Spesialsamlinger og databaser - og UB som digitalseringshub!

På tampen av året ble det  klart at UB tildeles prosjekteierskap og midler til investering i en felles digital plattform for å ivareta og tilgjengeliggjøre UiOs spesialsamlinger og databaser. Dette skal vi gjøre i nært samarbeid med USIT, forskningsadministrasjonen (FIADM) og ikke minst, fagmiljøene på fakultetene.

ikoner for digitalisering

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

I høst lyste UiO ut interne midler til forskningsinfrastruktur. Det var mange fagmiljøer på UiO som søkte om støtte til digital samordning og tilgjengeliggjøring av eget vitenskapelig materiale, inkludert UB med søknaden Digital HumSam i biblioteket, signert HumSam-biblioteket ved leder Cecilia Ekström og seksjonsleder Astrid Anderson.

Sikker samordning, lagring og bruk

Prosjekteierskap og koordineringsansvar for søknader som alene la planer for egen digital infrastruktur, ble tillagt HumSam-biblioteket ved Cecilia Ekström, og prosjektleder er Astrid Anderson. Flere søknader fra ulike fagmiljøer på UiO, primært fra HumSam-miljøene, skal i denne fasen derfor realiseres gjennom det som ble formulert i UBs egen søknad. Behov for en felles digital plattform samt opprettelsen av et digitaliseringsverksted på UB er etterlengtet fra mange hold. Målet på sikt er at dette skal tjene samtlige fagmiljøers behov for sikker samordning, lagring og bruk, til et bredere publikum, enn det som er tilfellet i dag.

Prosjekter sett i sammenheng

Opprettelsen av prosjektet Spesialsamlinger og databaser, med prosjekteierskap og prosjektledelse på UB, ses i nær sammenheng med FAIR@uio, der eierskap for prosjektet er tillagt USIT. Også her bidrar UB godt inn med flere deltagere.

For å bedre kunne holde oversikten, samt se de ulike satsingene i sammenheng, er det etablert en felles styringsgruppe på UiO for prosjektene, hvor også UB er representert.

Digitaliseringsverksted og digitaliseringshub

Som en del av den opprinnelige søknaden Digital HumSam i biblioteket søkte UB i tillegg om midler til et digitaliseringsverksted, og status som digitaliseringshub, tenkt lagt til Georg Sverdrups hus. Verkstedet skal investere i utstyr som kan bidra til å digitalisere, lagre og gjenfinne samlinger, dokumenter og andre data som det i dag ikke finnes en passende infrastruktur for.

Verkstedet vil kunne realiseres først i 2022, parallelt med at UB vil søke om status som digitaliseringshub på UiO.

Koordineringsgruppe sikrer sammenheng

De nye prosjektene henger tett sammen med pågående OU-prosesser og videreutvikling av vårt allerede igangsatte Digital Scholarship Center, der planen i løpet av 2021 også blir å lande egnet lokasjon på campus Blindern.

Fra januar har vi på UB derfor opprettet en koordineringsgruppe som sikrer at vi ser sammenhenger og er oppdatert om aktivitetene i de ulike prosjektene.

Koordineringsgruppen består foruten UBs ledergruppe av:

De nye prosjektene er nå i en fase er det jobbes med å utforme en prosjektplan, samt å få på plass en prosjektorganisasjon. Dette er helt i tråd med UBs strategi, der vi løfter frem det utvidede samlingsbegrepet, UB i nærmere partnerskap (metodepartner) med faglige enheter og ikke minst bidrar dette til å både befeste og utvide forståelsen av UB som en sentral infrastruktur på UiO.

Vi gleder oss over tildelingen og oppdraget, og ønsker prosjektene lykke til på veien videre.

Av Cecilia Ekström, Live Rasmussen, Hanne Graver Møvig
Publisert 20. jan. 2021 22:04 - Sist endret 6. mai 2021 10:39
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen, Hilde Westbye og Tina Lingjærde.