Tilbakeblikk på året 2020 – årsrapport UB

Året 2020 har på mange måter vært annerledesåret der store forandringer møtte oss over natten. Dette fikk raskt betydning for alle UBs lokasjoner og undervisningen ble lagt om på et par uker. Lenge spilte pandemien hovedrollen i nesten alle saker vi befattet oss med. På tross av dette vi si at det er et imponerende år vi har lagt bak oss. I går ble årsrapport UB 2020 presentert for Bibliotekstyret.

Bildet kan inneholde: himmel, belysning, urbant design, skygge, veidekke.

Regnbuen av bokforsider har lyst fra fasaden av Georg Sverdups hus gjennom pandemien. Foto: UB/Runhild Seim

Bibliotekstyret satte pris på en sammenfattet rapport fra UB om året 2020. At UB har evnet å holde fokus på både drift og utvikling gjennom året ble spesielt kommentert. Økonomisk effekt av pandemien på lengre sikt og hva vi tar med oss videre av erfaringer fra året 2020, vil være saker både styret og vi er opptatt av fremover.

Under følger et utdrag av tall fra rapporten i tillegg til aktiviteter som vi sammen har iverksatt i løpet av 2020. 

  • UB gjennomførte 435 kurs over 973 timer for til sammen 9.548 deltakere. Kursene var fra midten av mars heldigitale.
  • Take away-biblioteket, en krevende manuell bestill- og henteordning avløst av en rekke påfølgende bestill- og henteordninger med varierende åpningstider ved alle våre bibliotek ut året
  • Unntaksbiblioteket inviterte til veiledningstjenester og besøk i den digitale skranken hjemmefra 
  • 9300 opplastinger ble behandlet i DUO
  • 62 arrangementer digitale og fysiske ble gjennomført, mot 200 i et normalår.
  • Nettsidene til UB ble besøkt 1,84 millioner ganger, en viktig kanal i tillegg til sosiale kanaler som Instagram og Facebook. Nettsidene har vært den fremste inngangen til studentenes digitale læringsmiljø og for oppdatert informasjon om tjenester og åpningstider året igjennom
  • 94 % av totalt mediebudsjett på 105 millioner kroner ble anvendt på digitale medier. Overgangen til «publiser og les-avtaler» har vært betydelig

2020 var året der vi ferdigstilte arbeidet med strategi 2030. Med det hadde vi lagt bak oss en lang prosess med blikket rettet mot 2030. Årsrapporten viser at UB allerede er godt i gang med gjennomføringen av strategien. 

2020 startet med åpningen av Juridisk biblioteks nye lokaler i Domus Juridica (DJ) i januar, den organisatoriske sammenslåingen av Medisinsk bibliotek og Realfagsbiblioteket ble i september en realitet i Bibliotek for medisin og realfag og flere større gjennomgående organisasjonsutviklingsprosesser preget året.

Funksjonsorganiseringen av samlinger og digitale tjenester, og pågående OU-prosesser ved avdelingsbibliotekene ble iverksatt for å tilpasse struktur og muligheter for økt samarbeid på tvers, til gradvis ny organisasjon.

Overgangen til nye systemer for økonomi og lønn ble forberedt med en egen OU-prosess på senhøsten. På UiO-nivå har OU:IT invitert til bred diskusjon, et arbeid som følger oss over i 2021.

Våren 2020 nedsatte rektoratet en arbeidsgruppe for åpen tilgang på UiO for å markere en tydeligere styring av arbeidet med åpen tilgang og publisering på institusjonsnivå. UB deltar i gruppen med flere representanter sammen med forskningsdekaner og innehar også sekretariatfunksjonen og delansvaret for fremdriften i arbeidet. Gruppen er av stor verdi for UB også i det løpende arbeidet omkring åpen publisering.

Mot årets slutt fikk vi også befestet vår rolle og posisjon som en av flere sentrale infrastrukturer i forskning på UiO. UB fikk ansvaret for å utvikle en felles plattform for UiOs spesialsamlinger, databaser, arkiver og annet kulturarvsmateriale. Verdifulle samlinger som benyttes i studier og forskning, men som i dag er uten tilhørighet i en felles teknisk plattform.

Pandemiåret 2020 ble et aktivt år under vanskelige arbeidsforhold, og årsrapporten viser både den store bredden i UBs mange virkeområder, og hva organisasjonen er kapabel til også i helt spesielle tider. Det er rett og slett imponerende synes vi!

Les hele Årsrapport 2020 (pdf)

God lesning!

Av Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby
Publisert 11. juni 2021 09:39 - Sist endret 11. juni 2021 09:44
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Randi Halveg Iversby, Mari Camilla Risdal Otnes, Tina Lingjærde, Cecilia Ekström, Hilde Westbye, Eystein Gullbekk og Live Rasmussen.