Litteratursøketjenesten til systematiske oversikter

Prosjektet "Fagbibliotek og systematiske oversikter" har som mål å opparbeide et kunnskapsgrunnlag til oppgaver knyttet til systematiske litteraturoversikter, og bidra til utvikling av nye tjenester innenfor forskningsstøtte.

Team "Systematiske oversikter" på Medisinsk bibliotek. Foto: Simen Kjellin, UiO

Torsdag 31. oktober ble Litteratursøketjenesten til systematiske oversikter lansert på arrangementet Lunch & Launch.

Systematiske oversikter skiller seg fra tradisjonelle oversiktsartikler ved at de har et klart formulert spørsmål og eksplisitte inklusjons- og eksklusjonskriterier. Hensikten er å finne og oppsummere all relevant forsking som kan gi svar på spørsmålet. Dette krever systematiske søk i alle relevante databaser. Søkestrategiene skal dokumenteres slik at de kan reproduseres. Videre trinn i er utvelgelse av studier basert på inklusjons- og eksklusjonskriteriene, vurdering av studienes metodiske kvalitet samt kvantitativ og/eller kvalitativ oppsummering av studienes resultater.

Den beste kunnskapen til nytte for praksisfeltet og forskning

Prosjektet "Fagbibliotek og systematiske oversikter", som har fått midler fra Nasjonalbiblioteket, er et resultat av et arbeid der systematiske søk ble utredet som en tjeneste på UB. Konklusjonen ble at litteratursøk til systematiske oversikter er en tjeneste som best kan ivaretas av Medisinsk bibliotek ettersom bibliotekarene der allerede hadde erfaring med slike søk.

I medisin og helsefag er det stor tilstrømning av litteratur som gjør det komplisert å finne den beste kunnskapen til nytte for praksisfeltet og forskning. Fagrområdet var tidlig ute med å lage systematiske oversikter blant annet gjennom Cochrane-samarbeidet. Bibliotekarer har hele tiden vært viktige i arbeidet med systematiske oversikter, og sentrale metodebøker, bl.a. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, anbefaler at bibliotekar gjør litteratursøket.

Etter hvert som tjenesten utvikler seg og vi får mer erfaring med henvendelser fra hele UiO, vil samarbeid med andre fagansvarlige på UB bli en viktig del av tjenesten.

Inspirasjon til nye tjenester

Jeg tenker at dette er til inspirasjon for alle som arbeider i fagbiblioteksektoren; til å se endringer rundt seg og sammen med fagmiljøene gripe muligheten og utvikle nye tjenester og kompetanse. Vi er nå i starten på en lignende utvikling med Digital humaniora og Digital Scholarship Center, så la medisinske bibliotekarer være en inspirasjon og en støttespiller inn i den tenkningen.

Av Helge Mjelde
Publisert 7. nov. 2019 15:10 - Sist endret 7. nov. 2019 15:10
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.