Åpne bibliotek?

Endring, tilpasning og legitimering i nasjonal- og universitetsbibliotek

Om prosjektet

De siste tiårene har det skjedd store endringer i bibliotekene som kan forstås som å gå i retning av ulike former for «åpenhet». Med støtte fra Nasjonalbiblioteket, tar dette forskningsprosjektet åpenhet som utgangspunkt for å studere forholdet mellom ideal og praksis i skandinaviske universitets- og nasjonalbibliotek.

Norske bibliotek har alltid vektlagt åpenhet og tilgjengelighet, og gjennom digitalisering skal samlingene ideelt sett bli enda mer åpne og tilgjengelige. Dette endrer forutsetningene for bibliotekdrift og samhandlingen i bibliotekene. Selv om mer og mer av litteraturen er tilgjengelig digitalt, blir imidlertid ikke behovet for arbeidsplasser og møteplasser mindre, og de fysiske bibliotekene endrer seg i tråd med dette.

Disse prosessene skjer samtidig som at også andre former for åpenhet utvikles gjennom åpne undervisningsformer, åpne data, åpne nettverk og åpnere faggrenser. Utviklingens ideal er åpenhet, men er åpenheten reell og bare et gode, eller bringer den også med seg uintenderte konsekvenser som virker mot et slikt ideal? Dette vil studeres gjennom fire ulike delprosjekter.

Publikasjoner

I august 2017 bla antologien Det åpne bibliotek: forskningsbibliotek i endring publisert som et resultat av et seminar holdt i regi av prosjektet i 2016. Flere forskere med interesse for forskningsbibliotek ble invitert til å komme med bidrag, og boka ble publisert hos Cappelen Damm Akademisk.

De ni kapitlene utforsker endringene i forskningsbibliotekene fra forskjellige faglige og metodiske ståsteder. Vi får lese om dilemmaene digitalisering av tidsskrift og bøker bringer med seg, om Nasjonalbibliotekets legitimeringsarbeid, minoritetskilders problematiske plass i nasjonale samlinger, om nye innretninger som skrivesentre i forskningsbibliotek, om tverrfaglighet i bibliotekundervisningen, om universitetsbibliotek som fysisk sted, om den disiplinerende atmosfæren bibliotekbrukerne søker og om biblioteket som arena for trøst og støtte.

En kortere artikkel av Cicilie Fagerlid og Astrid Anderson om prosjektet ble publisert i Scandinavian Library Quarterly i 2016: Open libraries? A study of change, adaptation and legitimation in national and university librariesScandinavian Library Quarterly 49(4) s. 20-21

Delprosjekter

Åpne rom?

Hvordan tilpasser bibliotekene den endrede måten å bruke bibliotekets ressurser på og hvordan formes bibliotekene som sosiale og erfarte rom? Astrid Anderson

Åpne samlinger, åpnere samfunn?

Hva kjennetegner samlingene og hvordan får ulike personer og ulike grupper tilgang til samlingene både fysisk og elektronisk? Hvilken rolle spiller nasjonal- og forskningsbibliotekene i sosial mobilitet og sosial integrasjon i et stadig mer mangfoldig samfunn? Cicilie-Merethe Fagerlid

Åpenhet for nye biblioteksfunksjoner?

Hvordan innlemmes veiledningstilbud for akademisk skriving i bibliotekene? Hva innebærer dette for studentenes studier og de biblioteksansattes arbeidshverdag? Ingerid Straume

Åpenhet og legitimering?

Hvordan legitimerer og forvalter nasjonal- og forskningsbibliotekene sin rolle i en kontekst med åpenhet som ideal, og hvordan påvirker dette relasjonene til publikum? Håkon Larsen, OsloMet

Prosjektet er avsluttet

Prosjektet var finansiert av Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket i Oslo 2015-2017.

Prosjektdeltagere

Astrid Anderson

Cicilie-Merethe Fagerlid

Ingerid Straume

Håkon Larsen