Rettsvitenskap (JUS2211) - Kildesøk EU/EØS-rett

På kurset lærer du å finne relevante kilder innen EU- og EØS-rett, som traktater, direktiver, forordninger, og avgjørelser fra EU- domstolen og EFTA-domstolen.

Om kurset

Kurs i søk etter EU/EØS-rettskilder er obligatorisk for alle studenter som tar emnet JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett. For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må kurset være gjennomført og godkjent.

Kurset er en blanding av forelesning, demonstrasjon av databasesøk og løsning av øvelsesoppgaver.

Powerpoint fra kurset til Lars og Fredrik

Hva lærer du?

På kurset lærer du å finne utvalgte, sentrale kilder innen EU- og EØS-rett.

Kilder fra EU

  • Finne traktatene EU-retten bygger på.
  • Finne rettsakter (direktiver og forordninger) som er vedtatt i EU.
  • Finne avgjørelser fra EU-domstolen.

Kilder fra EØS og EFTA

  • Finne EØS-avtalen med protokoller og vedlegg.
  • Finne rettsakter (direktiver og forordninger) som er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalens vedlegg.
  • Finne avgjørelser fra EFTA-domstolen.

Gjennomføring i norsk rett

  • Finne rettsakter (direktiver og forordninger) som er vedtatt i EU, innlemmet i EØS-avtalens vedlegg og gjennomført i norsk rett ved lov eller forskrift.
  • Finne informasjon om EØS-relevante rettsakter (direktiver og forordninger) og hvor de befinner seg på reisen fra EU-vedtak til gjennomføring i norsk rett.

Sentrale databaser er EUR-Lex, Lovdata Pro og nettsiden Europalov.

Støtteressurser

vår fagside for jus finner du en oversikt over de mest sentrale basene i norsk  rettspleie og rettsvitenskap.

vår guide til EU- og EØS-rett får du en oversikt over hvor du finner rettskilder fra EU- og EØS-retten, som traktatene, rettsakter (direktiver og forordninger), og rettspraksis fra EU- og EFTA-domstolen. Guiden kan brukes som et verktøy til å undersøke en rettslig problemstilling hvor EØS-retten inngår i rettskildebildet. 

Gjennomføring 

Kurset foregår i PC kursrom 1101 og varer i to timer. Høsten 2022 er det satt opp seks kursgrupper. Se timeplanen for nærmere informasjon om tid for din kursgruppe.

Kursholdere:

  • Sigrid Østbye og Thorstein Ole Paal Sollien Sjursen (gruppe 1, 4 og 5)
  • Lars André Flaten og Fredrik Løken (gruppe 2, 3 og 6)

Det er krav om 100% oppmøte til kurset. Du registrerer oppmøte ved å signere på en deltagerliste på slutten av kurset. Det vil bli satt opp ekstrakurs for de som ikke får deltatt på de ordinære kursene. 

Kursansvarlig: Hilde Westbye

Publisert 13. juni 2018 12:11 - Sist endret 23. sep. 2022 14:07