Hva mener UB om UiOs strategi 2030? 

Fra 1. oktober til 1. november har UiOs strategi vært ute på høring. UiO har gjennom det siste året invitert ansatte, studenter, eksterne samarbeidspartnere og samfunnet omkring i inn- og utland til å bidra med sine meninger.

velkomstsermoni for nye studenter på Universitetsplassen. Foto: UiO/Jarli&Jordan

Foto: UiO/Jarli&Jordan

Dette spør UiO om:

 • Hvilken rolle skal Universitetet i Oslo ta i årene som kommer? 
 • Hva skal være våre viktigste ambisjoner? 
 • Hvordan skal vi møte utfordringene i Norge og verden?

En endringsstrategi

Opptakten til strategiarbeidet i 2018 var å lage en endringsstrategi. Vi skal forstå oss selv inn i et nytt tiår, med bevisstheten om vår historiske arv i kombinasjon med fremtidige ambisjoner. En viktig del av diskusjonene har vært å vie oppmerksomhet til det gode arbeidet som allerede er i gang, bygge bro, og omsette hvilken betydningen pågående arbeid har for neste strategiperiode. Masterplan IT er et godt eksempel på arbeid som skapes parallelt, og som har stor betydning for strategi 2030.

Hovedbestillinger i arbeidet fra UiO har vært: 

 • Hvor står UiO ved slutten av S2020-perioden?
 • Hvor har UiO flyttet seg og hvor har vi ikke klart å oppnå målene? 
 • Hva skal vi bevare i ny strategi?
 • Hva skal vi endre i ny strategi?

UiO har avholdt mange både interne og eksterne møter og arrangementer, diskusjoner i styrer, på fakultetene og i andre enheter der strategien gradvis har tatt form. Som andre faglige enheter har også UB blitt invitert med inn i diskusjonene.

Gjennom tankesmiene

 • UiO sett utenfra
 • Kobling utdanning og forskning
 • Tunge trender

fikk UiO beskrevet viktige utviklingstrekk, perspektiver på koblingen utdanning og forskning inn i et nytt utdanningstiår, og anbefalinger for økt utadrettet aktivitet og samfunnsengasjement.

Jeg anbefaler på det sterkeste å lese disse rapportene. Innholdet vil være aktuelt langt utover strategiperioden og beskriver både historiske linjer og gir et presist nåtidsbilde av UiO, omtaler betydningen av ytre drivere og peker på utfordringer for UiO på veien videre. 

Hva påvirker vårt høringssvar?

Vår egen identitet som Universitetsbibliotek utfordres og modnes i lys av pågående strategiprosess.  Når de store linjene trekkes opp blir vi utfordret på hva vi mener og hva dette betyr for UB og UiO. Inngangsmaterialet (fanesakene) vi startet med i desember 2018(gigamappingen) har vært viktig som fundament inn i diskusjonene. 
Skriveoppdragene tok diskusjonene flere steg videre, både når det gjelder hvordan vi forstår oss selv inn i en ny tid, og anbefalinger videre fra gruppene. Jeg skjeler ofte til skriveoppdragene våre, de er nyttige og interessante å benytte inn mot andre saker og diskusjoner på UiO. Helhetlig samlingsarbeid, felles mediebudsjett, felles ledelse av MedNat fra 2020, omorganisering av Digit, er alle prosesser som har blitt igangsatt i lys av strategidiskusjonene.

Dialogmøter med fakultetene

Denne høsten har ledergruppa gjennomført dialogmøter med 8 fakulteter og to museer. Dialogen med fakultetsledelsene har også fungert som en viktig del av UBs strategiprosess i år. Jeg kommer tilbake med en egen bloggpost om dialogmøtene i slutten av november, med konkrete oppfølgningspunkter for samarbeid med fakultetene fremover. Dette har vært spennende møter!

UiO: Et forskningsintensivt breddeuniversitet

Høringsutkastet omtaler 4 hovedsøyler; forskning, utdanning, kunnskap i bruk og organisasjonen UiO – i den rekkefølgen. Under hver hovedsøyle beskrives målsettinger for perioden 2020-2030.

 • Les strategien (høringsutkastet)
 • Les UBs høringssvar
 • Les alle høringssvarene

God lesning! Hilsen Hanne

Emneord: strategi 2030 Av Hanne Graver Møvig
Publisert 6. nov. 2019 10:37 - Sist endret 17. mars 2020 09:45
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, og Håvard Kolle Riis.