Kompetanseprosjekt for forskningsdata

I prosjektet videreføres kompetansehevingsaktiviteter for forskningsdatahåndtering ved UiO, gjennom etablering av et kursopplegg i forskningsdatahåndtering for forskningstøtte og forskere ved UiO. 

Registreringsprosjektet

Prosjektet har som mål å få registrert alle dei eldste bøkene i magasinet til Rettshistorisk samling ved Juridisk bibliotek.

Scriptoteket

Scriptoteket starta våren 2013 som ein uformell arbeidsgruppe for å samle folk som er interesserte i å gjere bibliotekskvardagen på UB litt trivelegare ved hjelp av scripting og automatisering, med Realfagsbiblioteket som primus motor. Etter kvart har ulike utviklingsprosjekt falle naturleg inn under Scriptotek-paraplyen.

Spesialsamlinger og databaser

Prosjektet skal etablerë ei felles plattform for å lagra, katalogisere og gjere tilgjengeleg spesialsamlingar, faglege arkiv, lokalt utvikla databasar, tekstar eller audiovisuelt materiale som ikkje blir omfatta av katalogen til Universitetsbiblioteket.

ENCODE

Målet for prosjektet er å fremme bruken av digitale metodar og verktøy i forsking og undervisning av gamle skriftkulturar. Sentralt er etableringa av eit internasjonalt nettverk og av ei felles open online ressursdatabase.

DAMOS

Dette prosjektets føremål er å opprette ein komplett, annotert og søkbar korpus av det mykenske språket.