Rettsvitenskap (jus)

Det er vanlig å bruke fotnoter og litteraturliste i norske juridiske arbeider. Det finnes ingen ensartet praksis på hvordan henvisningene utformes, og hvilken informasjon som skal tas med.

Anbefalinger etter kilde

Juridisk bibliotek har utformet anbefalinger for henvisninger i juridiske arbeider basert på henvisningsstilen Chicago. Anbefalingene har som mål å dekke jusstudenters behov. Dette dreier seg både om at henvisningene (fotnotene) teller med i den totale ordgrensen for innleveringer og at stilen må være enkel.

Litteratur

Bøker

Har boken flere enn tre forfattere, trenger du bare gjengi den første i litteraturlisten og kan erstatte de resterende med "mfl.".

Hvis det er en redigert bok oppgir du redaktøren i forfatterfeltet. I litteraturlista oppgir du at boken er redigert ved å tilføye "(red.)".

Hvis boken er en doktorgradsavhandling erstatter du "forlag" med "institusjon" i litteraturlisten.

 

Fotnote:
Første forfatter (år) sidetall.

Eksempel:
Andenæs (1998) s. 34.
Falkanger (2004) s. 95.
Huser (1992) s. 245.
Eckhoff (2001) s. 40.
Sejersted (2011) s. 186.
Andenæs (2003) s. 39.
Kjønstad (2017) s. 12.
Horn (2015) s. 86

 

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. Tittel, (ev. utgave), Utgivelsessted: Forlag, år.

Eksempel:
Andenæs, Johs. Statsforfatningen i Norge, 8. utg., Oslo: Universitetsforl., 1998.

Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull. Innføring i sjørett, 6. utg., Oslo: Sjørettsfondet, 2004.

Huser, Kristian. Gjeldsforhandling og konkurs: Bind 3: Omstøtelse, Bergen: Juristinformasjon, 1992.

Eckhoff, Torstein. Rettskildelære, 5. utg. ved Jan E. Helgesen, Oslo: Universitetsforl., 2001.

Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Sten Foyn mfl. EØS-rett, 3. utg., Oslo: Universitetsforl., 2011.

Andenæs, Kristian (red.). Sosialrett, 5. utg., Oslo: Universitetsforl., 2000.

Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland. Velferdsrett: I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. 6. utg., Oslo: Gyldendal juridisk, 2017.

Horn, Thomas. Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse: Rettspolitiske vurderinger. Oslo: Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2015.

 

Kapittel i bok og del av en redigert bok

Fotnote:
Forfatter (år) sidetall.

Eksempel:
Jakhelln (1998) s. 83.
Fliflet (2005) note 78.
Tjomsland (2003) s. 15.
Høgberg (2016) s. 89.

 

Litteraturliste:
Forfatter. "Tittel", i Boktittel, Redaktører (red.), (ev. utgave), Utgivelsessted: Forlag, år, omfang. (For e-bøker [sitert dato] eller (sitert fra database)).

Eksempel:
Jakhelln, Henning. "Arbeidsretten", i Knophs oversikt over Norges rett, Ragnar Knoph, 11. utg., Oslo: Universitetsforl., 1998, s. 597-617.

Fliflet, Arne. "Kommentar til Grunnloven", i Norsk lovkommentar : 1 : 1687-1979, Oslo: Gyldendal, 2005.

Tjomsland, Steinar. "Omsorgsoverdragelse: hovedprinsipper og synspunkter", i Barnevern og omsorgsovertakelse, Steinar Tjomsland (red.), 2. utg., Oslo, 2003, s. 11-20.

Høgberg, Alf Petter. "Rettslige standarder redefinert", i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt : festskrift til Aslak Syse 70 år, Reidun Førde, Morten Kjelland, Ulf Stridbeck (red.), Oslo: Gyldendal, 2016, s. 285 - 299.

 

E-bøker

Fotnote:
Første forfatter (år) sidetall.

Eksempel:
Bailliet (2002) s. 60.
Armstrong (2012) s. 125.
Closa (2010) s. 76.

 

Litteraturliste:
Første til og med fjerde forfatter. Tittel, (ev. utgave), Utgivelsessted: Utgiver, år. DOI.

Eksempel:
Bailliet, Cecilia. Between Conflict & Consensus: Conciliating Land Disputes in Guatemala, Oslo: University of Oslo, 2002. http://folk.uio.no/ceciliab/between_conflict_and_consensus.pdf [Sitert 27.04.2016].

Armstrong, David, Theo Farrell og Hélène Lambert. International Law and International Relations, 2. utg, Cambridge: Cambridge Books Online, 2012. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511894565.

Closa, Daniel, Alex Gardiner, Falk Giemsa og Jörg Machek. Patent Law for Computer Scientists: Steps to Protect Computer-Implemented Inventions, Berlin: Springer Link, 2010. DOI: 10.1007/978-3-642-05078-7.

 

Hefte / del av en serie

Fotnote:
Forfatter (år) sidetall.

Eksempel:
Aune (1997) s. 35.
Johansen (1997) s. 29.

 

Litteraturliste:
Forfatter. Tittel, Serietittel nr. [nummer], år.

Eksempel:
Aune, Helga. Likebehandlingsprinsippet og arbeidsdeltakere i deltidsstilling, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 2, 1997.

Johansen, Johnny. Pant i surrogater: om panterett kan gå over på surrogater for det opprinnelige panteobjekt. Særavhandling, Universitetet i Tromsø. Institutt for Rettsvitenskap) nr. 47, 1994.

 

Bind i monografiserie

Bruk samme fremgangsmåte som for bøker.

 

Kongresspublikasjoner

Bruk samme fremgangsmåte som for kapitler i bøker/redigerte bøker.

 

Årbøker

Bruk samme fremgangsmåte som for artikler.

 

Artikler

Når er det nødvendig med fullstendig nettadresse i elektroniske artikler?

Tidsskriftartikler

Fotnote:
Forfatter (år) sidetall.

Eksempel:
Michalsen (2004) s. 23.
Johansen (2001) s. 180.
Boe (2007) s. 73.


Litteraturliste:
Forfatter. "Tittel", Tidsskrift ev. volum/årgang, heftenummer (år), sidetall.

Eksempel:
Michalsen, Dag. "Hva er "europeisk rettskultur?", Tidsskrift for rettsvitenskap Årg. 117 (2004), s. 20-49.

Johansen, Atle Sønsteli. "Erstatningsoppgjør etter tariffavtaler - kollektiv arbeidsrett i møte med alminnelig erstatningsrett", Jussens Venner nr. 3 (2001) s. 173-184

Boe, Erik. "Hvem bestemmer - domstolene eller forvaltningen?", Lov og rett nr. 2 (2007), s. 67-88 (Sitert fra Idunn.no).

 

Festskriftartikler

Se kapitler i bøker.

 

Avisartikler

Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen kan du henvise til avisen som ansvarshavende.

Fotnote:
Forfatter (år).

Eksempel:
Bratholm (2002).
Dagsavisen (2017).
Fjellanger, Runa, (2017).


Litteraturliste:
Forfatter. (år) "Tittel", Avis, ev. utgave, dato.

Eksempel:
Bratholm, Anders. (2002) "Ulovlige politihandlinger", Aftenposten, 27. juni 2002.

Dagsavisen. (2017) "Tror bilbrann var påsatt", 17. august 2017

Fjellanger, Runa. (2017) "Studentledernes favorittpartier". Universitas, (http://universitas.no/nyheter/62550/studentledernes-favorittpartier) [Sitert: 01.09.2017]

Kommentarer og merknader

Merknad i Lovdata

Fotnote:
Forfatter (år) § ..

Eksempel:
Holmboe (2012) § 2.
Riisnæs (2008) § 8.

Litteraturliste:
Forfatter. (år) "Merknad til ..."  i Database, dato [Sitert: Dato].

Eksempel:
Holmboe, Morten. (2012) "Merknad til barnelova" i Lovdata, 21. august 2012 [Sitert: 29.07.2015]

Riisnæs, Rolf. (2008) "Merknad til personopplysningsloven" i Lovdata 19. desember 2008 [Sitert: 05.08.2015]

 

Kommentar i Rettsdata

Fotnote:
Forfatter (år) Note.

Eksempel:
Fliflet (2014) note 78.

Litteraturliste:
Forfatter. (år) "Kommentar til ..." i Database, dato [Sitert: Dato].

Eksempel:
Fliflet, Arne. (2014) "Kommentar til Grunnloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata [Sitert 09.01.2018].

 

Kommentarutgaver.no

Fotnote:
Første forfatter (år) Kommentar til § ..

Eksempel:
Engelschiøn (2017) Kommentar til § 24.

 

Litteraturliste:
Forfatter. (år) "Tittel" i Database.

Eksempel:
Engelschiøn, Sverre og Elisabeth Vigerust. (2017) "Helseregisterloven: kommentarutgave" i Kommentarutgaver.no.

 

Kommentar i EU-Karnov

Fotnote:
Kommentar til Tittel art. nummer note.

Eksempel:
Kommentar til TEUF art.56-62 note 2.

Litteraturliste:
Kommentar til Tittel art. nummer i Database [sitert dato]

Eksempel:
Kommentar til TEUF art. 56-62, i EU-Karnov nettversjon [Sitert 22.03.2017]

Nettside

For elektroniske bøker og tidskriftartikler, se under bøker og artikler. Les om når du trenger å bruke fullstendige nettadresser.

Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du institusjon/organisasjon som forfatter.

Fotnote:
Forfatter (år).

Eksempel:
Oljedirektoratet (2010).
Norsk presseforbund (2015).
Norsk presseforbund (udatert).

Litteraturliste:
Forfatter. Tittel. (år), URL [sitert dato]

Eksempel:
Oljedirektoratet. Myter og fakta om CO2-lagring. (2010), http://www.npd.no/no/Tema/Lagring-og-bruk-av-CO2/Temaartikler/Myter-og-fakta-om-CO2-lagring/ [Sitert 25.08.2017]

Norsk presseforbund. Vær Varsom-plakaten (2015), http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten [Sitert 15.05.2017]

Norsk presseforbund. Slik får du innsyn (udatert), http://presse.no/offentlighet/slik-far-du-innsyn/ [Sitert 01.09.2017]

Film

Fotnote:
Regissør (år).

Eksempel:
Klose (2013).

Litteraturliste:
Regissør. "Filmtittel" [Film, event. format (DVD, BlueRay etc)], år.

Eksempel:
Klose, Simon. "TPB AFK: The Pirate Bay away from keyboard" [Film], 2013.

Videoklipp fra YouTube og andre nettsteder

Fotnote:
Ansvarlig person/Organisasjon (år).

Eksempel:
KRÅD (2011).
United Nations (2010).

Litteraturliste:
Ansvarlig person/Organisasjon. "Tittel." [videoklipp], (år, event. dato). [Event. URL]

Eksempel:
KRÅD. "Politiets perspektiv, foredrag ved Kari Marie Kjellstad." [videoklipp],(31.10 2011). [http://www.krad.no/nyhetsarkiv/407-overfallsvoldtekter-kurs]

United Nations. "Secretary-General's briefing to the Security Council on the situation in the Middle East." [videoklipp], (24.03 2010) [http://www.youtube.com/watch?v=6ADj4x4U5Vo&list=PLFD5D12973E82F002&index=11]

Podcast

Fotnote:
Forfatter (år).

Eksempel:
Rognstad (2016).

Litteraturliste:
Forfatter. "Tittel." [Podcast], (Dato) [URL] [Sitert dato]

Eksempel:
Rognstad, Ole-Andreas. "Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høst 2016,  Dag 5 («Bolk 2», dag 1)." [Podcast] (21.11.2016) https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/odderuio.no/2016/21.11/5467400/Rettskildelre_JUS_1211._dag_5_%28bolk_2_dag_1%29_-_20161121_125140_39.html [Sitert 11.08.2017]

Norske rettskilder

Lover og forskrifter

Les om bruken av autoritative kilder.

Fotnote:
Kortnavn paragraf.

Eksempel:
Straffeloven § 147a.
Legemiddelforskriften § 3.

 

Lov- og forarbeidsregister:
År   Lov dato nr. [nummer] formelt navn (offisielt kortnavn) ev. [uoffisielt kortnavn].
År   Forskrift dato nr. [nummer] formelt navn (offisielt kortnavn) ev. [uoffisielt kortnavn].
     
Eksempel:    
1902   Lov 22. mai 1902 nr. 10 alminnelig borgerlig straffelov (straffeloven).
2009   Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften).

Forarbeider

NOU

Fotnote:
NOU år: nummer. Eventuelt sidetall.

Eksempel:
NOU 1983: 15 s. 45.
NOU 1990: 20 s. 68.

 

Lov- og forarbeidsregister:
NOU år: nummer   Full tittel.
 
Eksempel:
NOU 1983: 15   Planlov.
NOU 1990: 20   Forenklet folketrygdlov.

 

Betenkinger (NOU før 1972)

Fotnote:
Tittel (el. korttittel).

Eksempel:
Innstilling om lov om aksjeselskaper s. 98.
Innstilling fra Politikomitéen s. 58.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Tittel. Sted år.

Eksempel:
Innstilling om lov om aksjeselskaper, 1970.
Innstilling fra Politikomitéen. Utkast til Lov om politiet, 1935.

 

Proposisjoner (Tidl. Odelstingsproposisjoner)

Fotnote:
Prop. [nummer] vedtakstype (sesjon), ev. sidetall
Ot.prp. nr. [nummer] (sesjon),  ev. sidetall.

Eksempel:
Prop. 149 L (2010-2011) s. 56.
Prop. 126 LS (2009-2010) s. 37.
Ot.prp. nr. 56 (1984-1985) s. 32.
Ot.prp. nr. 29 (1995-1996) s. 120.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Prop. nr. [nummer] vedtakstype   Tittel.
Ot.prp. nr. [nummer] (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Prop. 149 L (2010-2011)   Lov om verdipapirfond.
Prop. 126 LS (2009-2010)   Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.
Ot.prp. nr. 56 (1984-1985)   Plan- og bygningslov.
Ot.prp. nr. 29 (1995-1996)   Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven).

 

Innstilling til Stortinget (Tidl. Innstillinger til Odelstinget)

Fotnote:
Innst. nr. [nummer] L (sesjon), ev. sidetall.
Innst.O. nr. [nummer] (sesjon), ev. sidetall.

Eksempel:
Innst. 307 L (2012-2013) s. 3.
Innst.O. nr. 99 (1994-1995) s. 25.
Innst.O. nr. 46 (1996-1997) s. 48.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Innst. nr. [nummer] L (sesjon)   Tittel.
Innst.O. nr. [nummer] (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Innst. 307 L (2012-2013)   Om endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene).
Innst.O. nr. 99 (1994-1995)   Om ny plan- og bygningslov.
Innst.O. nr. 46 (1996-1997)   Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven).

 

Debatter i Odelsting og Lagting

Fotnote:
Forhandl. i instans nummer (sesjon). Eventuelt sidetall.

Eksempel:
Forhandl. i Odelstinget nr. 17 (1997-1998).
Forhandl. i Lagtinget nr. 2 (1998-1999).

 

Lov- og forarbeidsregister:
Forhandl. i instans nr. [nummer] (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Forhandl. i Odelstinget nr. 17 (1997-1998)   Sak nr. 1 Om endringer i ekteskapsloven.
Forhandl. i Lagtinget nr. 2 (1998-1999)   Sak nr. 2 Om endringer i folketrygdloven.

 

Lovvedtak og Lovanmerkninger (Tidl. hhv. Besl. O og Besl. L)

Fotnote:
Lovvedtak nummer (sesjon), ev. sidetall.
Lovanmerkning nummer (sesjon), ev. sidetall.
Besl.forkortet instans nummer (sesjon), ev. sidetall.

Eksempel:
Lovvedtak 60 (2011-2012).
Lovanmerkning 1 (2011-2012).
Besl. O. nr. 49 (1989-1999).
Besl. L. nr. 3 (1998-1999).

 

Lov- og forarbeidsregister:
Lovvedtak nummer (sesjon)   Tittel.
Lovanmerkning nummer (sesjon)   Tittel.
Besl.forkortet instans nummer (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Lovvedtak 60 (2011-2012)   Om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania)
Lovanmerkning 1 (2011-2012)    
Besl. O. nr. 49 (1989-1999)   Om endringer i veglov
Besl. L. nr. 3 (1998-1999)   Om endringer i utlendingsloven

 

Stortingsdokumenter

Fotnote:
Dokumenttype nr. (sesjon), ev. sidetall.

Eksempel:
St.prp. nr. 46 (1998-1999) s. 12.
St.meld. nr. 42 (1999-2000).
Meld. St. 27 (2015-2016).
Dokument 16 (2011-2012).

 

Lov- og forarbeidsregister:
Dokumenttype nr. (sesjon).   Tittel.
 
Eksempel:
St.prp. nr. 46 (1998-1999)   Om salg av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS.
St.meld. nr. 42 (1999-2000)   Om endring av Grunnloven § 100.
Meld. St. 27 (2015-2016)   Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet
Dokument 16 (2011-2012)   Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.

 

Høringsnotater og -uttalelser

Fotnote:
Organ (år) sidetall.

Eksempel:
Forbrukerombudet (2017) s. 4.
KRIPOS (2017).
Justis- og beredskapsdepartementet (2017).

 

Litteraturliste:
Organ. (år) Tittel/beskrivelse, dato. [Event. URL] [Sitert dato]

Eksempel:
Forbrukerombudet. (2017) Forbrukerombudets høringsuttalelse til EU-kommisjonens forslag til kommunikasjonsvernforordning, 23.03.2017 [https://www.regjeringen.no/contentassets/0331fd10ff63465693215ce5ab5c5695/forbrukerombudet.pdf] [Sitert 11.08.2017]

KRIPOS. (2017) Høringssvar - Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar, 13.01.2017 [https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/kripos/horingssvar/horingssvar---digitalt-grenseforsvar.pdf] [Sitert 11.08.2017]

Justis- og beredskapsdepartementet. (2017). Høringsnotat - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - regler om partsstatus i utlendingssaker, 26.04.2017 [https://www.regjeringen.no/contentassets/1a8ffd8e240b41af8885c1e07f6167ac/horingsnotat-pdf.pdf] [Sitert 09.01.2018]

 

Dommer

Når en dom mangler sidetall kan du henvise til avsnittsnummer dersom dette finnes. Henvis til dommen som helhet dersom både sidetall og avsnittsnummer mangler.

Les om bruken av autoritative kilder.
 

Publiserte dommer

Fotnote:
Publisert (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata), [på side/i avsnitt].

Eksempel:
Rt. 1975 s. 220, på s. 221.
Rt. 2007 s. 1308, i avsn. 42.
HR-2016-2264-A, i avsn. 39.

Domsregister:
Publisert (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata).

Eksempel:
Rt. 1975 s. 220.
Rt. 2007 s. 1308.
HR-2016-2264-A.

 

Publiserte underrettsdommer

Fotnote:
Publisert (Instans) (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata), [på side].

Eksempel:
RG 1957 s. 499 (Eidsivating), på s. 501.
LA-2005-184543.

Domsregister:
Publisert (Instans) (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata)

Eksempel:
RG 1957 s. 499 (Eidsivating).
LA-2005-184543.

 

Upubliserte dommer

Fotnote og domsregister:
Rettsinstans type avgjørelse dato.

Eksempel:
Nord-Troms tingretts dom av 27. mars 2006.

Annen offentlig praksis

Vedtak og rapporter

Fotnote:
Organ/type og nummer/dato.

Eksempel:
Konkursrådet (2017).
Riksadvokatens arbeidsgruppe (2013).

Litteraturliste:
Organ. (år) Tittel/beskrivelse, dato. [Event. URL] [Sitert dato]

Eksempel:
Konkursrådet. (2017) Uttalelse nr. 60 - Bostyrers arbeid når begjæring om tilbakelevering, jf. konkurslovens §136 er fremsatt, 06.03.2017.[http://www.konkursradet.no/uttalelse-nr-60-bostyrers-arbeid-naar-begjaering-om-tilbakelevering-jf-konkursloven-s-136-er-fremsatt.5970666-308137.html] [Sitert 09.01.2017]

Riksadvokatens arbeidsgruppe. (2013) Avhørsmetodikk i politiet - utredning fra arbeidsgruppen oppnevnt av Riksadvokaten 13.juli 2012, 08.10.2013. [https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2017/10/Avhørsmetodikk-i-Politiet-med-vedlegg.pdf] [Sitert 09.01.2017]

 

Rundskriv

Fotnote:
Organ/Forfatter (år) sidetall.

Eksempel:
Kunnskapsdepartementet (2006).
Riksadvokaten (2017).

 

Litteraturliste:
Organ/Forfatter. (år) Tittel/beskrivelse, dato. [Event. URL] [Sitert dato]

Eksempel:
Kunnskapsdepartementet. (2006) Veileder for utforming av barnehagens utearealer. [http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/veileder/F-4225.pdf] [Sitert 09.01.2018]

Riksadvokaten. (2017) Utkast til rundskriv om Lov om helsepersonell – påtalemessige direktiver. [Upublisert]

Privates praksis

Regelverk

Fotnote:
Organisasjon/Forfatter (år) § ..
 
Eksempel:
Norges idrettsforbund (udatert) § 1-2.
 
Litteraturliste:
Organisasjon/Forfatter. (år) Tittel/beskrivelse, dato. [Event. URL] [Sitert dato]
 
Eksempel:
Norges idrettsforbund. (udatert) Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov. [https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nif-lov2/] [Sitert 05.02.2018]

 

Norsk standard

Fotnote:
Kontraktskode:år punkt.
 
Eksempel:
NS 8405:2008 punkt 32.1.
 
Litteraturliste:
Organisasjon/Forfatter. (år) Tittel/beskrivelse (kontraktskode).
 
Eksempel:
Standard Norge. (2008) Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS 8405).

Internasjonale rettskilder

Traktater

Traktater kan forekomme i flere språkversjoner. Lag henvisninger i forhold til den språkversjonen du har brukt.

Generell anbefaling:
Hvis Norge har ratifisert en traktat vil det foreligge en offisiell norsk tittel. Bruk engelsk versjon for andre internasjonale traktater og konvensjoner, med unntak av EU hvor du kan velge dansk.


Fotnote:
Populærnavn (el. forkortelse) bestemmelse.

Eksempel:
Wien-konvensjonen art. 18.
EMK art. 6(2).
TEU art. 46.
TEUF art. 206.
Torturkonvensjonen art. 13

 

Lov- og forarbeidsregister:
Populærnavn (el. forkortelse)   Full tittel
 
Eksempel:
Wien-konvensjonen   The Vienna Convention on the Law of Treaties, Wien 23. mai 1969.
EMK   Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Roma 4. november 1950.
TEU   Traktaten om den Europæiske Union. Konsolideret udgave 2016 (EUT 2016/C 202/01)
TEUF   Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde. Konsolideret udgave 2016 (EUT 2016/C 202/01)
Torturkonvensjonen   Konvensjon om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. New York, 10. desember 1984.

EU-direktiver og forordninger

Fotnote:
Type og Nummer Artikkel.

Eksempel:
Dir 2006/123/EF art. 4.
For 255/2010/EU art. 7.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Type og nummer   Full tittel [ev. uoffisielt kortnavn]
 
Eksempel:
Dir 2006/123 EF   Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked [Tjenestedirektivet].
     
For 255/2010   Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av 2. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring

Dommer

Internasjonale dommer

Har du flere dommer med de samme partene kan du skille mellom dem ved å tilføye en bokstav.


Fotnote:
Parter.

Eksempel:
Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway (a).
Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway (b).
Bolivia vs. Chile. 

 

Domsregister:
Nettversjon:
 
Parter Domstol, sted, dato.
Papirutgave:
 
Parter (ev. domstol) Publikasjon, side.
   
Hvis dommen er fra EMD tar du med disse opplysningene: 
Parter Tittel, Application nr, dato.
Parter Tittel (Norsk sammendrag) i Lovdata, Application nr, dato.
   
Hvis dommen er fra ICJ tar du med disse opplysningene:
Parter Tittel, International Court of Justice, Judgment/Order/Advisory opinion, dato.

 

 

Eksempel:
Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway  (a) Case of Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway, Application no.13258/09, 16.01.2014.
Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway  (b) Case of Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway (Norsk sammendrag) i Lovdata, Application no.13258/09, 16.01.2014.
Bolivia vs. Chile            Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile), International Court of Justice, Judgment, 1. oktober 2018.

 

EU / EØS-dommer

Fotnote:
Sag Nummer Parter Avsnitt/Punkt.

Eksempel:
Sag T-105/96 Pharos mod Kommissionen, avs. 12.
Sag C-457/10 P AstraZeneca mod Kommissionen, avs. 33.
Sak E-01/99 Finanger pk. 30.

 

Domsregister:
Sag Nummer Parter.   Publisert.
 
Eksempel:
Sag T-105/96 Pharos mod Kommissionen.   ECLI:EU:C:1998:35.
Sag C-457/10 P AstraZeneca mod Kommissionen.   ECLI:EU:C:2012:770.
Sak E-1/99 Storebrand Skadeforsikring AS v Veronika Finanger.    

Resolusjoner, vedtak og rapporter

Resolusjoner

Fotnote:
Organ/type og nummer/dato.

Eksempel:
Sikkerhetsrådsresolusjon 2029 (2011).
Generalforsamlingsresolusjon 38/16 (1983).
Generalforsamlingsresolusjon 67/262 (2013).

 

Litteraturliste:
Organ. (år) Tittel/beskrivelse, dato. [Event. URL] [Sitert dato]

Eksempel:
Sikkerhetsrådsresolusjon. Security Council Resolution  2029 (2011) International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 21 December 2011.[http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/16396/S_RES_2029%282011%29-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y]  [Sitert 09.01.2018]

Generalforsamlingsresolusjon. General Assembly Resolution A/RES/38/16 22 November 1983.  Universal realization of the right of peoples to self-determination. [http://www.un.org/documents/ga/res/38/a38r016.htm] [ Sitert 09.01.2018]

Generalforsamlingsresolusjon. Resolution adopted by the General Assembly on 15 May 2013. 67/262 (2013) The situation in the Syrian Arab Republic.[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/262&referer=http://www.un.org/en/ga/67/resolutions.shtml&Lang=E] [Sitert 09.01.2018]

 

Vedtak og rapporter

Fotnote:
Organ/type og nummer/dato.

Eksempel:
Sikkerhetsrådsrapport 236 (1998).
 

Litteraturliste:
Organ. (år) Tittel/beskrivelse, dato. [Event. URL] [Sitert dato]

Eksempel:
Sikkerhetsrådsrapport. Report of the Secretary-General on the United Nations Observer Mission in Angola (MONUA), (S/1998/236), 13 March 1998. [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1998/236] [Sitert 09.01.2018]

Utenlandske (nasjonale) rettskilder

Lover

Fotnote:
Korttittel § ...

Eksempel:
Færdselsloven § 4.
Forbrugerbeskyttelsesloven § 5.
Socialtjänstlag § 6.
Förvaltingslag § 7.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Korttittel   Full tittel.

 

Eksempel:
Færdselsloven   Lovbekændtgørelse nr. 735 af 24. august 1992 om færdsel, som ændret senest ved lov nr. 468 af 10. Juni 1997. (Færdselsloven) [Danmark].
Forbrugerbeskyttelsesloven   Lov nr. 1257 af 20. desember 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser. (Forbrugerbeskyttelsesloven) [Danmark].
Socialtjänstlag   Socialtjänstlag (1980:620) [Sverige].
Förvaltingslag   Förvaltingslag (1986:223) [Sverige].

 

Forarbeider

Danske forarbeider

Fotnote:
Betænkning nummer.

Eksempel:
Betænkning nr. 1124.
Betænkning nr. 1345.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Betænkning nr. [nummer]   Tittel.
 
Eksempel:
Betænkning nr. 1124   Harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom: delbetænkning 3, 1987.
Betænkning nr. 1345   Behandling af personopplysninger. Betænkning afgivet af udvalget om registerlovgivningen,  2 b., 1997.

 

Svenske forarbeider

Fotnote:
Type nummer.

Eksempel:
SOU 1994:139.
Prop. 1979/80:1 s. 23.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Type nummer   Tittel
 
Eksempel:
SOU 1994:139   Ny socialtjänstlag. Huvudbetänkande av Socialtjänstkommittén, 1994
Prop. 1979/80:1   Om socialtjänsten

 

 

Dommer

Fotnote og domsregister:
Publisert (ev. populærnavn).

Eksempel:
UfR 1958.1212 SøHa (Uranus).
NJA 1938 s 575 SH.

 

Utilgjengelige kilder

Les om bruk av utilgjengelige kilder

Personlig meddelelse

Fotnote:
Avsender (år).

Eksempel:
Barbook (2014).
Ringen (2016).

Litteraturliste:
Fra, type, dato.

Eksempel:
Barbook, Richard, e-post, 19. oktober 2014.

Ringen, Jakob, samtale, 20. april 2016.

 

Forelesning, foredrag, debatt, e.l.

Fotnote:
Foreleser (år).

Eksempel:
Hagland (2018).

Litteraturliste:
Foreleser. Tittel/emne (evt. emnekode). Sted, dato.

Eksempel:
Hagland, Birgitte. Forelesning i erstatningsrett (JUS1111). Oslo, 4. april 2018.

 

Fant du ikke en anbefaling for din kilde?

Det er umulig å lage eksempler på henvisninger til alle typer kilder som kan være aktuelle å bruke i et juridisk arbeid. Chicago Manual of Style kan hjelpe deg med å finne løsninger på svært mange ulike problemstillinger som kan dukke opp når du henviser.

Når eksemplene ikke strekker til, må du improvisere ut i fra følgende regler. Henvisningene dine må være:

 • Entydige - du må henvise til ett sted i en bestemt kilde
 • Redelige - du må henvise til den kilden du faktisk har brukt
 • Konsekvente - like kilder, må henvises til på samme måte

Det må være mulig for leseren å finne tilbake til kilden du har brukt. 

Organisering av litteraturlisten

 • Du bør ikke ha for mange kategorier i litteratur-/kildelisten. For de fleste vil det holde med følgende kategorier:
  • Litteratur / Juridisk teori
   Du trenger ikke skille mellom bøker, artikler osv. Sorter innførslene i denne kategorien alfabetisk.
  • Lover og forarbeider
  • Rettspraksis
 • Dersom du ender opp med en kategori med bare noen få kilder, er det oftest lurt å forsøke å få plass til disse i en annen kategori.
 • Se eksempel på en kildeliste (pdf)

Nyttige ressurser

 

Publisert 17. nov. 2011 12:36 - Sist endret 4. apr. 2019 11:22