Rettsvitenskap (jus)

Det er vanlig å bruke fotnoter og litteraturliste i norske juridiske arbeider. Det finnes ingen ensartet praksis på hvordan henvisningene utformes, og hvilken informasjon som skal tas med.

Anbefalinger etter kilde

Juridisk bibliotek har utformet anbefalinger for henvisninger i juridiske arbeider basert på henvisningsstilen Chicago. Anbefalingene har som mål å dekke jusstudenters behov. Dette dreier seg både om at henvisningene (fotnotene) teller med i den totale ordgrensen for innleveringer og at stilen må være enkel.

Litteratur

Bøker

Har boken fire eller flere forfattere, trenger du bare gjengi de tre første og kan erstatte de resterende med "et al.".

Hvis det er en redigert bok oppgir du redaktøren i forfatterfeltet. I litteraturlista oppgir du at boken er redigert ved å tilføye "(red.)".

 

Fotnote:
Første forfatter (år) sidetall

Eksempel:
Andenæs (1998) s. 34
Falkanger (2004) s. 95
Huser (1992) s. 245
Eckhoff (2001) s. 40
Sejersted (2011) s. 186
Andenæs (2003) s. 39

 

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. Tittel, (ev. utgave), Utgivelsessted: Forlag, år.

Eksempel:
Andenæs, Johs. Statsforfatningen i Norge, 8. utg., Oslo: Universitetsforl., 1998.

Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull. Innføring i sjørett, 6. utg., Oslo: Sjørettsfondet, 2004.

Huser, Kristian. Gjeldsforhandling og konkurs: Bind 3: Omstøtelse, Bergen: Juristinformasjon, 1992.

Eckhoff, Torstein. Rettskildelære, 5. utg. ved Jan E. Helgesen, Oslo: Universitetsforl., 2001.

Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Sten Foyn et al. EØS-rett, 3. utg., Oslo: Universitetsforl., 2011.

Andenæs, Kristian (red.). Sosialrett, 5. utg., Oslo: Universitetsforl., 2000.

 

Kapittel i bok og del av en redigert bok

Fotnote:
Forfatter (år) sidetall

Eksempel:
Jakhelln (1998) s. 83
Fliflet (2005) note 78
Tjomsland (2003) s. 15
Høgberg (2016) s. 89

 

Litteraturliste:
Forfatter. "Tittel", i Boktittel, Redaktører (red.), (ev. utgave), Utgivelsessted: Forlag, år, omfang. (For e-bøker [sitert dato] eller (sitert fra database)).

Eksempel:
Jakhelln, Henning. "Arbeidsretten", i Knophs oversikt over Norges rett, Ragnar Knoph, 11. utg., Oslo: Universitetsforl., 1998, s. 597-617.

Fliflet, Arne. "Kommentar til Grunnloven", i Norsk lovkommentar : 1 : 1687-1979, Oslo: Gyldendal, 2005.

Tjomsland, Steinar. "Omsorgsoverdragelse: hovedprinsipper og synspunkter", i Barnevern og omsorgsovertakelse, Steinar Tjomsland (red.), 2. utg., Oslo, 2003, s. 11-20.

Høgberg, Alf Petter. "Rettslige standarder redefinert." i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt : festskrift til Aslak Syse 70 år, Reidun Førde, Morten Kjelland, Ulf Stridbeck (red.), Oslo: Gyldendal, 2016, s. 285 - 299.

 

E-bøker

Fotnote:
Første forfatter (år) sidetall

Eksempel:
Bailliet (2002) s. 60
Armstrong (2012) s. 125
Closa (2010) s. 76

 

Litteraturliste:
Første til og med fjerde forfatter. Tittel, (ev. utgave), Utgivelsessted: Utgiver, år. DOI.

Eksempel:
Bailliet, Cecilia. Between Conflict & Consensus: Conciliating Land Disputes in Guatemala, Oslo: University of Oslo, 2002. http://folk.uio.no/ceciliab/between_conflict_and_consensus.pdf [Sitert 27. april 2016].

Armstrong, David, Theo Farrell og Hélène Lambert. International Law and International Relations, 2. utg, Cambridge: Cambridge Books Online, 2012. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511894565.

Closa, Daniel, Alex Gardiner, Falk Giemsa og Jörg Machek. Patent Law for Computer Scientists: Steps to Protect Computer-Implemented Inventions, Berlin: Springer Link, 2010. DOI: 10.1007/978-3-642-05078-7.

 

Hefte / del av en serie

Fotnote:
Forfatter (år) sidetall

Eksempel:
Aune (1997) s. 35
Johansen (1997) s. 29

 

Litteraturliste:
Forfatter. Tittel, Serietittel nr. [nummer], år.

Eksempel:
Aune, Helga. Likebehandlingsprinsippet og arbeidsdeltakere i deltidsstilling, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 2, 1997.

Johansen, Johnny. Pant i surrogater: om panterett kan gå over på surrogater for det opprinnelige panteobjekt. Særavhandling, Universitetet i Tromsø. Institutt for Rettsvitenskap) nr. 47, 1994.

 

Bind i monografiserie

Bruk samme fremgangsmåte som for bøker.

 

Kongresspublikasjoner

Bruk samme fremgangsmåte som for kapitler i bøker/redigerte bøker.

 

Årbøker

Bruk samme fremgangsmåte som for artikler.

 

Artikler

Når er det nødvendig med fullstendig nettadresse i elektroniske artikler?

Tidsskriftartikler

Fotnote:
Forfatter (år) sidetall

Eksempel:
Michalsen (2004) s. 23
Johansen (2001) s. 180
Boe (2007) s. 73


Litteraturliste:
Forfatter. "Tittel", Tidsskrift ev. volum/årgang, heftenummer (år), sidetall.

Eksempel:
Michalsen, Dag. "Hva er "europeisk rettskultur?", Tidsskrift for rettsvitenskap Årg. 117 (2004), s. 20-49.

Atle Sønsteli Johansen. "Erstatningsoppgjør etter tariffavtaler - kollektiv arbeidsrett i møte med alminnelig erstatningsrett", Jussens Venner nr. 3 (2001) s. 173-184

Boe, Erik. "Hvem bestemmer - domstolene eller forvaltningen?", Lov og rett nr. 2 (2007), s. 67-88 (Sitert fra Idunn.no).

 

Festskriftartikler

Se kapitler i bøker.

 

Avisartikler

Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen kan du henvise til avisen som ansvarshavende.

Fotnote:
Forfatter (år)

Eksempel:
Bratholm (2002)
Dagsavisen (2017)
Fjellanger, Runa, (2017)


Litteraturliste:
Forfatter. (år) "Tittel", Avis, ev. utgave, dato.

Eksempel:
Bratholm, Anders. (2002) "Ulovlige politihandlinger", Aftenposten, 27. juni 2002.

Dagsavisen. (2017) "Tror bilbrann var påsatt", 17. august 2017

Fjellanger, Runa. (2017) "Studentledernes favorittpartier". Universitas, http://universitas.no/nyheter/62550/studentledernes-favorittpartier [Sitert: 01.09.2017]

Kommentarer og merknader

Merknad i Lovdata

Fotnote:
Forfatter (år) §

Eksempel:
Holmboe (2012)  § 2
Riisnæs (2008) § 8
Fliflet (2007) note 78

Litteraturliste:
Forfatter. (år) "Merknad til ..."  i Database, dato [Sitert: Dato].

Eksempel:
Holmboe, Morten. (2012) "Merknad til barnelova" i Lovdata, 21. august 2012 [Sitert: 29.07.15]

Riisnæs, Rolf. (2008) "Merknad til personopplysningsloven" i Lovdata 19. desember 2008 [Sitert: 05.08.15]

 

Kommentar i Rettsdata

Fotnote:
Forfatter (år) Note

Eksempel:
Fliflet (2007) note 78

Litteraturliste:
Forfatter. (år) "Kommentar til ..." i Database, dato [Sitert: Dato].

Eksempel:
Fliflet, Arne. (2007) "Kommentar til Grunnloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata [Sitert 29.05.2007].

 

Kommentarutgaver.no

Fotnote:
Første forfatter (år) Kommentar til § ..

Eksempel:
Engelschiøn (2017) Kommentar til § 24

 

Litteraturliste:
Forfatter. (år) "Tittel" i Database

Eksempel:
Engelschiøn, Sverre og Elisabeth Vigerust. (2017) "Helseregisterloven: kommentarutgave" i Kommentarutgaver.no

 

Kommentar i EU-Karnov

Fotnote:
Kommentar til Tittel art. nummer note

Eksempel:
Kommentar til TEUF art.56-62 note 2

Litteraturliste:
Kommentar til Tittel art. nummer i Database [sitert dato]

Eksempel:
Kommentar til TEUF art. 56-62, i EU-Karnov nettversjon[sitert 22.mars 2017]

Nettside

For elektroniske bøker og tidskriftartikler, se under bøker og artikler. Les om når du trenger å bruke fullstendige nettadresser.

Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du institusjon/organisasjon som forfatter.

Fotnote:
Forfatter (år)

Eksempel:
Oljedirektoratet (2010)
Norsk presseforbund (2015)
Norsk presseforbund

Litteraturliste:
Forfatter. Tittel. (år), URL [sitert dato]

Eksempel:
Oljedirektoratet. Myter og fakta om CO2-lagring. (2010), http://www.npd.no/no/Tema/Lagring-og-bruk-av-CO2/Temaartikler/Myter-og-fakta-om-CO2-lagring/ [sitert 25.08.2017]

Norsk presseforbund. Vær Varsom-plakaten (2015), http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten [sitert 15.05.2017]

Norsk presseforbund. Slik får du innsyn. http://presse.no/offentlighet/slik-far-du-innsyn/ [sitert 01.09.2017]

Film

Fotnote:
Regissør (år)

Eksempel:
Klose (2013)

Litteraturliste:
Regissør. "Filmtittel" [Film, event. format (DVD, BlueRay etc)], år.

Eksempel:
Klose, Simon. "TPB AFK: The Pirate Bay away from keyboard" [Film], 2013.

Videoklipp fra YouTube og andre nettsteder

Fotnote:
Ansvarlig person/Organisasjon (år)

Eksempel:
KRÅD (2011)
United Nations (2010)

Litteraturliste:
Ansvarlig person/Organisasjon. "Tittel." [videoklipp], (år, event. dato). (Hentet fra URL)

Eksempel:
KRÅD. "Politiets perspektiv, foredrag ved Kari Marie Kjellstad." [videoklipp],(31.10 2011). Hentet fra http://www.krad.no/nyhetsarkiv/407-overfallsvoldtekter-kurs

United Nations. "Secretary-General's briefing to the Security Council on the situation in the Middle East." [videoklipp], (24.03 2010) (Hentet fra http://www.youtube.com/watch?v=6ADj4x4U5Vo&list=PLFD5D12973E82F002&index=11)

Podcast

Fotnote:
Forfatter (år)

Eksempel:
Rognstad (2016)

Litteraturliste:
Forfatter. "Tittel." [Podcast], (Dato) [URL] [Sitert dato]

Eksempel:
Rognstad, Ole-Andreas. "Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016,  Dag 5 («Bolk 2», dag 1)." [Podcast] (21.11.2016) https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/odderuio.no/2016/21.11/5467400/Rettskildelre_JUS_1211._dag_5_%28bolk_2_dag_1%29_-_20161121_125140_39.html [Sitert 11.08.2017]

Norske rettskilder

Lover og forskrifter

Les om bruken av autoritative kilder.

Fotnote:
Kortnavn paragraf

Eksempel:
Straffeloven § 147a
Legemiddelforskriften § 3

 

Lov- og forarbeidsregister:
År   Lov dato nr. [nummer] formelt navn (offisielt kortnavn) ev. [uoffisielt kortnavn].
År   Forskrift dato nr. [nummer] formelt navn (offisielt kortnavn) ev. [uoffisielt kortnavn].
     
Eksempel:    
1902   Lov 22. mai 1902 nr. 10 alminnelig borgerlig straffelov (straffeloven).
2009   Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften).

Forarbeider og andre dokumenter fra offentlig forvaltning

Proposisjoner (Tidl. Odelstingsproposisjoner)

Fotnote:
Prop. [nummer] vedtakstype (sesjon), ev. sidetall
Ot.prp. nr. [nummer] (sesjon),  ev. sidetall.

Eksempel:
Prop. 149 L (2010-2011) s. 56
Prop. 126 LS (2009-2010) s. 37
Ot.prp. nr. 56 (1984-1985) s. 32
Ot.prp. nr. 29 (1995-1996) s. 120

 

Lov- og forarbeidsregister:
Prop. nr. [nummer] vedtakstype   Tittel.
Ot.prp. nr. [nummer] (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Prop. 149 L (2010-2011)   Lov om verdipapirfond.
Prop. 126 LS (2009-2010)   Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.
Ot.prp. nr. 56 (1984-1985)   Plan- og bygningslov.
Ot.prp. nr. 29 (1995-1996)   Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven).

 

Innstilling til Stortinget (Tidl. Innstillinger til Odelstinget)

Fotnote:
Innst. nr. [nummer] L (sesjon), ev. sidetall
Innst.O. nr. [nummer] (sesjon), ev. sidetall

Eksempel:
Innst. 307 L (2012-2013) s. 3 
Innst.O. nr. 99 (1994-1995) s. 25
Innst.O. nr. 46 (1996-1997) s. 48

 

Lov- og forarbeidsregister:
Innst. nr. [nummer] L (sesjon)   Tittel.
Innst.O. nr. [nummer] (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Innst. 307 L (2012-2013)   Om endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene).
Innst.O. nr. 99 (1994-1995)   Om ny plan- og bygningslov.
Innst.O. nr. 46 (1996-1997)   Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven).

 

Debatter i Odelsting og Lagting

Fotnote:
Forhandl. i instans nummer (sesjon). Eventuelt sidetall.

Eksempel:
Forhandl. i Odelstinget nr. 17 (1997-1998)
Forhandl. i Lagtinget nr. 2 (1998-1999)

 

Lov- og forarbeidsregister:
Forhandl. i instans nr. [nummer] (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Forhandl. i Odelstinget nr. 17 (1997-1998)   Sak nr. 1 Om endringer i ekteskapsloven.
Forhandl. i Lagtinget nr. 2 (1998-1999)   Sak nr. 2 Om endringer i folketrygdloven.

 

Lovvedtak og Lovanmerkninger (Tidl. hhv. Besl. O og Besl. L)

Fotnote:
Lovvedtak nummer (sesjon), ev. sidetall
Lovanmerkning nummer (sesjon), ev. sidetall
Besl.forkortet instans nummer (sesjon), ev. sidetall

Eksempel:
Lovvedtak 60 (2011-2012)
Lovanmerkning 1 (2011-2012)
Besl. O. nr. 49 (1989-1999)
Besl. L. nr. 3 (1998-1999)

 

Lov- og forarbeidsregister:
Lovvedtak nummer (sesjon)   Tittel.
Lovanmerkning nummer (sesjon)   Tittel.
Besl.forkortet instans nummer (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Lovvedtak 60 (2011-2012)   Om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania)
Lovanmerkning 1 (2011-2012)    
Besl. O. nr. 49 (1989-1999)   Om endringer i veglov
Besl. L. nr. 3 (1998-1999)   Om endringer i utlendingsloven

 

Stortingsdokumenter

Fotnote:
Dokumenttype nr. (sesjon), ev. sidetall

Eksempel:
St.prp. nr. 46 (1998-1999) s. 12
St.meld. nr. 42 (1999-2000)
Meld. St. 27 (2015-2016)

 

Lov- og forarbeidsregister:
Dokumenttype nr. (sesjon).   Tittel.
 
Eksempel:
St.prp. nr. 46 (1998-1999)   Om salg av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS.
St.meld. nr. 42 (1999-2000)   Om endring av Grunnloven § 100.
Meld. St. 27 (2015-2016)   Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

 

Høringsuttalelser

Fotnote:
Organ (år) sidetall

Eksempel:
Forbrukerombudet (2017) s. 4
KRIPOS (2017)

 

Litteraturliste:
Organ. (år) Tittel/beskrivelse, dato. [Event. URL] [Sitert dato]

Eksempel:
Forbrukerombudet. (2017) Forbrukerombudets høringsuttalelse til EU-kommisjonens forslag til kommunikasjonsvernforordning, 23.03.2017 [https://www.regjeringen.no/contentassets/0331fd10ff63465693215ce5ab5c5695/forbrukerombudet.pdf] [Sitert 11.08.2017]

KRIPOS. (2017) Høringssvar - Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar, 13.01.2017 [https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/kripos/horingssvar/horingssvar---digitalt-grenseforsvar.pdf] [Sitert 11.08.2017]

 

NOU

Fotnote:
NOU år: nummer. Eventuelt sidetall.

Eksempel:
NOU 1983: 15 s. 45
NOU 1990: 20 s. 68

 

Lov- og forarbeidsregister:
NOU år: nummer   Full tittel.
 
Eksempel:
NOU 1983: 15   Planlov.
NOU 1990: 20   Forenklet folketrygdlov.

 

Betenkinger (NOU før 1972)

Fotnote:
Tittel (el. korttittel)

Eksempel:
Innstilling om lov om aksjeselskaper s. 98
Innstilling fra Politikomitéen s. 58

 

Lov- og forarbeidsregister:
Tittel. Sted år.

Eksempel:
Innstilling om lov om aksjeselskaper, 1970.
Innstilling fra Politikomitéen. Utkast til Lov om politiet, 1935.

 

Rundskriv

Fotnote:
Organ/Forfatter (år) sidetall

Eksempel:
Kunnskapsdepartementet (2006)

 

Litteraturliste:
Organ/Forfatter. (år) Tittel/beskrivelse, dato. [Event. URL] [Sitert dato]

Eksempel:
Kunnskapsdepartementet. (2006). Veileder for utforming av barnehagens utearealer. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/veileder/F-4225.pdf

Dommer

Publiserte dommer

Les om bruken av autoritative kilder.

Fotnote:
Publisert (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata), [på side/i avsnitt]

Eksempel:
Rt 1975 s. 220, på s. 221
Rt 2007 s. 1308, i avsn. 42
HR-2016-2264-A, i avsn. 39

Domsregister:
Publisert (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata)

Eksempel:
Rt 1975 s. 220
Rt 2007 s. 1308
HR-2016-2264-A

 

Publiserte underrettsdommer

Fotnote:
Publisert (Instans) (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata), [på side]

Eksempel:
RG 1957 s. 499 (Eidsivating), på s. 501
LA-2005-184543

Domsregister:
Publisert (Instans) (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata)

Eksempel:
RG 1957 s. 499 (Eidsivating)
LA-2005-184543

 

Upubliserte dommer

Fotnote og domsregister:
Rettsinstans type avgjørelse dato

Eksempel:
Nord-Troms tingretts dom av 27. mars 2006.

Internasjonale rettskilder

Traktater

Fotnote:
Populærnavn (el. forkortelse) bestemmelse

Eksempel:
Wienkonvensjonen art. 18
EMK art. 6(2)
TEU art. 46
TEUV art. 206

 

Lov- og forarbeidsregister:
Populærnavn (el. forkortelse)   Full tittel
 
Eksempel:
Wien-konvensjonen   The Vienna Convention on the Law of Treaties , Wien 23. mai 1969.
EMK   The European Convention on Human Rights, Roma 4. november 1950
TEU   Traktaten om den Europeiske Union. Konsolidert versjon 2016 (EUT 2016/C 202/01)
TEUV   Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte. Konsolidert versjon 2016 (EUT 2016/C 202/01)

EU-direktiver og forordninger

Fotnote:
Type og Nummer Artikkel

Eksempel:
EP/Rdir 2006/123/EF art. 4
Kfo 255/2010/ EU art. 7

 

Lov- og forarbeidsregister:
Type og nummer   Full tittel [ev. uoffisielt kortnavn]
 
Eksempel:
EP/Rdir 2006/123 EF   Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked [Tjenestedirektivet].
     
Kfo 255/2010   Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av 2. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring

Dommer

Internasjonale dommer

Fotnote:
Parter.

Eksempel:
Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway

 

Domsregister:
Nettversjon:
 
Parter Domstol, sted, dato.
Papirutgave:
 
Parter (ev. domstol) Publikasjon, side.
 
Eksempel:
Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway The European Court of Human Rights, Strasbourg, 16. januar 2014
Democratic Republic of the Congo v. Belgium International Court of Justice, The Hague, 14. februar 2002.
Vidal v. Belgium Publications of the European Court of Human Rights, Series A vol. 235, s.93.
Johansen v. Norway Case of Johansen v. Norway. 1996-08-07. Lovdata: EMDN (Sammendrag)

EU / EØS-dommer

Fotnote:
Sag Nummer Parter Avsnitt/Punkt

Eksempel:
Sag T-105/96 Pharos mod Kommissionen, avs. 12
Sag C-457/10 P AstraZeneca mod Kommissionen, avs. 33
Sak E-01/99 Finanger pk. 30

 

Domsregister:
Sag Nummer Parter.   Publisert.
 
Eksempel:
Sag T-105/96 Pharos mod Kommissionen   ECLI:EU:C:1998:35
Sag C-457/10 P AstraZeneca mod Kommissionen   ECLI:EU:C:2012:770
Sak E-1/99 Storebrand Skadeforsikring AS v Veronika Finanger    

Utenlandske (nasjonale) rettskilder

Lover

Fotnote:
Korttittel bestemmelse

Eksempel:
Færdselsloven § 4
Forbrugerbeskyttelsesloven § 5
Socialtjänstlag § 6
Förvaltingslag § 7

 

Lov- og forarbeidsregister:
Korttittel   Full tittel

 

Eksempel:
Færdselsloven   Lovbekændtgørelse nr. 735 af 24. august 1992 om færdsel, som ændret senest ved lov nr. 468 af 10. Juni 1997. (Færdselsloven) [Danmark].
Forbrugerbeskyttelsesloven   Lov nr. 1257 af 20. desember 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser. (Forbrugerbeskyttelsesloven) [Danmark].
Socialtjänstlag   Socialtjänstlag (1980:620) [Sverige].
Förvaltingslag   Förvaltingslag (1986:223) [Sverige].

 

Forarbeider

Danske forarbeider

Fotnote:
Betænkning nummer

Eksempel:
Betænkning nr. 1124
Betænkning nr. 1345

 

Lov- og forarbeidsregister:
Betænkning nr. [nummer]   Tittel
 
Eksempel:
Betænkning nr. 1124   Harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom: delbetænkning 3, 1987.
Betænkning nr. 1345   Behandling af personopplysninger. Betænkning afgivet af udvalget om registerlovgivningen,  2 b., 1997.

 

Svenske forarbeider

Fotnote:
Type nummer

Eksempel:
SOU 1994:139
Prop. 1979/80:1 s. 23

 

Lov- og forarbeidsregister:
Type nummer   Tittel
 
Eksempel:
SOU 1994:139   Ny socialtjänstlag. Huvudbetänkande av Socialtjänstkommittén, 1994
Prop. 1979/80:1   Om socialtjänsten

 

 

Dommer

Fotnote og domsregister:
Publisert (ev. populærnavn)

Eksempel:
UfR 1958.1212 SøHa (Uranus)
NJA 1938 s 575 SH

Personlig meddelelse

E-post

Les om bruk av utilgjengelige kilder.

Fotnote:
Fra (år)

Eksempel:
Barbook (2004)

Litteraturliste:
Fra, type, dato.

Eksempel:
Barbook, Richard, e-post, 19. oktober 2004.

 

Fant du ikke en anbefaling for din kilde?

Det er umulig å lage eksempler på henvisninger til alle typer kilder som kan være aktuelle å bruke i et juridisk arbeid. Chicago Manual of Style kan hjelpe deg med å finne løsninger på svært mange ulike problemstillinger som kan dukke opp når du henviser.

Når eksemplene ikke strekker til, må du improvisere ut i fra følgende regler. Henvisningene dine må være:

  • Entydige - du må henvise til ett sted i en bestemt kilde
  • Redelige - du må henvise til den kilden du faktisk har brukt
  • Konsekvente - like kilder, må henvises til på samme måte

Det må være mulig for leseren å finne tilbake til kilden du har brukt. Les om hvordan du kan henvise til utilgjengelige kilder.

Organisering av litteraturlisten

Du bør ikke ha for mange kategorier i litteratur-/kildelisten. For de fleste vil det holde med følgende kategorier:

  • Litteratur / Juridisk teori
    Du trenger ikke skille mellom bøker, artikler osv. Sorter innførslene i denne kategorien alfabetisk.
  • Lover og forarbeider
  • Rettspraksis

Dersom du ender opp med en kategori med bare noen få kilder, er det oftest lurt å forsøke å få plass til disse i en annen kategori.

Nyttige ressurser

 

Publisert 17. nov. 2011 12:36 - Sist endret 22. nov. 2017 18:00