English version of this page

Fagside for pedagogikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

 

Maria Mathiesen
Faglig kontakt for pedagogikk
HumSam-biblioteket

HumSam-biblioteket (UHS), omvisning

Søk i fagdatabaser

ERIC (Ovid)
The Education Resources Information Center (ERIC) er en internasjonal fulltekstdatabase sponset av det amerikanske utdanningsdepartementet. Basen omfatter i første rekke forskningsartikler, bokkapitler, konferanse-papers, rapporter og doktoravhandlinger.

ERIC (ProQuest)

Education Research Complete
Internasjonal database drevet av EBSCO med emner som inkluderer samtlige utdanningsnivåer og de fleste pedagogiske forskningsfelt.

Web of science 
Tverrfaglig og internasjonalt rettet database drevet av Clarivate Analytics for vitenskapelig referanseindeksering gjennom siteringssøk og emnesøk på forskningsartikler. Velg evt. 'Social Science'-delen av basen når du søker (filter til venstre).

PsycINFO (Ovid)
Internasjonal database med referanser til artikler i forskningstidsskrifter, samt bokkapitler, bøker og avhandlinger innen psykologi, psykiatri, atferdsvitenskap, kommunikasjon og medisin. Innholdet til databasen leveres av den amerikanske psykologforeningen. 

Scopus
Stor internasjonal database drevet av Elsevier som gir sammendrag og henvisninger til fagfellevurderte artikler, bøker og konferanse-papers.

Sociological abstracts (ProQuest)
Internasjonal database som  dekker litteratur i sosiologi med grenseområder, herunder pedagogikk. Databasen inneholder artikler, samlingsverk, doktoravhandlinger m.m.

Idunn 
Norske og nordiske pedagogiske tidsskrifter i fulltekst, og open access-bøker. 

Nettsteder for søk i tidsskriftregister og for kvalitetsvurdering

 • Nasjonalt register over vitenskapelige publiseringskanaler, Bruk Kanalregisteret ved Norsk senter for forskningsdata (NSD) for å finne tidsskifter og sjekke kvaliteten (finnes ikke tidsskiftet her bør du henvende deg til UB). Klikk her for å komme direkte til søkemulighet som gir oversikt over fagfelt tidsskrifter på nivå 1 og 2, og med åpen tilgang (Open Access og registrering i DOJA og SHERPA RoMEO).
 • Journal Checker Tool 
 • DOJA (Directory of Open Access Journals) For søk på tidsskrifter med åpen tilgang (Open Access). En uavhengig tjeneste med høy kvalitet. Se også Bealls liste og ScholarlyOA
 • BrowZine Lister e-tidsskrifter UB abonnerer og lagrer artikler for egen tidsskrifthylle.
 • SHERPA RoMEO Gir oversikt over forlag/ tidsskrifters retningslinjer for copyright og åpen arkivering/ egenarkivering av akademiske artikler. Artikkelversjoner angis i fargekoder gul=pre-print, blå=post-print, grønn=pre+post-print, hvit=ingen.
 • Cristin Nasjonalt register/database over forskningspublikasjoner
 • NORA Norsk vitenarkiv/database med forskningsresultater 
 • Nasjonalt vitenarkiv /Brage (UNIT)

For innføring i kvalitetsvurdering av kilder finnes flere nettsider, se f.eks. Søk og Skriv og Kildekompasset for artikler og tidsskrifter, UBs filmsnutt om Kildekritikk og University of Cambridges webinar om rovtidsskrifter/røvertidsskrifer.

Flere vitenarkiv og fagressurser

 • DUO vitenarkiv for UiO med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver
 • BORA vitenarkiv for UiB med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver
 • NTNU Open vitenarkiv for NTNU med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver
 • Munin vitenarkiv for UiT med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver
 • ODA OsloMets vitenarkiv med doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver
 • Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP)
 • Norske læreplaner i fulltekst  Utgitt av Utdanningsdirektoratet
 • IN SUM systematiske oversikter over tiltak for barn og unges psykiske helse 
 • NOU-er i fulltekst Norges offentlige utredninger (NOU-er) publisert av arbeidsgrupper nedsatt av regjering/departement.
 • NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
 • Library of Congress USAs nasjonalbibliotek og fagbibliotek.
 • WorldCat dissertations and theses Internasjonalt katalog med referanser til bøker og annet materiale fra diverse fag- og universitetsbibliotek 
 • Atekst Norske aviser
 • Factiva Gir tilgang til lokale og internasjonale aviser, tidsskrifter, m.m. (28 språk)
 • Ordnett.no Språk- og ordboktjeneste som gir tilgang til digitale ordbøker. Nyttig for å finne synonymer/oversettelser til søkeord.
 • UDIR Norsk-engelsk ordbok
 • Norsk APA 7.-manual

Forskningsdatahåndtering (DHP)

Om forskningsoversikter

Systematiske kunnskapsoversikter (systematic review) brukes som forskningsmetode i rapporter som oppsummerer og sammenfatter tilgjengelige forskningsresultater om et emne og ut fra en gitt problemstilling. Se f.eks UBs nettside for forskningsstøtte til systematiske litteraturoversikter for fag- og forskningsbibliotek. Se eksempler på samlinger av systematiske oversikter på nettstedene til Campbell Collaboration og Cochrane Library. Sjekk også søk via nettsider for 'grå litteratur'.

Av nettsteder som rangerer forskning etter "innflytelsesfaktor» kalt Impact Factor (IF)/ Journal Impact Factor (JIF) etter gjennomsnittlige siteringer av artikler i vitenskapelige tidsskrifter, se f. eks Scopus, SCImago, SciVal og Journal Citation Reports

Avtaler med tidsskriftforlag/ Open Access

Avtaler for APC (publiseringskvoter)      Finn tidsskrifter med OA-avtale      Egenarkivering     Lisensavtaler   FAIR-prinsippene

UNIT forhandler og administrerer lisensavtaler med akademiske forlag på vegne av UH-institusjoner, inklusive UiO. Se liste over lisensavtaler (i feltet til venstre)

Review-tidsskrifter

Review-tidsskrift spesialiserer seg på oppsummerende oversiktsartikler, ofte med sammenstilling av eksisterende forskningsresultater og teori. Her noen eksempler på internasjonale review-tidsskrifter:

Educational Research Review           Review of Educational Research   

Review of Higher Education               Open Review of Educational Research

Educational Review                            Review of Research in Education

Educational Psychology Review        Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies

International Review of Education      Comparative Education Review

Oxford Review of Education

Akademisk skrivesenter, UiO

Senteret ligger i HumSam-biblioteket og skrivementorer tilbyr én–til–én-veiledning med utgangspunkt i Klikkbar logo for Akademisk skrivesenterstudentens skrivearbeid. Temaer for veiledningen kan være spørsmål om struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk eller andre forhold knyttet til skriving.

Bestill time her

Veiledende nettsteder for litteratursøk og referansearbeid

Klikkbar logo for Søk & Skriv 

Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk, akademisk skriving og systematisk søking. Det gis råd om lesning av akademiske tekster, strukturering av tekst, skriveprosessen/oppgaveskriving og kildebruk. Denne nettressursen kan brukes i selvstudier og gruppearbeid. 

Klikkbar logo for For forskere

For forskere gir oversikt over ressurser for forskere

Klikkbar logo for PhD on Track

PhD on Track - nettsted for for ph.d.-kandidater med råd om databasesøk, systematisering av forskningslitteratur og publiseringsprosesser (som publisering av resultater, spørsmål om opphavsrett og Open Access-publisering).

 

 

Samarbeidsverktøy

 • Open Science Framework (OSF) - verktøy for forskningssamarbeid, prosjektstyring og tilgjengeliggjøring
 • Authorea - Nettbasert samskrivingsverktøy for forskere (skrive, sitere, lagre og dele  data, publisere, m.m.).
 • Wiki - Samskrivingsverktøy for sammensatte tekster. UiOs wiki-tjeneste kan brukes til undervisning eller forskningssamarbeid.
 • Hypothes.is - Nettbasert verktøy for tekstsamarbeid (f eks ved å gjøre tekstmarkeringer, gi kommentarer, konnotasjoner, osv), diskusjon og organisering av egen forskning. Et alternativ er Colwiz.
 • Creative Commons - organisasjon som utarbeider lisenser og arbeider for deling av åndsverk/vitenskapelig materiale.