English version of this page

Opphavsrett og DUO

Informasjon om din opphavsrett til egen masteroppgave, og ditt ansvar for ikke å misbruke andres opphavsrett når du gjenbruker deres materiale.

Din opphavsrett

Når du skriver en tekst, har du etter Åndsverkloven eksklusiv råderett over åndsverket ditt. Det vil si at det er du som har opphavsretten til masteroppgaven din. Denne kan du forvalte som du vil, bortsett fra at du ikke kan si i fra deg dine ideelle rettigheter. Sammendraget av oppgaven er også å regne som et åndsverk.

Åndsverkloven fra Lovdatas sider.

Hvis du skal publisere teksten din andre steder, og du har skrevet avtale om å overføre opphavsrettigheter til et forlag, må du få tillatelse fra forlaget for å publisere teksten i DUO. Kontakt DUO for hjelp.

Andres opphavsrett

Bruk av bilder og illustrasjoner

Bilder kan, på visse betingelser, brukes i masteroppgaven uten å spørre opphavsrettshaver. Dette er hjemlet i åndsverklovens § 37 som bl.a. lyder slik:

«Gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk i kritisk og vitenskapelig fremstilling og biografier.

Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.
(…)
Bestemmelsene i denne paragrafen gir ikke rett til gjengivelse i digital form, med mindre det gjelder en ikke-ervervsmessig gjengivelse etter første ledd.»

For masteroppgaver og DUO betyr dette:

 1. "Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger."

  Bildebruken må altså være i tilslutning til teksten, og ikke en ren illustrasjon. Det må også være i en "vitenskapelig fremstilling" som en masteroppgave er.
   
 2. Gjengivelsen kan skje i digital form, såfremt "det gjelder en ikke-ervervsmessig gjengivelse etter første ledd".

  Det betyr at oppgaven kan gjøres tilgjengelig i DUO.
   
 3. § 37 om fotografiske verk og kunstverk gjelder også for fotografiske bilder, jfr åvl § 23, hvor det bl.a. heter i siste ledd at bestemmelsen "gjelder tilsvarende for fotografiske bilder i samme utstrekning som de gjelder for fotografiske verk".

Bilder og illustrasjoner som ikke er dekket av punktene over

Hvis din bruk av bilder/fotografier (kunstverk) ikke faller inn under punktene over, må du som forfatter søke opphavsmannes tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

Det er en fristende løsning å søke frem bilder på internett og kopiere disse inn i masteroppgaven. Mest sannsynlig har noen opphavsrett til disse bildene. Dessverre holder det ikke å sette inn en referanse av typen "Kilde: http://www.nettsted.osv.". Du må vite at du faktisk har lov til å gjenbruke bildene. Hvis fotografen har satt en CC-lisens på bildet, sjekker du lisensens innhold og hvordan du kan bruke bildet. Wikimedia Commons inneholder bl.a. bilder som alle er lisensiert, og er grei å bruke hvis du trenger illustrasjonsfoto til ulike emner.


Sitat og kildehenvisninger

Når du bruker andres (og egne) kilder i ditt arbeid må du henvise til disse. Du må henvise i den løpende teksten, og lage litteraturliste.
Veiledninger og tips om å referere.

Plagiering er forbudt

Plagiering er å framstille andres arbeid og idéer som dine egne, dette regnes som fusk.
Informasjon om fusk og følger av fusk/forsøk på fusk ved UiO.

Publisert 17. nov. 2010 09:46 - Sist endret 28. juni 2021 11:13