CELL og studentaktiv læring på JUS

Storsatsingen på studentaktiv læring på Det juridiske fakultet har fått 5 millioner fra DIKU til å utvikle innovative læringsformer.

CELL - Centre for Experiential Legal Learning

Det juridiske fakultet satser stort på å utvikle mer studentaktive læringsformer. Utviklingen og innføringen av erfaringsbaserte undervisningsformer koordineres gjennom CELL - Centre for Experiential Legal Learning.

Bilde av medlemmene i CELL.
CELL-teamet som feiret tilslag på DIKU-midler og innsendt SFU-søknad. Foto: UiO/Eva Dobos

Gjennom tildelingen fra DIKU får den innovative utdanningssatsingen vind i seilene. Og ikke nok med det, fakultetet har nå sendt en søknad om å bli SFU - Senter for fremragende utdanning. SFU-ordningen ble etablert i 2010, og det finnes åtte etablerte sentre i Norge. En tildeling henger høyt, og kan gis til miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning (kilde: DIKU).

Det juridiske fakultet har organisert CELL som et svar både på samfunnsendringer og endringer i juristers roller. Praktiske, juridiske ferdigheter hos uteksaminerte studenter vil bli etterspurt av fremtidens arbeidsgivere, det gjelder både evne til å presente muntlig, til å forhandle og megle, til å formidle til ikke-jurister, digital kompetanse og teknologiforståelse. I en profesjonsutdanning som jusstudiet ligger det godt til rette for erfaringsbasert læring i mer virkelighetsnære situasjoner.

Bibliotekets rolle

Hilde Westbye, ansvarlig for arbeidet med undervisning og forskerstøtte ved Juridisk bibliotek, har vært involvert i begge søknadene. I søknaden til DIKU er bibliotekets rolle i utdanningssatsingen beskrevet flere steder. Det vises til at bibliotekets kompetanse innen blant annet digitale rettskilder, digital søking og kildeforståelse bør integreres mer systematisk i profesjonsløpet. Domus Juridica blir tilrettelagt for studentaktive undervisningsformer. Juridisk bibliotek/UB skal være et fysisk nav i CELL som læringsmiljø og faglig møteplass for studenter og ansatte i fakultetets nybygg. Biblioteket vil drive opplæring i digitale rettskilder, her har vi fått en forsterket rolle nå som Det juridiske fakultet har gått over til digitale hjelpemidler via Lovdata Pro til eksamen. Biblioteket er tiltenkt en rolle i koordineringen av CELL. Hvordan dette skal organiseres er ikke bestemt.

En annen sentral samarbeidspartner for CELL er selvsagt LINK, dessuten flere eksterne samarbeidspartnere.

Den digitale jurist

Det juridiske fakultet fikk før jul også tildelt DIKU-midler til prosjektet "Den digitale jurist". I dette prosjektet har UB deltatt med et opplegg på Boot campen til JUS5671 og JUR1671 – Legal Technology: Artificial Intelligence and Law. Her har vi vi trukket på gode krefter som Dan Michael Heggø ved Realfagsbiblioteket (kurs i Python) og Andrea Gasparini (kurs i Design thinking). Fakultetet har oppdaget at det finnes mye kompetanse samlet på UB, og det er flott at vi kan trekke inn kolleger fra andre deler av UB på denne måten.

 

Les mer:

Får finansiering til å utvikle studentaktiv læring (Aktueltsak fra JUS)

Jus i Oslo får millioner til nye studieformer (Rett24)

DIKU-tildeling: Millionsstøtte til tre prosjekter ved UiO

22 fagmiljøer ønsker status som Senter for fremragende utdanning (DIKU)

Av Randi Halveg Iversby
Publisert 3. mai 2019 11:04 - Sist endret 7. jan. 2020 13:28
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.