English version of this page

Strategi ved UB

Dei overordna strategiane som viser retninga for biblioteket si verksemd er samla i ein plan for perioden fram til 2020.  

Universitetsbiblioteket sin strategi for 2010-2020 (pdf)

UB strategi 2020 tek utgangspunkt i desse utviklingstrekka:

  • Frå fysisk til digitalt bibliotek
  • Frå samlingsorientert til brukarorientert bibliotek
  • Frå fakultetsspesifikt til tverrfagleg bibliotek
  • Frå frittståande til forskings- og studieintegrert bibliotek
  • Frå lokale til nasjonale løysingar og større grad av internasjonalisering
  • Frå desentraliserte bibliotek til å stå fram som eitt universitetsbibliotek med brukartilpassa tenester

Eit universitetsbibliotek for fremtida (pfd)

Den overordna strategien til UB blei utarbeidd i 2010 og går fram mot 2020. Mykje skjer på fem år. Brosjyren "Et universitetsbibliotek for fremtiden" (2015) knyter strategien til trendar og utviklingstrekk om openheit, vekst, globalisering og teknologi. Til kvar av desse trendane blir det presentert viktige mål i strategien vår.

Årsplanar

Gjennom årsplanar skal strategiene setjes ut i livet.

Årsrapport

Årsrapporten blir vedteken i bibliotekstyret i vårsemesteret etter året ein rapporterer for.

Samlingspolitikk

Samlingspolitkken er vedteken av bibliotekdirektøren 5. mars 2013.

Publisert 9. mars 2011 09:35 - Sist endret 10. feb. 2020 14:14