Studentstemmen – UB møter studentene til dialog

På fredag 6. desember hadde UB et inspirerende møte med representanter fra studie- og forskningskomiteen i studentparlamentet og våre egne studentrepresentanter i UB-styret. Anledningen var «Studentstemmen» som et ledd i strategi 2030-prosessen.

Studentene er en av våre to viktigste hovedmålgrupper av brukere, vi lytter derfor med nysgjerrighet til Studentstemmen. I vår ble fakultetene utfordret av universitetsledelsen til å gjennomføre samtaler med egne studenter som delinnspill til UiOs strategiprosess.

Formatet på intervjuguiden fakultetene mottok var naturlig nok tilpasset enheter som eier studieprogrammer. UB designet derfor andre rammer for samtalen med studentene. Innspill fra studentene danner grunnlag for strategidiskusjonene våren 2020, på samme måte som tidligere fremskaffet kunnskapsgrunnlag blir viktige bidrag inn i de videre diskusjonene. Vi bygger strategisamtaler våren 2020 i hovedsak på:

 • Gigamappingen, desember 2018
 • Skriveoppdragene, våren 2019
 • Dialogmøtene med fakultetene og museene, høsten 2019
 • Studentstemmen, desember 2019

På møtet med studentene fredag 6.12 diskutert vi:

 • UBs plass i læringsmiljøet
 • Erfaringer med undervisning og læringsformer ved UiO som får betydning for det fysiske, sosiale, digitale og faglige læringsmiljøet
 • Digitale læringsarenaer og bruk av digitale verktøy - møter med UB utenom det fysiske biblioteket.
 • Drømmebiblioteket 2030: Gitt ubegrensede ressurser, hvilke tjenester tilbyr UB i 2030?

Til det siste, studentene er opptatt av studentopplevelsen, - og hva betyr det? Slik studentene beskriver behovet er det mange av dagens UiO enheter som har et klart eierskap og ansvar for den videre utformingen av livet på campus. Her vil vi som UB selvfølgelig gjerne bidra til trivsel og læring. 

For UBs del tolker vi det langt på vei til å handle om at vi bygger videre på det gode arbeidet vi allerede gjør. M.a.o studentene uttrykker at de er fornøyde med UBs tilbud og arealer og fremhever spesielt to ting: 

 • At studentene tidlig gis mulighet til å forstå hvordan bibliotekressurser kan anvendes i ulike faser av studieløpet.
 • Bibliotekrommets betydning for læring, trivsel og tilhørighet.

Dette engasjerer!

Studenten skal selv presentere egne perspektiver på UBs styre- og ledergruppeseminar 12. desember.

Med unntak av Studentstemmen er alle bidrag gjennomgått, analysert og diskutert i UBs ledergruppe. Vår forståelse av kunnskapsgrunnlaget så langt løftes inn på styreseminaret der UB-styret og UBs ledergruppe møtes til diskusjon omkring tre utpekte dilemmaer, eller spenninger, som vi opplever utfordrer vår rolleforståelse inn mot en ny strategiperiode 2020-2030. 

 • Fra støttetjeneste til metodepartner, UB som partner i den digitale forskningsprosessen, perspektiver fra fakultetene ved UiO
 • Fra fysisk til digitalt læringsmiljø, perspektiver fra masterplan IT-arbeidet på UiO
 • Fra tradisjon til nye roller, perspektiver fra institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet.

Vi ser frem til et spennende strategiseminar neste uke og vil på nyåret komme tilbake til skriveprosessen og tidslinjen. Til våren ønsker vi at UB-ansatte igjen møtes til dialog, samarbeid og høringsfase, gjennom frokostmøter og andre kontaktflater, før planlagt styrebehandling av UB-strategien våren 2020.

Utkast til helhetlig tekst for UiOs strategi fremlegges for behandling for UiO-styret i februar 2020.

God stemning på møtet om Studentstemmen. Foto: UB.

Tilstede på møtet var: Håvard, Eystein, Hanne, (Randi, fravær) Johannes Saastad (Leder studie- og forskningskomiteen, Studentparlamentet) Eva Strømme Moshuus ( UB-styret) Kari Anne Andersen (Medlem studie- og forskningskomiteen, Studentparlamentet) Markus Christopher Barkenæs (Medlem studie- og forskningskomiteen, Studentparlamentet) Marius Frans Linus Hillestad, UB-styret

Av Hanne Graver Møvig
Publisert 9. des. 2019 16:09 - Sist endret 7. jan. 2020 13:24
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.