Pedagogikk - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Søk i fagdatabaser

 • ERIC  The Education Resources Information Center (ERIC) er en internasjonal litteraturdatabase innen pedagogikk. Basen omfatter artikler, bøker, konferanse-papers, rapporter, doktoravhandlinger, med mer.

 • PsycINFO Internasjonal database med sammendrag, referanser og henvisninger for artikler i forskningstidsskrifter innen psykologi, psykiatri, atferdsvitenskap, kommunikasjon, medisin med mer. Inneholder referanse til ca. 2 400 tidsskrifter fra 1805 og fremover.

 • Web of science (ISI) Tverrfaglig internasjonal database. Emnesøk etter artikler og siteringssøk etter artikler. Rangerer tidsskrifter etter "impact factor" dvs hvor ofte hvert tidsskrift er sitert i løpet av en periode. Velg evt. 'Social Science'-delen av basen når du søker.

 • Past Masters. Universitetsbiblioteket gir tilgang til databasen Past Masters som blant annet huser pedagogen og filosofen John Deweys samlede verker. Past Masters er en database med samlinger av berømte forfatternes (vitenskapelige) arbeider som også omfatter innføringer, redaksjonelle kommentarer og fotnoter til arbeidene.

 • Sociological abstracts  Internasjonal database som  dekker litteratur i sosiologi med grenseområder, herunder pedagogikk. Databasen inneholder artikler, samlingsverk, doktoravhandlinger m.m.

 • Idunn Norske og nordiske pedagogiske tidsskrifter i fulltekst, og open access-bøker.

 • Norart Tverrfaglig database med norske og fellesnordiske tidsskriftartikler. Basen viser lenker, ikke artikler i fulltekst.

Emnesøk/Flere databaser

 • Oria Katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.

 • Scopus Stor internasjonal database med sammendrag og henvisninger til fagfellevurderte artikler, bøker og konferanse-papers (Elsevier).

 • Science Direct Stor, tverrfaglig fulltekstdatabase med artikler og bokkapitler. Inneholder også oppslagsverk (fra Elsevier).

 • Medline Medisinsk database med et finmasket emneordsystem (MESH). Egner seg til søk på diagnoser og lidelser (helse/biomedisinsk forskning).

 • Google Scholar Søk i Google Scholar etter bestemte artikler og/eller forskere. Søker i fulltekst.

 • Browzine Verktøy der en kan lage en tidsskrifthylle av elektroniske tidsskrifter. En stor andel av bibliotekets elektroniske tidsskrifter er tilgjengelige her.

 • Dewey emneregister

 • HUMORD Humord er en norsk tesaurus for humaniora, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap

 • JSTOR Digitalt arkiv med både eldre fagtidsskrifter og nyere bøker og tidsskrifter (full-tekst søk av ca 2.000 tidsskrifter).

 • OECD Source Digitalt bibliotek med bøker, artikler og statistisk materiale (utdanningsstatistikk). Finnes Ikke i Oria.

 • NBdigital BOKHYLLA 

 • Dansk skolehistorie Hverdag, vilkår og visioner gennom 500 år

Review-tidsskrifter

Review-tidsskrift spesialiserer seg på oppsummerende oversiktsartikler, ofte med sammenstilling av eksisterende forskningsresultater og teori. Her noen eksempler på internasjonale review-tidsskrifter:

Educational Research Review
Review of Higher Education
Educational Review
Review of Research in Education
Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies
International Review of Education
Comparative Education Review
Oxford Review of Education

NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler

NSD har ansvar for register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og

Her kan du søke i registeret (se også nye vedtak ang. nivå 1 og 2 tidsskrifter i margen/menyen til venstre). Under søkefeltet finner du lenken til avansert søk for å legge inn fagfelt og søke etter tidsskrifter på nivå 1 eller nivå 2.

 

 

Se sjekklister før valg av Open Access-tidsskrifter her og for publisering i andre tidsskrifter her

 

UB er ansvarlig for FRITT - en publiseringstjeneste for forskere og fagmiljøer ved UiO som ønsker fagfellevurderte Open Access-tidsskrift, og tilbyr støtte til FRITTs brukere.

Open Access

UBs informasjon om Open Access

Nye krav til vitenskapelig publisering: Innen 2020 skal all vitenskapelig publisering være bygget på Open Access, med andre ord være åpent tilgjengelig (NSD)

Norsk senter for forskningsdata (NSD) har i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) nylig utviklet et nettsted for NPI - Norsk publiseringsindikator

Se også Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Anbefalte bøker:

Suber, P. (2012). Open Access. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Les boken her

Bartling, S. & Friesike, S. (2014). Opening Science: The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing: Springer Open. Les boken her

Flere fagressurser

 • Masteroppgaver i DUO fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Norske læreplaner i fulltekst  Utgitt av Utdanningsdirektoratet
 • NOU-er i fulltekst Norges offentlige utredninger (NOU-er) publisert av arbeidsgrupper nedsatt av regjering/departement.
 • Apa 6th (Søkogskriv.no).
 • Libris Katalog over bøker og tidsskrifter ved universitets- og høyskolebiblioteker i Sverige (samt en del folkebibliotek).
 • HK1 Bibliotekets hovedkatalog over eldre utenlandsk litteratur fra før 1966 (scannet). Kan være aktuell da ikke alle bøker før 1966 finnes i Oria.
 • NSD Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste har ansvar for register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Statistikksiden til NSD inneholder blant annet utdanningsstatistikk, i tillegg til informasjon om forskningsetikk og personvern.
 • Library of Congress USAs nasjonalbibliotek og fagbibliotek.
 • WorldCat Katalog med referanser til bøker og annet materiale fra bibliotek verden over.
 • Historical Abstracts Bibliografisk database over forskningslitteratur (bøker, avhandlinger, tidsskriftsartikler) knyttet til historiske emner fra hele verden. Basen dekker perioden 1450 og opp til i dag. Den dekker over 50 ulike språk, mens sammendraget ("abstract") av de enkelte bøkene og artiklene er på engelsk.
 • Atekst Norske aviser
 • Infomedia Danske aviser
 • Ordnett.no Språk- og ordboktjeneste som gir tilgang til digitale ordbøker. Nyttig for å finne synonymer/oversettelser til søkeord.

Studier innen pedagogikk

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.


Nyinnkjøpte pedagogikkbøker

Oversikt over nylig innkjøpte bøker ved HumSam-biblioteket (både nye og bestilte bøker fra studenter og ansatte ved UV-fakultetet)

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?


Akademisk skrivesenter, UiO

Senteret ligger på UB der skrivementorer tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i studentens skrivearbeid. Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving. Bestill time.

 

 

Samskrivingsverktøy

Authorea - Nettbasert samskrivingsverktøy for forskere (skrive, sitere, lagre og dele  data, publisere, m.m.).

 

Wiki - Samskrivingsverktøy for sammensatte tekster. UiOs wiki-tjeneste kan brukes til undervisning eller forskningssamarbeid.
 
Hypothes - Nettbasert verktøy for samarbeid, diskusjon og organisering av egen forskning

Kurs i EndNote

For ansatte, phd-kandidater, profesjons- og masterstudenter ved UV, HF og SV

Andre nettressurser

Nettstedet Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk, akademisk skriving og systematisk søking. Det gis råd om lesning av akademiske tekster, strukturering av tekst, skriveprosessen/oppgaveskriving og kildebruk. Denne nettressursen kan brukes i selvstudier og gruppearbeid.


PhD on Track

Nettstedet PhD on Track er laget for å hjelpe (ferske) ph.d.-kandidater med informasjonssøk, måter å kartlegge og systematisere forskningslitteratur på og publisering av resultater (som tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett, Open Access-publisering, etc).

Om forskningsoversikter

Systematiske oversikter (systematic review) oppsummerer tilgjengelig og relevant forskning om et emne (sammenfatter relevante forskningsresultater som foreligger på et gitt tidspunkt). Se f. eks:  Kunnskapssenteret og Campbell Collaboration eller Cochrane Library

Andre relevante fagsider