print logo
English version of this page

Fysikk – Fagressursar

Finn bøker, digitale artikler, e-bøker, tidsskrifter m.m.

Artikkelsøk i databasane til faget

INSPEC (IET)
Fagspesifikk referanse- og siteringsdatabase frå IET (The Institute of Engineering and Technology) som dekker fysikk og relaterte vitskapar og ingeniørfag. Totalt i underkant av 5000 titlar.

Web of Science (Thomson Reuters)
Tverrfagleg referanse- og siteringsdatabase som byggjer på basar starta på 1960-tallet. Var lenge den einaste tverrfaglege databasen for siteringssøk, men har sidan 2004 konkurrert med Scopus. WoS har framleis betre dekning bakover i tid, men dekkjer i dag færre publikasjonar enn Scopus -- kring 12000 titler mot Scopus' 19000 (kjelde). Dei to basane har stort overlapp, både i dekning og funksjonalitet.

Scopus (Elsevier)
Tverrfagleg referanse- og siteringsdatabase lansert i 2004. Størst tyngde innan medisin og livsvitskap, men har vakse til å verte ein særs allsidig og brukarvenleg base. Framifrå dekning på nyare publikasjonar, men går ofte ikkje særleg langt attende i tid. Ein nyttig funksjon er forfattarsøket som lèt ein skilje mellom forfattarar med liknande/like namn.

IEEE Xplore
Fulltekstarkiv for tidsskrift og konferansepublikasjonar (proceedings) frå IEEE og IET, IBM og VDE Verlag, som dekkjer anvendt fysikk, teknikk og informatikk med særleg fokus på elektronikk. Inkluderer òg IEEE Standards Dictionary og kring 1000 e-bøker frå IEEE og MIT Press.

arXiv (1991-)
Ope fulltekstarkiv for fortrykk (preprints) innan fysikk, matematikk, informatikk m.m. Særleg sterk på teoretisk fysikk.

Google scholar
Søkemotor for vitskapeleg informasjon. Gjev mellom anna treff på artikar utgjeve av akademiske forlag, avhandlingar frå høgare utdanning, bøker, samandrag og tekniske rapportar frå eit vidstrakt forskningsområde. Ver merksam på at referansane ofte er ufullstendige og feilaktige. Sjå FullText@UBO for tilgang til fulltekst eller tinging av lån/kopi.

Bøker

Kom gjerne med tips om ressursar du synest vi bør kjøpe inn, både fysiske og elektroniske. Vi set stor pris på alle ynskje og tips.

Tidsskrift og andre fagressursar

Tidsskrift finn du enklast ved å slå opp tittelen i Oria eller X-port

BrowZine er ein virtuell erstatning for den gamle tidsskrifthylla, der ein kunne kome og titte i de nyaste tidsskrifta på tvers av forlag. Har du eit nettbrett (iPad eller Android) kan du følgje med på tidsskrift Universitetsbiblioteket har tilgang til frå eit stort antall utgjevarar. Preprints vert òg vist frå mange tidsskrift. Vi håper det òg kjem ein desktop-utgåve.

Vi tilrår tidsskrift:

LaTeX med venner

Fagansvarlege fysikk 2015

Tips for skriving og publisering

Bachelor, master,  phd og forskningsartikler, her finner du mer hjelp og informasjon om skrive- og publiseringsprosessene:
Lenke til søk og skriv

Lenke til PhD on track

Kurs

Realfagsbiblioteket bidreg med kurs i FYS1120 Elektromagnetisme. I tillegg har me eit oppstartkurs for nye masterstudentar.

Ta kontakt med fagansvarleg for andre kursynskje.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgåveskriving, forskarstøtte og andre spørsmål.

Andre relevante fagsider