English version of this page

Fagside for pedagogikk

 

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

 

Kontakt

Nini Ebeltoft

Nini Ebeltoft

Faglig kontakt for pedagogikk
HumSam-biblioteket


 

Søk i fagdatabaser

 

ERIC (Ovid)

The Education Resources Information Center (ERIC) er en internasjonal fulltekstdatabase sponset av det amerikanske utdanningsdepartementet. Basen omfatter i første rekke forskningsartikler, bokkapitler, konferanse-papers, rapporter og doktoravhandlinger.

ERIC (ProQuest)

 

Education Research Complete

Internasjonal database drevet av EBSCO med emner som inkluderer samtlige utdanningsnivåer og de fleste pedagogiske forskningsfelt.

 

Web of science 

Tverrfaglig og internasjonalt rettet database drevet av Clarivate Analytics for vitenskapelig referanseindeksering gjennom siteringssøk og emnesøk på forskningsartikler. Velg evt. 'Social Science'-delen av basen når du søker (filter til venstre).

 

PsycINFO (Ovid)

Internasjonal database med referanser til artikler i forskningstidsskrifter, samt bokkapitler, bøker og avhandlinger innen psykologi, psykiatri, atferdsvitenskap, kommunikasjon og medisin. Innholdet til databasen leveres av den amerikanske psykologforeningen. 

 

Scopus

Stor internasjonal database drevet av Elsevier som gir sammendrag og henvisninger til fagfellevurderte artikler, bøker og konferanse-papers.

 

Sociological abstracts (ProQuest) Internasjonal database som  dekker litteratur i sosiologi med grenseområder, herunder pedagogikk. Databasen inneholder artikler, samlingsverk, doktoravhandlinger m.m.

 

Idunn 

Norske og nordiske pedagogiske tidsskrifter i fulltekst, og open access-bøker. 

Flere databaser, digitale oppslagsverk og arkiver

 • Science Direct Stor, tverrfaglig fulltekstdatabase med artikler og bokkapitler. Inneholder også oppslagsverk (fra Elsevier).

 • International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) Internasjonal ProQuest-database med indeksert informasjon fra over 2.600 samfunnsvitenskapelige tidsskrifter og 6000 bøker (70% engelsktekstlige)

 • Norart Tverrfaglig database med norske og fellesnordiske tidsskriftartikler. Basen viser lenker, ikke artikler i fulltekst

 • Past Masters Universitetsbiblioteket gir tilgang til databasen Past Masters som blant annet huser pedagogen og filosofen John Deweys samlede verker. Past Masters er en database med samlinger av berømte forfatternes (vitenskapelige) arbeider som også omfatter innføringer, redaksjonelle kommentarer og fotnoter til arbeidene.

 • Google Scholar Søk i Google Scholar etter bestemte artikler og/eller forskere. Søker i fulltekst.

 • Browzine Verktøy der en kan lage en tidsskrifthylle av elektroniske tidsskrifter. En stor andel av bibliotekets elektroniske tidsskrifter er tilgjengelige her.

 • JSTOR Digitalt arkiv med både eldre fagtidsskrifter og nyere bøker og tidsskrifter (full-tekst søk av ca 2.000 tidsskrifter).

 • Fachportal Pädagogik Tyskspråklig forskningsportal for pedagogikk med databaser for litteratursøk, informasjon om utdanningsforskning, m.m

 • HUMORD Humord er en norsk tesaurus for humaniora, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap

 • Emneregister for Dewey

 • Norsk skolestatistikk 1660-1853

 • Cristin Nasjonalt register over forskningspublikasjoner

Flere fagressurser

 • Brage nasjonalt vitenarkiv drevet av Unit
 • Nora felles database for åpne institusjonelle arkiv i Norge
 • DUO vitenarkiv for UiO med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver
 • BORA vitenarkiv for UiB med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver
 • NTNU Open vitenarkiv for NTNU med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver
 • Munin vitenarkiv for UiT med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver
 • ODA OsloMets vitenarkiv med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver
 • Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP)
 • Norske læreplaner i fulltekst  Utgitt av Utdanningsdirektoratet
 • IN SUM systematiske oversikter over tiltak for barn og unges psykiske helse 
 • NOU-er i fulltekst Norges offentlige utredninger (NOU-er) publisert av arbeidsgrupper nedsatt av regjering/departement.
 • NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
 • NOVA - Velferdsforskningsinstituttet
 • Library of Congress USAs nasjonalbibliotek og fagbibliotek.
 • WorldCat dissertations and theses Katalog med referanser til bøker og annet materiale fra bibliotek verden over.
 • Atekst Norske aviser
 • Ordnett.no Språk- og ordboktjeneste som gir tilgang til digitale ordbøker. Nyttig for å finne synonymer/oversettelser til søkeord.
 • Nasjonal database for statistikk over høyere utdanning (NSD)

Tidsskriftregister og kvalitetsvurdering

NSD har ansvar for drift av nasjonalt register over vitenskapelige publiseringskanaler for søk etter tidsskifter, både enklet og avansert søk med oversikt over fagfelt og tidsskifter på nivå 1 og 2. For kvalitetsvurdering av slike kilder finnes flere nettsider (f. eks. Søk og Skriv og Kildekompasset) med bl a sjekklister for artikler og tidsskrifter.

Forskningsetikk, åpen vitenskap, åpen tilgang

Om forskningsoversikter

Systematiske kunnskapsoversikter (systematic review) brukes som forskningsmetode i rapporter som oppsummerer og sammenfatter tilgjengelige forskningsresultater om et emne og ut fra en gitt problemstilling. Se f. eks UBs nettside for forskningsstøtte til systematiske litteraturoversikter for fag- og forskningsbibliotek. Se eksempler på samlinger av systematiske oversikter på nettstedene til Campbell Collaboration og Cochrane Library. Sjekk også søk via nettsider for 'grå litteratur', som OpenGrey.

Av nettsteder som rangerer forskning etter "innflytelsesfaktor» kalt Impact Factor (IF)/ Journal Impact Factor (JIF) etter gjennomsnittlige siteringer av artikler i vitenskapelige tidsskrifter, se f. eks Scopus, SCImago, SciVal og Journal Citation Reports

Review-tidsskrifter

Akademisk skrivesenter, UiO

Senteret ligger i HumSam-biblioteket og skrivementorer tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i Klikkbar logo for Akademisk skrivesenterstudentens skrivearbeid. Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.

Bestill time her

 

Veiledende nettsteder for litteratursøk og referansearbeid

Klikkbar logo for Søk & Skriv 

Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk, akademisk skriving og systematisk søking. Det gis råd om lesning av akademiske tekster, strukturering av tekst, skriveprosessen/oppgaveskriving og kildebruk. Denne nettressursen kan brukes i selvstudier og gruppearbeid. 

Klikkbar logo for For forskere

For forskere gir oversikt over ressurser for forskere

Klikkbar logo for PhD on Track
PhD on Track er laget for å hjelpe (ferske) ph.d.-kandidater med informasjonssøk, måter å kartlegge og systematisere forskningslitteratur på og publisering av resultater (som tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett, Open Access-publisering, etc).

 

 

Samarbeidsverktøy

 • Open Science Framework (OSF) - verktøy for forskningssamarbeid, prosjektstyring og tilgjengeliggjøring
 • Authorea - Nettbasert samskrivingsverktøy for forskere (skrive, sitere, lagre og dele  data, publisere, m.m.).
 • Wiki - Samskrivingsverktøy for sammensatte tekster. UiOs wiki-tjeneste kan brukes til undervisning eller forskningssamarbeid.
 • Hypothes.is - Nettbasert verktøy for tekstsamarbeid (f eks ved å gjøre tekstmarkeringer, gi kommentarer, konnotasjoner, osv), diskusjon og organisering av egen forskning. Et alternativ er Colwiz.
 • Creative Commons - organisasjon som utarbeider lisenser og arbeider for deling av åndsverk/vitenskapelig materiale.

 

Nye bøker

Oversikt over nylig innkjøpte bøker ved HumSam-biblioteket (nye og bestilte bøker fra studenter og forskningsansatte ved UV-fakultetet)