Gledelige tildelinger til undervisningsutvikling og digitale læringsressurser  

Ved Universitetsbiblioteket har vi jobbet for at undervisningen vår skal være aktiviserende og relevant for studentene der de er i studieløpet. Som alle undervisere på UiO kastet vi oss rundt og laget digitale løsninger for undervisning og veiledning, da pandemien stengte Norge.

Bildet kan inneholde: møbler, komfort, vindu, interiørdesign, sofa.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Vi har erfart at å lage gode digitale undervisningsopplegg er ressurskrevende, men viktig for å aktivisere og å motivere studentene i sin læring. Samtidig er vi på vei mot en ny normalsituasjon der flere deler av undervisningen vår vil fortsette i digital form, enten blandet med fysisk undervisning eller som heldigital. Vi trenger derfor å profesjonalisere den digitale undervisningen fremover, og vi trenger å gjøre det i partnerskap med UiOs fagmiljøer.

Derfor er det ekstra gledelig å kunne skrive denne bloggposten om at vi har lyktes med søknader, som ikke bare gir midler til å styrke vår digitale undervisning, men som også styrker våre partnerskap med ulike fagmiljøer. Universitetsbiblioteket, ved Bibliotek for medisin og realfag, søkte i år og fikk innvilget studiekvalitetsmidler fra MN-fakultetet, sammen med Institutt for biovitenskap (IBV). UB og UBs senter Digital Scholarship Center (DSC) var samarbeidspartner i flere søknader til UiOs midler til IT i utdanning, såkalte porteføljemidler, og tre av disse søknadene ble innvilget.    

UBs prosjekt "studenten som forsker"

Universitetsbiblioteket fikk innvilget porteføljemidler til “å lage en digital grunnpakke for studenter”. Denne grunnpakken skal lages i Canvas og bestå av flere moduler. Prosjektets hovedmål er å utvikle digitale moduler som gir en innføring i forskningsprosessen, med særlig vekt på forskningsdata, fra prosjektbeskrivelse og datainnhenting, til behandling av data, analyser, resultat og formidling av resultatet. Deler av kurset vil være generisk, men moduler skal også tilpasses spesifikke fagområder. Kurset skal være åpent tilgjengelig, men kan også kopieres inn i forskjellige Canvas-rom som del av forskjellige kurs. 

Prosjektet er omfattende, flere fagmiljøer vil involveres, og kurset vil prøves ut i enkelte emner i høstsemesteret. Involvering av studenter i utviklingen av kurset står sentralt.  

I kurset vil det prøves ut forskjellige undervisningsmetoder for aktivisering, formative tilbakemeldinger ved å bruke eksisterende verktøy UiO allerede støtter. Det vil eksperimenteres med å gjøre forskningsprosessen forståelig på en praktisk måte. Studentene skal få prøve ut metoder på en virkelighetsnær måte. De vil for eksempel lære å kode små snutter og bruke disse i sammenhenger som benytter data, henter inn data fra eksisterende korpus, men også lære om hvordan korpus lages.  

Samarbeid mellom Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), UB og DSC, med forankring på ILN

Prosjektets mål er å opprette og vedlikeholde et tverrfaglig undervisningsemne for studenter fra flere institutter på Det humanistiske fakultet, med vekt på digitale verktøy for å utforske store tekstmasser. Høsten 2020 gikk emnet “NOR2316/NOR4316 Digital humaniora, særlig litteraturvitenskap”. Prosjektet skal videreutvikle dette emnet og gjøre det til et robust studietilbud for programstudenter i flere fag. Det dreier seg om tilrettelegging av digitale verktøy, om pedagogisk utviklingsarbeid og om å sikre driften av emnet slik at det kan tilbys permanent og stadig utvikles i takt med behov og muligheter på lang sikt. 

UBs ressurser og kompetanse utnyttes

Implementering og opplæring i tekst-mining-metoder for analyse vil være en del av undervisningen på emnet. DSC vil bidra med opplæring i tekst-mining/data-mining, maskinlæring og relevant programmering. UB er også i gang med å opprette en digitaliseringshub. Dette vil innebære at mye nytt digitalisert materiale vil komme til. DSC vil være bindeleddet til denne, og slik kunne legge til rette for skreddersydd tekst-mining av disse ressursene for studentene på emnet.   

Partnerskap og samarbeid med CELL om den digitale rettssalen

CELL, på Det juridiske fakultet, skal utvikle en digital rettssal som både kan brukes av virkelighetens domstoler og i undervisning av jusstudenter. Den digitale rettssalen vil være en plattform for muntlig prosedyre, dokumentutveksling, dialog i tvisteløsning, saksforberedelser, kildesøk og samling av kilder osv. Plattformen skal muliggjøre hensiktsmessig effektivisering og automatisering i rettslige prosesser. Prosjektet under den digitale rettssalen, som fikk støtte fra UiOs porteføljemidler heter "Digital rettssal: Pedtek i rettstek", og skal blant annet integrere digital rettssal i Canvas. Målet er å utvikle studentløsninger for samhandling, dokumentutveksling og saksforberedelser.  

UB som sentral utviklingspartner

UB er en sentral partner i hele utviklingsprosessen av den digitale rettssalen. I delprosjektet "Digital rettssal: Pedtek i rettstek" skal vi særlig delta i utviklingen av et støtteverktøy for bedre gjenfinning og fremstilling av juridiske kilder. EØS-rettslige kilder er utfordrende å finne og EØS-retten har i ulik grad betydning for studentene på mer eller mindre alle emner ved fakultetet. Kildene er også utfordrende å identifisere for ferdiguteksaminerte jurister, noe NAV-saken har blitt et eksempel på. Vi ønsker derfor å utforske og integrere løsninger for å hjelpe studentene med å finne EØS-rettslige kilder for å trene dem i å manøvrere i et kildelandskap. Prosjektet vil blant annet utvikle og utforske automatiserte sjekklister for å sikre at relevante kilder er med.  

I rettssaker samles kildene som skal danne grunnlag for saken i juridiske utdrag, prosesskriv og andre skriftlige dokumenter. I dette prosjektet skal vi se på forskjellige løsninger for samlinger av dokumenter, for eksempel ved pdf-konverterere. Verktøy for samling av dokumenter og annoteringer kan hjelpe studenter i å finne kjernen i juridiske problemstillinger. Et slikt verktøy vil også kunne brukes til å sette sammen sitt eget pensum, noe som kan få studentene til å ta aktivt del i sin egen kunnskapsoppbygging i stedet for å pugge ferdig oppsatt pensum og reprodusere det på eksamen. 

Akademisk redelighet og informasjonskompetanse

UBs Bibliotek for medisin og realfag har sammen med Institutt for biovitenskap (IBV) mottatt studiekvalitetsmidler fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) for å videreutvikle en digital læringsmodul om akademisk redelighet og informasjonskompetanse. Målet med prosjektet er å videreutvikle et læringsverktøy som tilbys alle bachelorstudenter ved MN-fakultetet og sikre at studentene har et grunnlag for videre utvikling av profesjonell kompetanse. 

Modulen skal fremme studenters grunnleggende forståelse av og egen tilegnelse av akademiske ferdigheter. Gjennom egnede øvelser og studentaktiv læring skal de lære grunnleggende kunnskap om søk, vurdering og formidling av kunnskap. Ved MN-fakultetet brukes i dag digitale moduler for mesteparten av HMS-kursene studentene må ta for å få opplæring i sikkerhet innen de forskjellige fagene. Siden studentene er godt kjent med disse er det tenkt at modulen som skal utvikles ligner på de digitale HMS-modulene fakultetet bruker. 

Bibliotek for medisin og realfag har også fått i oppdrag å sørge for at studentene får relevante ferdigheter og forståelse for forskningsetikk, plagiering og fusk. Modulen vil være et bidrag til å oppnå slike basiskunnskaper og ferdigheter. 

Lederblogg med bidrag fra Eystein Gullbekk, Heidi Karlsen, Jessica Lönn-Stenstrup, Heidi Sjursen Konestabo, Marte Birkeland Deichman-Sørensen og Hilde Westbye

Av Hilde Westbye
Publisert 28. apr. 2021 10:56 - Sist endret 28. apr. 2021 10:58
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, Hilde Westbye og Tina Lingjærde.