UB-BOTT - med mål om nyskapning, utdanning, forskning og formidling i UBene

I høst har UiO og UB overtatt lederskapet av UB-BOTT, fagsamarbeidet mellom UBene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

Illustrasjon fra bott-samarbeidet.no

Lederskapet i UB BOTT alternerer mellom de 4 universitetsbibliotekene. UBO har nylig overtatt stafettpinnen fra UiT - for de neste to årene.

De fire universitetene i BOTT samarbeider på mange nivåer, blant annet på direktørnivå og innen studier, personal og IT. Opprinnelig var BOTT et mer administrativt nettverk for bibliotekene, men har etterhvert  utviklet seg til å bli en viktig kanal også for strategiske samtaler. Overordnet formål er å skape og videreutvikle gode bibliotektjenester innen nyskapning, utdanning, forskning og formidling.

Lederskap og samarbeidsform

Å være leder av UB BOTT betyr i praksis at jeg har overordnet ansvar for å sette møteplan og agenda for BOTT-møter, fortrinnsvis på skype – i hverdagen, Vi har også flere halvårlige dagssamlinger, i blant med våre utvidede ledergrupper. UB BOTT oppleves som et godt diskusjonsforum, både for å få belyst saker og for selv å bli opplyst. Vi informerer, sammenligner, deler erfaringer og sammen jobber vi for å fremme viktige saker både lokalt og nasjonalt.

Som leder av UB BOTT er man også leder av UB BOTT forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget ved UBO består at representanter fra DIGIT (Karin Ytterlid og Aina Øie) som bistår UB-direktørene og UNIT inn mot forhandlinger med forlagene. Forhandlingsutvalget har dermed en viktig rolle både nasjonalt, inn mot UNIT og inn mot Nasjonalt forhandlingsråd, hvor jeg selv representerer UiO.

UB BOTT- seminar i Bergen

20.-21. september møttes UB BOTT-bibliotekene med sine respektive ledergrupper til et 2-dagers seminar på UiB. Temaer som er spesielt interessante å løfte frem i disse dager er organisasjonene våre og målsettingene våre - i relasjon til strategi 2030. Videre er strategiske satsinger og andre store saker vi forholder oss til nasjonalt av interesse. Denne gangen ble naturligvis lansering av Plan S et viktig samtaletema – følger på kort og på lang sikt. 

På Bergen-seminaret orienterte UiO ved Randi Halveg Iversby om UBOs tilnærming til og ansvar knyttet til åpen vitenskap. Kompetansefelleskapet MedNat ble løftet frem av Helge Mjelde som et samarbeidseksempel på tvers av avdelingsbibliotekene - i lys av Livsvitenskapsatsningen.

De andre BOTTene presenterte temaer knyttet til bl.a meråpent bibliotek fra NTNU, byggesaker og brukermedvirkning fra UiB, undervisning: Take control of your PHD journey fra UiT

Verdien av samarbeidet

De fire universitetene er ulike institusjoner med ulike særpreg, BOTTene har likevel en del fellestrekk og har stor nytte av å samhandle på mange områder. Ofte både tenker og handler vi bedre når vi samarbeider tettere. Mange av sakene er utviklingspreget, går over tid og vil ofte ha fordel av å bli belyst fra flere sider og fra flere institusjoner.

Det siste året har vi samarbeidet om blant annet disse sakene: 

  • Forhandlinger med forlagene og samhandling med UNIT
  • Felles bokinnkjøpsavtale
  • Felles tidsskriftagentavtale
  • Perspektiver på og erfaringer med ulike biblioteksystemer
  • Forskningsdata – systemer, arkivering og opplæringsplaner
  • Ulike høringer som vi mener angår oss spesielt
  • Statusmøter med Nasjonalbiblioteket
  • Styrearbeid i Universitetsbibliotekene

BOTT oppleves som et både viktig og nyttig samhandlingsfelleskap og nettverk for UBO.

Av Hanne Graver Møvig
Publisert 27. sep. 2018 08:39 - Sist endret 7. jan. 2020 13:20
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.