Prosjekt ved UB

Digital Scholarship Center (DSC)

DSC-prosjektet skal skape ein synleg og tilgjengeleg hub kor forskarar kan få støtte til problemstillingar knytt til digitale forskningsprosessar, som for eksempel databehandling eller utvikling av digitale ferdigheiter.

Fagbibliotek og systematiske oversikter

Prosjektet har som mål å opparbeide eit kunnskapsgrunnlag når med omsyn til administrative, organisatoriske, metodologiske og tekniske oppgåver knytte til systematiske litteraturoversikter. Prosjektet skal dermed medverke til å utvikle nye tenester innan forskingsstøtte.

Kompetanseprosjekt for forskningsdata

I prosjektet videreføres kompetansehevingsaktiviteter for forskningsdatahåndtering ved UiO, gjennom etablering av et kursopplegg i forskningsdatahåndtering for forskningstøtte og forskere ved UiO. 

Kunstig intelligens i biblioteket

Prosjektet har som føremål å gi nokon svar på korleis ein kan bruke kunstig intelligens (Artifical Intelligence) i biblioteket.

Registreringsprosjektet

Prosjektet har som mål å få registrert alle dei eldste bøkene i magasinet til Rettshistorisk samling ved Juridisk bibliotek.

Scriptoteket

Scriptoteket starta våren 2013 som ein uformell arbeidsgruppe for å samle folk som er interesserte i å gjere bibliotekskvardagen på UB litt trivelegare ved hjelp av scripting og automatisering, med Realfagsbiblioteket som primus motor. Etter kvart har ulike utviklingsprosjekt falle naturleg inn under Scriptotek-paraplyen.