print logo
English version of this page

Fysikk – Fagressursar

Våre søketenester

Artikkelsøk i databasane til faget

INSPEC (IET)
Fagspesifikk referanse- og siteringsdatabase frå IET (The Institute of Engineering and Technology) som dekker fysikk og relaterte vitskapar og ingeniørfag. Totalt i underkant av 5000 titlar.

Web of Science (Thomson Reuters)
Tverrfagleg referanse- og siteringsdatabase som byggjer på basar starta på 1960-tallet. Var lenge den einaste tverrfaglege databasen for siteringssøk, men har sidan 2004 konkurrert med Scopus. WoS har framleis betre dekning bakover i tid, men dekkjer i dag færre publikasjonar enn Scopus -- kring 12000 titler mot Scopus' 19000 (kjelde). Dei to basane har stort overlapp, både i dekning og funksjonalitet.

Scopus (Elsevier)
Tverrfagleg referanse- og siteringsdatabase lansert i 2004. Størst tyngde innan medisin og livsvitskap, men har vakse til å verte ein særs allsidig og brukarvenleg base. Framifrå dekning på nyare publikasjonar, men går ofte ikkje særleg langt attende i tid. Ein nyttig funksjon er forfattarsøket som lèt ein skilje mellom forfattarar med liknande/like namn.

IEEE Xplore
Fulltekstarkiv for tidsskrift og konferansepublikasjonar (proceedings) frå IEEE og IET, IBM og VDE Verlag, som dekkjer anvendt fysikk, teknikk og informatikk med særleg fokus på elektronikk. Inkluderer òg IEEE Standards Dictionary og kring 1000 e-bøker frå IEEE og MIT Press.

arXiv (1991-)
Ope fulltekstarkiv for fortrykk (preprints) innan fysikk, matematikk, informatikk m.m. Særleg sterk på teoretisk fysikk.

SpringerMaterials / Landolt-Börnstein
Landolt-Börnstein er ein særs omfattande materialdatabase starta i 1883 som i dag vert publisert av Springer. Inkluderer elektroniske og magnetiske eigenskapar, krystallografi, termodynamikk, fasediagram, m.m.

Boksøk

Oria - Biblioteket si søketeneste for bøker, tidsskrift og artiklar

Kvar finn eg fysikkbøker i biblioteket?

Emnesøk

Viss du er i ferd med å setje deg inn i eit nytt emne, kan emnesøk vere nyttig.

Nye bøker

Kom gjerne med tips om ressursar du synest vi bør kjøpe inn, både fysiske og elektroniske. Vi set stor pris på alle ynskje og tips.

Tidsskrift og andre fagressursar

Andreas tilrår tidsskrift:

LaTeX med venner

Tidsskrifthylla

BrowZine er ein virtuell erstatning for den gamle tidsskrifthylla, der ein kunne kome og titte i de nyaste tidsskrifta på tvers av forlag. Har du eit nettbrett (iPad eller Android) kan du følgje med på tidsskrift Universitetsbiblioteket har tilgang til frå eit stort antall utgjevarar. Preprints vert òg vist frå mange tidsskrift. Vi håper det òg kjem ein desktop-utgåve.

Fagansvarlege fysikk 2015

Spør oss!

Litteratursøk, oppgåveskriving, forskarstøtte og andre spørsmål.

Send innkjøpsframlegg

Har du tips eller ynskje til innkjøp av bøker, tidsskrift, databasar?

Aktuelt

  • Trenger du forskerkontor? Søk innen 1. mai! 14. apr. 2015

    Universitetet i Oslo disponerer små forskerkontorer (forskerklever) i 4. etg i Georg Sverdrups hus, Blindern. Rommene fordeles etter søknad til stipendiater på overtid, pensjonerte professorer og gjesteforskere ved UiO. Neste søknadsfrist er 1. mai.

Andre relevante fagsider

Nettressursar vi liker

Authorea-logo

Authorea for å samskrive LaTeX-dokument på webben. Vi håpar på full BibLaTeX-støtte i framtida.

Zenodo-logo

Zenodo for å lagre forskningsdata og grålitteratur. Nyttar CERNs arkivprogramvare INVENIO. Alle opplasta dokumente får ein digital objektidentifikator (DOI) for å gjere sitering av materialet enkelt.

ORCID-logo

ORCID for å eintydig identifisere deg som person gjennom heile forskarlivet ditt. Tilbyr ein persistent, ikkje-proprietær identifikator for personar, om lag som DOI-er for dokument.