English version of this page

Fagside for pedagogikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Nini Ebeltoft

Fagansvarlig for pedagogikk og fagdidaktikk
HumSam-biblioteket

Søk i fagdatabaser

ERIC  The Education Resources Information Center (ERIC) er en internasjonal litteraturdatabase sponset av det amerikanske utdanningsdepartementet. Basen omfatter i første rekke forskningsartikler, bokkapitler, konferanse-papers, rapporter, doktoravhandlinger.

ERIC Thesaurus

PsycINFO Internasjonal database med sammendrag, referanser og henvisninger for artikler i forskningstidsskrifter innen psykologi, psykiatri, atferdsvitenskap, kommunikasjon, medisin med mer. Inneholder referanse til ca. 2 400 tidsskrifter fra 1805 og fremover.

Web of science (ISI) Tverrfaglig internasjonal database. Emnesøk etter artikler og siteringssøk etter artikler. Rangerer tidsskrifter etter "impact factor" dvs hvor ofte hvert tidsskrift er sitert i løpet av en periode. Velg evt. 'Social Science'-delen av basen når du søker.

Past Masters. Universitetsbiblioteket gir tilgang til databasen Past Masters som blant annet huser pedagogen og filosofen John Deweys samlede verker. Past Masters er en database med samlinger av berømte forfatternes (vitenskapelige) arbeider som også omfatter innføringer, redaksjonelle kommentarer og fotnoter til arbeidene.

Sociological abstracts  Internasjonal database som  dekker litteratur i sosiologi med grenseområder, herunder pedagogikk. Databasen inneholder artikler, samlingsverk, doktoravhandlinger m.m.

Idunn Norske og nordiske pedagogiske tidsskrifter i fulltekst, og open access-bøker.

Norart Tverrfaglig database med norske og fellesnordiske tidsskriftartikler. Basen viser lenker, ikke artikler i fulltekst. 

Flere databaser, digitale oppslagsverk og arkiver

 • Scopus Stor internasjonal database med sammendrag og henvisninger til fagfellevurderte artikler, bøker og konferanse-papers (Elsevier).

 • Science Direct Stor, tverrfaglig fulltekstdatabase med artikler og bokkapitler. Inneholder også oppslagsverk (fra Elsevier).

 • International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) Internasjonal ProQuest-database med indeksert informasjon fra over 2.600 samfunnsvitenskapelige tidsskrifter og 6000 bøker (70% engelsktekstlige)

 • Google Scholar Søk i Google Scholar etter bestemte artikler og/eller forskere. Søker i fulltekst.

 • Browzine Verktøy der en kan lage en tidsskrifthylle av elektroniske tidsskrifter. En stor andel av bibliotekets elektroniske tidsskrifter er tilgjengelige her.

 • Dewey emneregister

 • HUMORD Humord er en norsk tesaurus for humaniora, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap

 • JSTOR Digitalt arkiv med både eldre fagtidsskrifter og nyere bøker og tidsskrifter (full-tekst søk av ca 2.000 tidsskrifter).

 • OECD Source Digitalt bibliotek med bøker, artikler og statistisk materiale (utdanningsstatistikk). Finnes Ikke i Oria.

 • Fachportal Pädagogik Tyskspråklig forskningsportal for pedagogikk med databaser for litteratursøk, informasjon om utdanningsforskning, m.m

Om forskningsoversikter

Systematiske kunnskapsoversikter (systematic review) brukes som forskningsmetode i rapporter som oppsummerer og sammenfatter tilgjengelige forskningsresultater om et emne og ut fra en gitt problemstilling. Se f. eks UBs nettside for forskningsstøtte til systematiske litteraturoversikter for fag- og forskningsbibliotek. Se også eksempler på samlinger av rapporter med systematiske litteraturoversikter på nettstedene til Campbell Collaboration og Cochrane Library

Review-tidsskrifter

Review-tidsskrift spesialiserer seg på oppsummerende oversiktsartikler, ofte med sammenstilling av eksisterende forskningsresultater og teori. Her noen eksempler på internasjonale review-tidsskrifter:

Flere fagressurser

 • Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver i DUO, det digitale arkivet for UiO, herunder Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver i ODA, det digitale arkivet for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver i BORA, det digitale arkivet for Universitetet i Bergen (UiB)
 • Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver i NTNU Open, det digitale arkivet for NTNU
 • Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver i Munin, det digitale arkivet for Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Måle "impact". Det finnes ulike måter å måle hvor mye innflytelse (impact) et vitenskapelig tidsskrift, artikkel eller forfatter har. Det kan gjøres fra ISI-baser som ISI Web of Science. ISI-basene er inndelt i tre fagområder: Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index og Science Citation Index. Her rangeres tidsskrifter etter siteringsfrekvens, såkalt "impact factor".
 • Portal for utdanningsforskning
 • Norske læreplaner i fulltekst  Utgitt av Utdanningsdirektoratet
 • NOU-er i fulltekst Norges offentlige utredninger (NOU-er) publisert av arbeidsgrupper nedsatt av regjering/departement.
 • NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
 • NOVA - Velferdsforskningsinstituttet
 • Ungsinn - Elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse 
 • Apa 6th (Søkogskriv.no).
 • Libris Katalog over bøker og tidsskrifter ved universitets- og høyskolebiblioteker i Sverige (samt en del folkebibliotek).
 • HK1 Bibliotekets hovedkatalog over eldre utenlandsk litteratur fra før 1966 (scannet). Kan være aktuell da ikke alle bøker før 1966 finnes i Oria.
 • NSD Norsk senter for forskningsdata har ansvar for register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Statistikksiden til NSD inneholder blant annet utdanningsstatistikk, i tillegg til informasjon om forskningsetikk og personvern.
 • Library of Congress USAs nasjonalbibliotek og fagbibliotek.
 • WorldCat Katalog med referanser til bøker og annet materiale fra bibliotek verden over.
 • Atekst Norske aviser
 • Infomedia Danske aviser
 • Ordnett.no Språk- og ordboktjeneste som gir tilgang til digitale ordbøker. Nyttig for å finne synonymer/oversettelser til søkeord.

NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler

NSD har ansvar for register over vitenskapelige publiseringskanaler. 

Her kan du søke i registeret (se også nye vedtak ang. nivå 1 og 2 tidsskrifter i margen/menyen til venstre). Under søkefeltet finner du lenken til avansert søk for å legge inn fagfelt og søke etter tidsskrifter på nivå 1 eller nivå 2

Se sjekklister før valg av Open Access-tidsskrifter her og for publisering i andre tidsskrifter

UB er ansvarlig for FRITT - en publiseringstjeneste for forskere og fagmiljøer ved UiO som ønsker fagfellevurderte Open Access-tidsskrift, og tilbyr støtte til FRITTs brukere

Open Access

Se også: Sherpa/Romeo databasen - oversikt over forlag og internasjonale tidsskrifter mht egenarkivering og hvilke artikkelversjoner som godkjennes (angis i fargekoder gul= pre-print, blå= post-print, grønn= pre+post-print, hvit= ingen).

Se også: UlrichWeb - database for akademiske tidsskrifter på ulike fagområder (viser om tidsskrifter har fagfellevurdering og hvilken databaser de er indeksert i).

Akademisk skrivesenter, UiO

Senteret ligger i HumSam-biblioteket og skrivementorer tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i studentens skrivearbeid. Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.

Bestill time her

 

Veiledende nettsteder for litteratursøk og referansearbeid

 

Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk, akademisk skriving og systematisk søking. Det gis råd om lesning av akademiske tekster, strukturering av tekst, skriveprosessen/oppgaveskriving og kildebruk. Denne nettressursen kan brukes i selvstudier og gruppearbeid. 

For forskere gir oversikt over ressurser for forskere


PhD on Track er laget for å hjelpe (ferske) ph.d.-kandidater med informasjonssøk, måter å kartlegge og systematisere forskningslitteratur på og publisering av resultater (som tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett, Open Access-publisering, etc).

 

 

Samarbeidsverktøy

 • Open Science Framework (OSF) - verktøy for forskningssamarbeid, prosjektstyring og tilgjengeliggjøring
 • Authorea - Nettbasert samskrivingsverktøy for forskere (skrive, sitere, lagre og dele  data, publisere, m.m.).
 • Wiki - Samskrivingsverktøy for sammensatte tekster. UiOs wiki-tjeneste kan brukes til undervisning eller forskningssamarbeid.
 • Hypothes.is - Nettbasert verktøy for tekstsamarbeid (f eks ved å gjøre tekstmarkeringer, gi kommentarer, konnotasjoner, osv), diskusjon og organisering av egen forskning. Et alternativ er Colwiz.
 • Creative Commons - organisasjon som utarbeider lisenser og arbeider for deling av åndsverk/vitenskapelig materiale.

 

Om EndNote

Kurs i EndNote

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Boksøk

Hvor finner jeg pedagogikkbøker i biblioteket?

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Nye bøker

Oversikt over nylig innkjøpte bøker ved HumSam-biblioteket (nye og bestilte bøker fra studenter og forskningsansatte ved UV-fakultetet)