English version of this page

Tilgjengeliggjøring i DUO vitenarkiv (DUO)

Ved tilgjengeliggjøring i DUO beholder forfatter opphavsretten til dokumentet. Det vil bl.a. si at 1) andre ikke kan bruke dokumentet kommersielt eller som sitt eget og 2) forfatter står fritt til videre gjenbruk og publisering.

Tilgjengeliggjøring via internett medfører at andre kan lenke til, vise til, sitere fra, skrive ut og laste ned dokumentet innenfor de rammer som åndsverkloven gir.

UiOs plikter/ansvar

UiO skal tilgjengeliggjøre dokumentet slik det ble levert til UiO med de tekniske tilpasninger som anses nødvendig. UiO skal beskytte dokumentet mot å bli endret av uvedkommende/tredjepart, så langt dette er mulig med de tekniske løsninger vi benytter.
UiO er ikke ansvarlig for innholdet i dokumenter tilgjengeliggjort i DUO, eller for forfatterens opptreden/handlinger for øvrig.

Forfatterens plikter/ansvar

Forfatteren innestår for at han/hun er opphaver til innlevert dokument og har råderett over dette i dets helhet. Er det flere rettighetshavere, må forfatter innhente nødvendige tillatelser fra f.eks. medforfatter, fotograf, kunstner. Vi anbefaler i tilfelle forfatteren til å innhente skriftlige tillatelser fra disse slik at de kan fremvises ved behov. Forfatteren skal sikre at dokumentet ikke har innhold som kan stride mot norsk lov eller inneholder lenker eller koblinger til slikt.

Tilbaketrekking av dokumenter

Forfatteren kan når som helst per e-post til duo-hjelp@ub.uio.no kreve dokumentet, inkludert metadata/katalogopplysninger, trukket fra DUO. UiO kan kun avbryte tilgjengeliggjøring av dokumentet når sterke grunner taler for det.

Overføring til tredjepart

UiO kan kun overføre DUOs innhold til tredjepart såfremt forfatterens interesser blir ivaretatt i overføringsavtalen.

Se også Universitetsbibliotekets personvernerklæring.

Lurer du på noe?

Send gjerne epost til: duo-hjelp@ub.uio.no

Publisert 27. juni 2019 08:20 - Sist endret 27. juni 2019 08:20