Rettsvitenskap (jus)

Det er vanlig å bruke fotnoter og litteraturliste i norske juridiske arbeider. 

Anbefalinger etter kilde

Juridisk bibliotek har utformet anbefalinger for henvisninger i juridiske arbeider basert på henvisningsstilen Chicago. Anbefalingene har som mål å dekke jusstudenters behov. Dette dreier seg både om at henvisningene (fotnotene) teller med i den totale ordgrensen for innleveringer og at stilen må være enkel.

Litteratur

Bøker

Tips:

 • Har boken flere enn tre forfattere, trenger du bare gjengi den første i litteraturlisten og kan erstatte de resterende med "mfl.".
 • Hvis det er en redigert bok oppgir du redaktøren i forfatterfeltet. I litteraturlista oppgir du at boken er redigert ved å tilføye "red.".
 • Er boken en doktorgradsavhandling erstatter du forlag med institusjon i litteraturlisten.

Bok

Fotnote:
Første forfatter (år) s.

Eksempler:
Falkanger (2004) s. 95.
Huser (1992) s. 245.
Eckhoff (2001) s. 40.
Sejersted (2011) s. 186-188.
Andenæs (2003) s. 39.
Andenæs (2009) s. 25.
Kjønstad (2017) s. 12.
Horn (2015) s. 86.

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. Tittel. (ev. utgave), Utgivelsessted: Forlag, år.

Eksempler:
Andenæs, Kristian (red.). Sosialrett. 5. utg., Oslo: Universitetsforl., 2000.

Andenæs, Mads Henry. Rettskildelære. 2. utg., Oslo: M.H. Andenæs, 2009.

Eckhoff, Torstein. Rettskildelære. 5. utg., ved Jan E. Helgesen, Oslo: Universitetsforl., 2001.

Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull. Innføring i sjørett. 6. utg., Oslo: Sjørettsfondet, 2004.

Horn, Thomas. Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse: Rettspolitiske vurderinger. Oslo: Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2015.

Huser, Kristian. Gjeldsforhandling og konkurs: Bind 3: Omstøtelse. Bergen: Juristinformasjon, 1992.

Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland. Velferdsrett: I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. 6. utg., Oslo: Gyldendal juridisk, 2017.

Sejersted, Fredrik mfl. EØS-rett. 3. utg., Oslo: Universitetsforl., 2011.

Kapittel i bok og del av en redigert bok

Fotnote:
Første forfatter (år) s.

Eksempler:
Jakhelln (1998) s. 83.
Tjomsland (2003) s. 15.
Høgberg (2016) s. 89.
Mestad (2019) s. 79.

Litteraturliste:
Forfatter. «Tittel på kapittel eller bidrag.» I Boktittel. Redaktører red., utgave, Utgivelsessted: Forlag, år, omfang.

Eksempler:
Jakhelln, Henning. «Arbeidsretten.» I Knophs oversikt over Norges rett. Ragnar Knoph red., 11. utg., Oslo: Universitetsforl., 1998, s. 597-617.

Høgberg, Alf Petter. «Rettslige standarder redefinert.» I Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt : festskrift til Aslak Syse 70 år. Reidun Førde, Morten Kjelland, Ulf Stridbeck red., Oslo: Gyldendal, 2016, s. 285 - 299.

Mestad, Ola. «Rettens kilder og anvendelse.» I Juridisk metode og tenkemåte. Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde red., Oslo: Universitetsforlaget, 2019, s. 77-113. 

Tjomsland, Steinar. «Omsorgsoverdragelse: hovedprinsipper og synspunkter.» I Barnevern og omsorgsovertakelse. Steinar Tjomsland red., 2. utg., Oslo: Kommuneforl., 2003, s. 11-20.

E-bøker

Fotnote:
Første forfatter (år) s.

Eksempler:
Bailliet (2002) s. 60.
Armstrong (2012) s. 125.
Wessel-Aas (2010) s. 76.
Lowe (2015) s. 14.
Michalsen (2021) s. 25

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. Tittel. Ev. utgave, utgivelsested: Utgiver, år. DOI, URL, [Lest i database], e-bokformat eller [E-bok].

Eksempler:
Armstrong, David, Theo Farrell og Hélène Lambert. International Law and International Relations. 2. utg., Cambridge: Cambridge Books Online, 2012. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511894565.

Bailliet, Cecilia. Between Conflict & Consensus: Conciliating Land Disputes in Guatemala. Oslo: University of Oslo, 2002. http://folk.uio.no/ceciliab/between_conflict_and_consensus.pdf.

Lowe, Vaughan. International Law: a very short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2015. Kindle.

Michalsen, Dag. Rett: en internasjonal historie. Oslo: Pax, 2021. EPUB.

Wessel-Aas, Jon og Magnus Ødegaard. Personvern: publisering og behandling av personopplysninger. Oslo: Gyldendal, 2018. [Lest i Gyldendal Rettsdata].

Bind i monografiserie

Bruk samme fremgangsmåte som for bøker.

Kongresspublikasjoner

Bruk samme fremgangsmåte som for kapitler i bøker/redigerte bøker.

Årbøker

Bruk samme fremgangsmåte som for artikler.

Artikler

Tips:

Tidsskriftartikler

Fotnote:
Første forfatter (år) s.

Eksempler:
Michalsen (2004) s. 23.
Sunde (2019) s. 22.
Alvik (2020) s. 86.
Boe (2007) s. 73.

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. «Tittel.» Tidsskrift årgang/volum, heftenummer (år) sidespenn. Ev. DOI/URL/[Lest i ...].

Eksempler:
Alvik, Ivar og Henrik Bjørnebye. «Om konsesjoner og konsesjonsrett.» Jussens venner årg. 77, nr. 2 (2020) s. 85-104. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3126-2020-02-02.

Boe, Erik. «Hvem bestemmer - domstolene eller forvaltningen?» Lov og rett årg. 46, nr. 2 (2007) s. 67-88. [Lest i Idunn.no].

Michalsen, Dag. «Hva er ‘europeisk rettskultur’?» Tidsskrift for rettsvitenskap årg. 117, nr. 1 (2004) s. 20-49.

Sunde, Marie. «Datakrimretten i ‘fugleperspektiv’.» Tidsskrift for strafferett årg. 19nr. 2 (2019) s. 129-147. https://doi.org/10.18261/ISSN.0809-9537-2019-02-02.

Artikler eller del av en serie

Fotnote:
Første forfatter (år) s.

Eksempler:
Aune (1997) s. 35.

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. «Tittel.» Serietittel nummer (år).

Eksempler:
Aune, Helga. «Likebehandlingsprinsippet og arbeidsdeltakere i deltidsstilling.» Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 2 (1997).

Festskriftartikler

Se kapitler i bøker.

Avisartikler

Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen kan du henvise til avisen som ansvarshavende.

Fotnote:
Forfatter (år).

Eksempler:
Bratholm (2002).
Dagsavisen (2017).
Fjellanger (2017).

Litteraturliste:
Forfatter. «Artikkeltittel.» Avis, dato, ev. URL og hentet dato. 

Eksempler:
Bratholm, Anders. «Ulovlige politihandlinger.» Aftenposten, 27. juni 2002.

Dagsavisen. «Tror bilbrann var påsatt.» Dagsavisen, 17. august 2017.

Fjellanger, Runa. «Studentledernes favorittpartier.» Universitas, 31. august 2017, http://universitas.no/nyheter/62550/studentledernes-favorittpartier hentet 01.09.2017.

Rapporter

Fotnote:
Organ/forfatter (år) s./avsnitt.

Eksempler:
FAFO (2020) s. 64.
Freedom House (2019) s. 734.
FNs generalsekretær (1998) avsnitt 7.

Litteraturliste:
Organ/forfatter. Tittel [ev. beskrivelse]. Dokumentnummer/serienummer. Sted: Dato/årstall. DOI, URL eller [Lest i database/nettsted].

Eksempler:
FAFO ved Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen. Ansattes opplevelse av medvirkning og medbestemmelse ved NTNU. Fafo-rapport 2020:22. Oslo: 2020. https://fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/ansattes-opplevelse-av-medvirkning-og-medbestemmelse-ved-ntnu.

FNs generalsekretær. Report of the Secretary-General on the United Nations Observer Mission in Angola (MONUA). S/1998/236. [New York]: 13. mars 1998. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1998/236.

Freedom House. Freedom in the World 2018: The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties. New York: 2019. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FreedomintheWorld2018COMPLETEBOOK.pdf.

Kommentarer og merknader

Kommentar i Rettsdata

Oppgi året noten sist ble revidert.

Fotnote:
Første forfatter (år) note.

Eksempler:
Fliflet (2014) note 78.
Kierulf (2020) note 254.

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. «Kommentar til ...» I Database (år) hentet dato.

Eksempler:
Fliflet, Arne. «Kommentar til Grunnloven.» I Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata (2014) hentet 09.01.2018.

Kierulf, Anine og Marius Mikkel Kjølstad. «Kommentar til Grunnloven.» I Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata (2020) hentet 05.01.2021.

Merknad i Lovdata Pro

Oppgi året for merknaden.

Fotnote:
Forfatter (år) §.

Eksempler:
Holmboe (2012) § 2.
Riisnæs (2008) § 13.

Litteraturliste:
Forfatter. «Merknad til ...»  I Database (år) hentet dato.

Eksempler:
Holmboe, Morten.  «Merknad til barnelova.» I Lovdata Pro (2012) hentet 29.07.2015.

Riisnæs, Rolf. «Merknad til personopplysningsloven.» I Lovdata Pro (2008) hentet 05.08.2015.

Karnov lovkommentar i Lovdata Pro

Fotnote:
Første forfatter (år) § note.

Eksempler:
Kvalø (2021) § 2 note 2.
Gulbrandsen (2021) § 8 note 3.

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. «Karnov lovkommentar til ...» I Database (år) hentet dato.

Eksempler:
Gulbrandsen, Beate og Oda Hellenes Ekre. «Karnov lovkommentar til anskaffelsesloven.» I Lovdata Pro (2021) hentet 05.11.2021.

Kvalø, Kirsten Kolstad. «Karnov lovkommentar til barnelova.» I Lovdata Pro (2021) hentet 04.11.2021.

Juridika

Fotnote:
Første forfatter (år) Kommentar til §.

Eksempler:
Engelschiøn (2019) Kommentar til § 24.

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. «Tittel» I Database (år) hentet dato.

Eksempler:
Engelschiøn, Sverre og Elisabeth Vigerust. «Helseregisterloven: kommentarutgave.» I Juridika.no 2019 hentet 05.01.2020.

Kommentar i EU-Karnov

Fotnote:
Kommentar til Tittel art. nr. note.

Eksempler:
Kommentar til TEUF art. 56-62 note 2.

Litteraturliste:
Kommentar til Tittel art. nr. I Database hentet dato.

Eksempler:
Kommentar til TEUF art. 56-62, I EU-Karnov hentet 22.03.2017.

Kommentarutgave til tariffavtale

Fotnote: 
Organisasjon/forfatter (år) s.  

Eksempler:  
LO (u.å.) s. 23. 
NHO (2018) s. 27. 

Litteraturliste:  
Organisasjon/forfatter. Tittel. (år). Ev. URL hentet dato. 

Eksempler:  
LO. Kommentarer til HOVEDAVTALEN 2018–2021. (u.å.). https://www.lo.no/globalassets/hovedavtalen---kommentarer.pdf  hentet 07.01.2022. 

NHO. Hovedavtalen LO–NHO 2018–2021 – Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. (2018). https://www.nho.no/siteassets/publikasjoner/hovedavtalen-2018-2021.pdf hentet 07.01.2022. 

Nettside

Tips:

 • For elektroniske bøker og tidsskriftartikler, se under bøker og artikler. Les om når du trenger å bruke fullstendige nettadresser.
 • Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du institusjon/organisasjon som forfatter.
 • Hvis publiseringsår mangler bruk dato for sist oppdatert.

Fotnote:
Forfatter (år).

Eksempler:
Norsk presseforbund (2015).
Norsk presseforbund (u.å.).
Grady (2018).
Jakobsen (2020).
Store norske leksikon (2019).

Litteraturliste:
Forfatter. «Tittel.» (år/dato) URL hentet dato.

Eksempler:
Grady, Ken. «The practice of law, theory and our mess.» (2018) https://medium.com/the-algorithmic-society/the-practice-of-law-theory-and-our-mess-aa0612641a3c hentet 13.05.2019.

Jakobsen, Ingvild Ulrikke. «Miljørett.» (30.12.2020) https://snl.no/milj%C3%B8rett hentet 05.01.2021.

Norsk presseforbund. «Slik får du innsyn.» (u.å.) http://presse.no/offentlighet/slik-far-du-innsyn/ hentet 01.09.2017.

Norsk presseforbund. «Vær-varsom plakaten.» (2015) http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten hentet 15.05.2017.

Store norske leksikon. «Bopel - jus.» (04.01.2019) https://snl.no/bopel_-_jus hentet 30.09.2019.

Film

Fotnote:
Regissør (år).

Eksempler:
Klose (2013).
Stone (2016).

Litteraturliste:
Regissør. Filmtittel. [Film, ev. format (DVD, BlueRay etc.)], filmselskap/produksjonsselskap, utgivelsesår.

Eksempler:
Klose, Simon. TPB AFK: The Pirate Bay away from keyboard. [Film], Nonami AB, 2013.

Stone, Oliver. Snowden. [DVD], Scanbox Entertainment Norway, 2016.

Videoklipp fra YouTube og andre nettsteder

Fotnote:
Ansvarlig person/organisasjon (år).

Eksempler:
KRÅD (2011).
United Nations (2010).

Litteraturliste:
Ansvarlig person/organisasjon. Tittel. [Videoklipp], (år, ev. dato) URL.

Eksempler:
KRÅD. Politiets perspektiv, foredrag ved Kari Marie Kjellstad. [Videoklipp], (31.10 2011) http://www.krad.no/nyhetsarkiv/407-overfallsvoldtekter-kurs.

United Nations. Secretary-General's briefing to the Security Council on the situation in the Middle East. [Videoklipp], (24.03.2010) http://www.youtube.com/watch?v=6ADj4x4U5Vo&list=PLFD5D12973E82F002&index=11.

Podkast

Fotnote:
Ansvarlig person/organisasjon (år).

Eksempler:
Kierulf (2020). 
UiO (2020).

Litteraturliste:
Ansvarlig person/organisasjon. Tittel. Ev. beskrivelse. [Podkast], dato. URL.
Ansvarlig person/organisasjon. «Episodetittel.» Ev. beskrivelse. Serietittel. [Podkast], dato. URL.

Eksempler:
Kierulf, Anine. «Den nye arveloven med John Asland.» Takk og lov. [Podkast], 09.09.2020. https://podtail.com/en/podcast/takk-og-lov-med-anine-kierulf/-11-den-nye-arveloven-med-john-asland/.

Universitetet i Oslo (UiO). «Rettsstat under press.» Hans Petter Graver i samtale med Marie Simonsen. Universitetsplassen. [Podkast], 07.12.2020. https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/podkast/episoder/episode-20.demokrati-og-ytringsfrihet.mp3.

Norske rettskilder

Lover og forskrifter

Tips:

Fotnote:
Kortnavn paragraf.

Eksempler:
Straffeloven 1902 § 147 a.
Straffeloven § 50.
Legemiddelforskriften § 3.

Lov- og forarbeidsregister:
År   Lov dato nr. formelt navn (offisielt kortnavn) ev. [uoffisielt kortnavn].
År   Forskrift dato nr. formelt navn (offisielt kortnavn) ev. [uoffisielt kortnavn].
     
Eksempel:    
1902   Lov 22. mai 1902 nr. 10 almindelig borgerlig straffelov (straffeloven 1902).
2005   Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). 
2009   Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften).
2017   Forskrift 15. desember 2017 nr. 2105 om offentlege arkiv [arkivforskriften].

Forarbeider

NUT - bruk samme fremgangsmåte som for NOU.

NOU

 • Vedlegg til en NOU kan være publisert i samme dokument som en NOU, eller som et særskilt vedlegg. En NOU kan bestå av flere bind.
 • Når vedlegg er publisert i samme dokument som en NOU kan du i fotnoten føye til nødvendige opplysninger som f.eks. bind, vedlegg og nr eller en beskrivelse, se eks. NOU 2020: 3 og NOU 2001: 32B.
 • For vedlegg som er publisert som særskilt vedlegg; bruk en hensiktsmessig mal som passer til dokumentet.

Fotnote:
NOU år: nr. s.

Eksempel:
NOU 1983: 15 s. 45.
NOU 1990: 20 s. 68.
NOU 2001: 32B Lovspeil s. 1123.
NOU 2020: 3 vedlegg 2 s. 448.

Lov- og forarbeidsregister:
NOU år: nr.   Tittel.
 
Eksempel:
NOU 1983: 15   Planlov.
NOU 1990: 20   Forenklet folketrygdlov.
NOU 2001: 32B   Rett på sak: Lov om tvisteløsning (tvisteloven).
NOU 2020: 3   Ny lov om universiteter og høyskoler.

Betenkinger og innstillinger (NOU før 1972)

Fotnote:
Tittel (el. korttittel) s.

Eksempel:
Innstilling fra Politikomitéen s. 58.
Innstilling om lov om aksjeselskaper s. 98.

Lov- og forarbeidsregister:
Tittel. År.

Eksempel:
Innstilling fra Politikomitéen. Utkast til Lov om politiet. 1935.
Innstilling om lov om aksjeselskaper. 1970.

Proposisjoner (tidl. odelstingsproposisjoner)

Fotnote:
Ot.prp. nr.  (sesjon) s.
Prop. nr. vedtakstype (sesjon) s.

Eksempel:
Ot.prp. nr. 56 (1984–1985) s. 32.
Ot.prp. nr. 29 (1995–1996) s. 120.
Prop. 126 LS (2009–2010) s. 37.
Prop. 149 L (2010–2011) s. 56.

Lov- og forarbeidsregister:
Prop. nr. vedtakstype (sesjon)   Tittel.
Ot.prp. nr. (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Ot.prp. nr. 56 (1984–1985)   Plan- og bygningslov.
Ot.prp. nr. 29 (1995–1996)   Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven).
Prop. 126 LS (2009–2010)   Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.
Prop. 149 L (2010–2011)   Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven).

Innstilling til Stortinget (tidl. innstillinger til Odelstinget)

Fotnote:
Innst.O. nr. (sesjon) s.
Innst. nr. L (sesjon) s.

Eksempel:
Innst.O. nr. 99 (1994–1995) s. 25.
Innst.O. nr. 46 (1996–1997) s. 48.
Innst. 307 L (2012–2013) s. 3.

Lov- og forarbeidsregister:
Innst.O. nr. (sesjon)   Tittel.
Innst. nr. L (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
     
Innst.O. nr. 99 (1994–1995)   Om ny plan- og bygningslov.
Innst.O. nr. 46 (1996–1997)   Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven) m.v.
Innst. 307 L (2012–2013)   Om endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene).

Debatter i Odelsting og Lagting

Fotnote:
Forhandl. i instans nr. (sesjon) s.

Eksempel:
Forhandl. i Odelstinget nr. 17 (1997–1998) s.7.
Forhandl. i Lagtinget nr. 2 (1998–1999).

Lov- og forarbeidsregister:
Forhandl. i instans nr. (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Forhandl. i Odelstinget nr. 17 (1997–1998)   Sak nr. 1 Om endringer i ekteskapsloven.
Forhandl. i Lagtinget nr. 2 (1998–1999)   Sak nr. 2 Om endringer i folketrygdloven.

Lovvedtak og lovanmerkninger (tidl. hhv. Besl. O og Besl. L)

Fotnote:
Lovvedtak nr. (sesjon) s.
Lovanmerkning nr. (sesjon) s.
Besl.forkortet instans nr. (sesjon) s.

Eksempel:
Lovvedtak 60 (2011–2012).
Lovanmerkning 1 (2011–2012).
Besl. O. nr. 49 (1989–1999) s.7.
Besl. L. nr. 3 (1998–1999).

Lov- og forarbeidsregister:
Lovvedtak nr. (sesjon)   Tittel.
Lovanmerkning nr. (sesjon)   Tittel.
Besl.forkortet instans nr. (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Lovvedtak 60 (2011–2012)   Om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania).
Lovanmerkning 1 (2011–2012)    
Besl. O. nr. 49 (1989–1999)   Om endringer i veglov.
Besl. L. nr. 3 (1998–1999)   Om endringer i utlendingsloven.

Stortingsdokumenter

Fotnote:
Dokumenttype nr. (sesjon) s.

Eksempel:
St.prp. nr. 46 (1998–1999) s. 12.
St.meld. nr. 42 (1999–2000).
Meld. St. 27 (2015–2016).
Dokument 16 (2011–2012).

Lov- og forarbeidsregister:
Dokumenttype nr. (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
St.prp. nr. 46 (1998–1999)   Om salg av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS.
St.meld. nr. 42 (1999–2000)   Om endring av Grunnloven § 100.
Meld. St. 27 (2015–2016)   Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.
Dokument 16 (2011–2012)   Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.

Høringsnotater og -uttalelser

Oppgi dokumenttype i skarpe klammer, f.eks. [Høringssvar], dersom dette ikke kommer klart frem av tittelen.

Fotnote:
Organ (år) s.

Eksempler:
Forbrukerombudet (2017) s. 4.
Barne- og familiedepartementet (1993) s. 20.
 

Litteraturliste:
Organ. Tittel. [Ev. dokumenttype], år. URL.

Eksempler:
Forbrukerombudet. Forbrukerombudets høringsuttalelse til EU-kommisjonens forslag til kommunikasjonsvernforordning. 2017. https://www.regjeringen.no/contentassets/0331fd10ff63465693215ce5ab5c5695/forbrukerombudet.pdf.

Barne- og familiedepartementet. Ny lov om barnehager. [Høringsnotat], 1993. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008011004110.

Dommer og andre rettsavgjørelser

Tips:

 • Når en dom mangler sidetall kan du henvise til avsnittsnummer dersom dette finnes. Henvis til dommen som helhet dersom både sidetall og avsnittsnummer mangler.
 • Les om bruken av autoritative kilder.
   

Publiserte dommer og andre rettsavgjørelser fra Høyesterett

Fotnote:
Publisert (ev. med kallenavn) eller nummer (Lovdata), på s./i avsnitt.

Eksempler:
Rt. 1973 s. 967 (Campingvogn-dommen), på s. 975.
Rt. 1975 s. 220, på s. 221.
Rt. 2003 s. 1869, i avsnitt 8.
Rt. 2007 s. 1308, i avsnitt 42.
HR-2016-2264-A, i avsnitt 39.
HR-2016-2558-U, i avsnitt 3. 

Domsregister:
Publisert (ev. med kallenavn) eller nummer (Lovdata).

Eksempler:
Rt. 1973 s. 967 (Campingvogn-dommen).
Rt. 1975 s. 220.
Rt. 2003 s. 1869.
Rt. 2007 s. 1308.
HR-2016-2264-A.
HR-2016-2558-U.

Publiserte underrettsdommer

Fotnote:
Publisert (Instans) (ev. med kallenavn) eller nummer (Lovdata), på s./i avsnitt.

Eksempler:
RG 1957 s. 499 (Eidsivating), på s. 501.
LA-2005-184543.
RG 2012 s. 1667 (Skipsførerdommen), på s. 1685.
TAHER-2014-140696, i avsnitt 5.

Domsregister:
Publisert (Instans) (ev. med kallenavn) eller nummer (Lovdata).

Eksempler:
RG 1957 s. 499 (Eidsivating).
LA-2005-184543.
RG 2012 s. 1667 (Skipsførerdommen).
TAHER-2014-140696.

Upubliserte dommer

Fotnote og domsregister:
Rettsinstans type avgjørelse dato, ev. saksnummer.

Eksempler:
Fjordane tingretts dom av 5. april 2016, i sak 16-024597 MED-FJOR. 

Forvaltningspraksis

Praksis fra den offentlige forvaltningen (statlige organer som hører inn under den utøvende makt, organer for kommuner eller regioner og andre offentlige organer).

Vedtak og avgjørelser

Enkeltvedtak fra offentlige forvaltningsorganer, inkludert underinstanser (f.eks. lokalt NAV-kontor), klageinstanser (f.eks. NAV Klageinstans) og spesielle kontroll- og håndhevingsorganer (f.eks. Trygderetten).

Fotnote:
Organ (år/dato) s.  

Eksempler:
Finansklagenemnda Person (14. januar 2021).
Fylkesmannen i Innlandet (9. februar 2021).

Litteraturliste:
Organ. Tittel/beskrivelse, dato/årstall. Dokumentnummer ev. saksnummer [Lest i database/nettsted]/URL.

Eksempler:
Finansklagenemda Person. Avgjørelse i klagesak, 14. januar 2021. Dokumentnr. FinKN-2021-10 [Lest i Lovdata Pro]. 

Fylkesmannen i Innlandet. Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Nord-Odal kommune, 9. februar 2021. Dokumentnr. 2021/1892 [Lest i Miljøvedtaksregisteret].   
 

Styringsverktøy

Dokumenter hvor overordnede forvaltningsorgan styrer underliggende organer, f. eks. instrukser, uttalelser, rundskriv og veiledninger.

Fotnote:
Organ (år/dato) s. 

Eksempler:
Kunnskapsdepartementet (2006).
NAV (22. juni 2012) . 

Litteraturliste:
Organ. Tittel/beskrivelse, dato/årstall. Dokumentnummer [Lest i database/nettsted]/URL. 

Eksempler: 
Kunnskapsdepartementet. Veileder for utforming av barnehagens utearealer, 2006. http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/veileder/F-4225.pdf.

NAV - Arbeids og velferdsetaten. Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV, 22. juni 2012. Dokumentnr. R35-00 [Lest i Lovdata Pro].  

Tolkningsuttalelser

Tolkningsuttalelser som er gitt av et forvaltningsorgan etter anmodning fra et annet organ eller privat part.

Fotnote: 
Organ (år/dato) s. 

Eksempler: 
Lovavdelingen (2016).

Litteraturliste:
Organ. Tittel/beskrivelse. [Svar til spørsmålsstiller], dato/årstall. Dokumentnummer [Lest i database/nettsted]/URL. 

Eksempler: 
Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Vurdering av diverse spørsmål knyttet til offentlighetlova § 9 og § 12 bokstav b. [Svar til Norsk Presseforbund], 21. november 2006.  JDLOV-2015-1123 [Lest i Lovdata Pro]. 

Rapporter

Se rapporter under litteratur..

Privates regelverk og standarder

Regelverk

Fotnote:
Organisasjon/forfatter (år) §.

Eksempler:
Norges idrettsforbund (2021) § 1-2.

Litteraturliste:
Organisasjon/forfatter. Tittel/beskrivelse. (Dato/årstall) URL.

Eksempler:
Norges idrettsforbund. Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. (01.01.2021) https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2021.pdf.

Norsk standard

Fotnote:
Kontraktskode:år punkt.

Eksempler:
NS 8405:2008 punkt 32.1.

Litteraturliste:
Organisasjon/forfatter. Tittel/beskrivelse (kontraktskode). Ev. utgave, år.

Eksempler:
Standard Norge. Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS 8405). 2. utg2008.

Tariffavtaler

Hvis du har brukt en kommentar til en tariffavtale, se anbefalingene for kommentarutgave til tariffavtale.

Fotnote:
Tittel paragraf/punkt.

Eksempler:
Hovedavtalen LO-NHO 2018–2021 § 7-1 nr. 1.

Hovedtariffavtalen i staten 16. september 2020 - 30. april 2022 for Akademikerne med endringer pr. 1. mai 2021 og lønnsplanhefte 55 B punkt 1.4 c).

Litteraturliste:
Tittel. Ev. URL hentet dato.

Eksempler:
Hovedavtalen LO-NHO 2018–2021. https://www.lo.no/hovedavtalen/ hentet 07.01.2022.

Hovedtariffavtalen i staten 16. september 2020 - 30. april 2022 for Akademikerne med endringer pr. 1. mai 2021 og lønnsplanhefte 55 B. https://www.regjeringen.no/contentassets/43efadcb4e394a5fa57176b00f7b07ea/2021/hovedtariffavtalen_2020-22_mellomoppgjor21_akademikerne_m_innh.pdf hentet 10.01.2022.
 

Internasjonale rettskilder

Traktater

Traktater kan forekomme i flere språkversjoner. Lag henvisninger i forhold til den språkversjonen du har brukt. Du bør bruke en språkversjon som er autentisk.

Fotnote:
Populærnavn (el. forkortelse) bestemmelse.

Eksempler:
VCLT art. 18.
EMK art. 6(2).
ECHR art. 6(2).
TEU art. 46.
TEUF art. 206.
UNCAT art. 2(3).
Torturkonvensjonen art. 2(3).

Lov- og forarbeidsregister:
Populærnavn (el. forkortelse)   Tittel, ev. sted dato. Ev. utgave. [Ev. oversettelse].
 
Eksempler:
VCLT   The Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna 23 May 1969.
ECHR   Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome 4 November 1950.
EMK   Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Roma 4. november 1950. [Offisiell norsk oversettelse].
TEU   Traktaten om den Europæiske Union. Konsolideret udgave 2016 (EUT 2016/C 202/01).
TEUF   Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde. Konsolideret udgave 2016 (EUT 2016/C 202/01).
UNCAT   Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, New York 10 December 1984. 
Torturkonvensjonen  

Konvensjon om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. New York 10. desember 1984. [Norsk oversettelse].

 

EU-direktiver og forordninger

Tips:

 • Lag henvisninger i forhold til den språkversjonen du har brukt, f.eks. engelsk eller dansk.
 • Du bør bruke en språkversjon som er autentisk. Norsk tekstversjon av et direktiv eller forordning som er besluttet innlemmet i EØS-avtalen er autentisk, jfr. EØS-avtalens hoveddel art. 129 nr. 1 tredje ledd.  
 • Det anbefales å gjøre søk etter en forordning eller direktiv i EUR-Lex. Der det er gjort endringer i forordningen/direktivet finnes konsolidert versjon av både forordninger og direktiver i EUR-Lex. I Lovdata Pro finnes ikke konsoliderte versjoner av forordninger eller direktiver. De konsoliderte versjonene anbefales undersøkt fordi det med andre rettsakter er gjort endringer i forordningen/direktivet som er slått sammen i den konsoliderte versjonen. På siden for forordningen/direktivet i EUR-Lex trykk på lenken til [Current consolidated version]. 

Fotnote:
Type nr. art.

Eksempler:
Direktiv 2006/123/EF art. 4.
Forordning 255/2010/EU art. 7.

Lov- og forarbeidsregister:
Type og nr.   Tittel [ev. uoffisielt kortnavn].
 
Eksempler:
Direktiv 2006/123 EF   Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked [Tjenestedirektivet].
     
Forordning 255/2010   Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av 2. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring.

Forarbeider

Fotnote:
Type og nr. s./avsnitt.

Eksempler:
A7-0402/2013.
COM(2012) 11.
COM(2016) 593.
SEK (2012) 73.

Lov- og forarbeidsregister:

Type og nr.

Eksempler:

 

Tittel [ev. uoffisielt kortnavn].

 

A7-0402/2013   Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  om  beskyttelse  af  fysiske  personer  i  forbindelse med  behandling  af personoplysninger og om fri udveksling af  sådanne  oplysninger  (generel forordning om databeskyttelse).
COM(2012) 11   Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse).
COM(2016) 593   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked.

SEK(2012) 73

 

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene sammendrag af konsekvensanalysen.

Dommer

Internasjonale dommer

Har du flere dommer med de samme partene kan du skille mellom dem ved å tilføye en bokstav.

Fotnote:
Parter avsnitt/punkt.

Eksempler:
Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway (a).
Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway (b).
Bolivia v. Chile.

Domsregister:
Nettversjon:
 
Parter Domstol, sted, dato.
Papirutgave:
 
Parter (ev. domstol) Publikasjon, s.
Hvis dommen er fra EMD tar du med disse opplysningene: 
Parter Tittel, Application nr, dato.
Parter Tittel (Norsk sammendrag) i Lovdata, nr, dato.
Hvis dommen er fra ICJ tar du med disse opplysningene:
Parter Tittel, International Court of Justice, Judgment/Order/Advisory opinion, dato.

 

Eksempler:

Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway  (a) Case of Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway, no.13258/09, 16. januar 2014.
Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway  (b) Case of Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway (Norsk sammendrag) i Lovdata, no.13258/09, 16. januar 2014.
Bolivia v. Chile            Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile), International Court of Justice, Judgment, 1. oktober 2018.

EU-domstolen

Fotnote:
Sag nr. parter avsnitt/punkt.

Eksempler:
Sag T-105/96 Pharos mod Kommissionen avsnitt 12.
Sag C-457/10 P AstraZeneca mod Kommissionen avsnitt 33.
Case C-504/14 European Commission v Hellenic Republic.

Domsregister:
Sag nr. parter.   Publisert.
 
Eksempler:
Sag T-105/96 Pharos mod Kommissionen.   ECLI:EU:C:1998:35.
Sag C-457/10 P AstraZeneca mod Kommissionen.   ECLI:EU:C:2012:770.
Case C-504/14 European Commission v Hellenic Republic.   ECLI:EU:C:2016:847.

Forslag til avgjørelser fra Generaladvokaten

Fotnote:
Tittel i saksnummer parter avsnitt/punkt.

Eksempler:
Forslag til afgørelse av Generaladvokat E. Sharpston i Sag C-377/16 Kongeriget Spanien mod Europa- Parlamentet. 
Forslag til afgørelse av Generaladvokat Geelhoed i Sag C-491/01 British American Tobacco punkt 4. 
Opinion of Advocate General Kokott on Case C‑606/18 P Nexans France and Nexans v European Commission punkt 28. 

Domsregister:
Tittel i saksnummer parter.    Publisert.
 
Eksempler:
Forslag til afgørelse av Generaladvokat E. Sharpston i Sag C-377/16 Kongeriget Spanien mod Europa-Parlamentet.  

ECLI:EU:C:2018:610.

Forslag til afgørelse av Generaladvokat Geelhoed i Sag C-491/01 British American Tobacco.  

ECLI:EU:C:2002:476.

Opinion of Advocate General Kokott on Case C‑606/18 P Nexans France and Nexans v European Commission.   ECLI:EU:C:2020:207

EFTA-domstolen

Fotnote:
Sak nr. parter avsnitt/punkt.

Eksempler:
Sak E-01/99 Finanger punkt 30.
Case E-4/18 EFTA Surveillance Authority v Iceland.

Domsregister:
Sak nr. parter.

Eksempler:
Sak E-1/99 Storebrand Skadeforsikring AS v Veronika Finanger.
Case E-4/18 EFTA Surveillance Authority v Iceland.

Praksis fra mellomstatlige organisasjoner («IGOer»)

Resolusjoner og vedtak

Fotnote:
Organ (år) s./avsnitt.

Eksempler:
FNs sikkerhetsråd (2001) avsnitt 2.
FNs generalforsamling (1983) avsnitt 4.
 

Litteraturliste:
Organ. Tittel [ev. beskrivelse]. Dokumentnummer. (Dato/år). URL eller [Lest i database/nettsted].

Eksempler:
FNs sikkerhetsråd (United Nations Security Council). Resolution 1368 (2001). S/RES/1368. (12. september 2001). https://undocs.org/S/RES/1368(2001). 

FNs generalforsamling (United Nations General Assembly). Resolution 38/16. Universal realization of the right of peoples to self-determination. A/RES/38/16. (22. november 1983). https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/38/16.

Uttalelser fra FNs menneskerettskomiteer

Uttalelser fra en menneskerettskomite om forhold knyttet til konvensjonen som den overvåker, f.eks. dens konkluderende bemerkninger («concluding observations») til medlemsstatenes periodiske statsrapporter, dens syn («views») i individklager, og dens generelle kommentarer («general comments» eller «general recommendations») til hvordan konvensjonen bør tolkes eller anvendes.

Fotnote:
Organ (år) s./avsnitt.

Eksempler:
FNs barnekomite (2018) avsnitt 18.
FNs rasediskrimineringskomite (2005) avsnitt 6.
Menneskerettskomiteen (1982) avsnitt 6.1.
Menneskerettskomiteen (2019) avsnitt 19. 

Litteraturliste:
Organ. Tittel [ev. beskrivelse]. Dokumentnummer. (Dato/år). URL eller [Lest i database/nettsted].

Eksempler:
FNs barnekomite (Committee on the Rights of the Child). Concluding observations on the combined 5th and 6th periodic reports of Norway. CRC/C/NOR/CO/5-6 (1. juni 2018). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fNOR%2fCO%2f5-6&Lang=en.

FNs rasediskrimineringskomite. Jewish Community of Oslo and others v. Norway. CERD/C/67/D/30/2003. (15. august 2005). https://juris.ohchr.org/Search/Details/1740. 

Menneskerettskomiteen. S. S. v. Norway. CCPR-1980-79 (CCPR/C/15/D/79/1980). (2. april 1982). [Lest i Lovdata Pro]. 

Menneskerettskomiteen. General comment No. 36: Article 6: right to life. CCPR/C/GC/36. (2019). [Lest i Lovdata Pro]. 

Rapporter

Se rapporter under litteratur.

Utenlandske (nasjonale) rettskilder

Finner du ikke anbefalinger for aktuelt land? Se vårt generelle tips for hvordan du kan henvise til rettskilder fra andre land. 

Lover

Danmark

Det danske Folketinget har kompetanse til å vedta lover.

Fotnote:
Korttittel §.

Eksempler:
Færdselsloven § 4.
Forbrugerbeskyttelsesloven § 6.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Korttittel   Tittel. URL eller [Lest i database/nettsted].
Eksempler:
Færdselsloven   Lovbekændtgørelse nr. 735 af 24. august 1992 om færdsel, som ændret senest ved lov nr. 468 af 10. Juni 1997. [Lest i Karnov Danmark].
Forbrugerbeskyttelsesloven  

Lov nr. 1257 af 20. desember 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser. [Lest i Karnov Danmark].

Sverige

Den svenske Riksdagen har kompetanse til å vedta svenske lover («lager»).

Fotnote:
Korttittel §.

Eksempler:
Socialtjänstlag § 8.

Lov- og forarbeidsregister:
Korttittel   Tittel. URL eller [Lest i database/nettsted].
Eksempler:
Socialtjänstlag   Socialtjänstlag (1980:620). [Lest i Juno].

Storbritannia

Det britiske parlamentet har kompetanse til å vedta lover («acts of Parliament») som gjelder for hele Storbritannia og England. I tillegg har Skottland, Wales og Nord-Irland egne parlamenter som gir lover som gjelder for dem, men kun innenfor de områder som ikke er reservert det britiske parlamentet. Les mer om lovgivning i Storbritannia (Legislation.gov.uk).

Acts of the UK Parliament 

Fotnote:
Tittel (år, c.).

Eksempler:  
Health and Social Care Act (2012, c. 7).
Constitutional Reform Act (2005, c. 4).

Lov- og forarbeidsregister:
Tittel (år, c.). URL eller [Lest i database/nettsted].

Eksempler:
Health and Social Care Act (2012, c. 7). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents/enacted.

Constitutional Reform Act (2005, c. 4). [Lest i WestLaw UK].  

USA

Grunnlover

I USA er det én grunnlov for føderalstaten og én grunnlov for hver av de femti delstatene.

Fotnote:
Kortittel artikkel.

Eksempler:
U.S. Const. Art. III, § 2, cl. 2.
U.S. Const. Amend XIII, § 2.
N. Y. Const. Art. 1, § 9, cl. 2.

Lov- og forarbeidsregister:
Tittel, vedtatt dato/år. (Ev. med endringer per dato/år). URL eller [Lest i database/nettsted].

Eksempler:
U.S. Const.    The Constitution of the United States, 1787. (Med endringer per 25. juni 2007). https://www.govinfo.gov/app/details/CDOC-110hdoc50/CDOC-110hdoc50/context.
N.Y. Const.   The Constitution of the State of New York, 1938. (Med endringer per 1. januar 2015). https://www.dos.ny.gov/info/pdfs/Constitution%20January%202015%20amd.pdf. 

Føderale lover

Den amerikanske kongressen har kompetanse til å vedta føderale lover, kalt «federal statutes» eller «federal acts», som gjelder i hele USA. De fleste lovene er offentlige lover («public laws») som gjelder for alle.

Føderale lover blir publisert i tre omganger. Først blir de publisert enkeltvis som «slip laws». Deretter blir de publisert som «session laws» i serien United States Statues at Large (Stat.). Til slutt blir de publisert som «codifed laws» i serien United Nations Code (U.S.C.).  Les mer om amerikansk lovgivning (govinfo.gov).

Codified Laws 

Alle gjeldende og varige føderale lover er samlet i konsolidert form som «codfied laws» i lovsamlingen United States Code (U.S.C.). Lovsamlingen kommer ut i ny utgave hvert sjette år, men blir jevnlig oppdatert med tillegg og endringer.    

Fotnote: 
Lovtittel (år).  

Eksempler: 
Copyright Act (1976) § 107.
Homeland Security Act (2002).

Lov- og forarbeidsregister:
Lovtittel, title U.S.C. seksjonsstart (år for utgave av U.S.C.). URL eller [Lest i nettsted/database]. 

Eksempler:
Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 107 (2018). [Lest i WestLaw Classic].

Homeland Security Act of 2002, 6 U.S.C. § 101 (2018). https://uscode.house.gov/browse/prelim@title6/chapter1&edition=prelim.

Session Laws 

Alle føderale lover som er vedtatt av kongressen blir publisert som «session laws» i serien United States Statues at Large (Stat.). En enkelt kongress består av to sesjoner. For eksempel bestod den 112. kongressen av «1st Session» (2011) og «2nd session» (2012).  

Fotnote: 
Lovtittel (år).  

Eksempler:
Homeland Security Act (2002). 
Copyright Act (1976). 

Lov- og forarbeidsregister:
Lovtittel, Pub. L. No. kongress- og lovnummer, vol. Stat. sidestart (år for vedtakelse). URL eller [Lest i nettsted/database].

Eksempler:
Copyright Act of 1976, Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541 (1976). https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg2541.pdf#page=1e:. 

Homeland Security Act of 2002, Pub. L. No. 107-296, 116 Stat. 2135 (2002). https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1143/pdf/COMPS-1143.pdf.

Forarbeider

Danmark

Fotnote:
Betænkning nr. s.

Eksempler:
Betænkning nr. 1124.
Betænkning nr. 1345 s. 154.

Lov- og forarbeidsregister:
Betænkning nr.   Tittel, år.
 
Eksempel:
Betænkning nr. 1124   Harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom: delbetænkning 3, 1987.
Betænkning nr. 1345   Behandling af personopplysninger. Betænkning afgivet af udvalget om registerlovgivningen, 1997.

Sverige

Fotnote:
Type nr. s.

Eksempler:
SOU 1956:25 s. 163. 
Prop. 1979/80:1 s. 23. 
SOU 1994:139.

Lov- og forarbeidsregister:
Type nr.   Tittel, år.
 
Eksempler:
SOU 1956:25   Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk - Lagförslag av Auktorrättskommittén, 1956.
Prop. 1979/80:1   Om socialtjänsten.
SOU 1994:139   Ny socialtjänstlag. Huvudbetänkande av Socialtjänstkommittén, 1994.

Dommer

Danmark

Fotnote og domsregister:
Publisert (ev. populærnavn).

Eksempler:
UfR 1958.1212 SøHa (Uranus).

Sverige

Fotnote og domsregister:
Publisert (ev. populærnavn).

Eksempler:
NJA 1938 s. 575 SH.

Storbritannia

Det britiske rettsvesen er delt i tre: England og Wales har felles domstoler, mens Skottland og Nord-Irland har egne domstoler. Rettsavgjørelser («case law») av juridisk betydning blir publisert i egne tidsskrifter («law reports»). The Law Reports (1865-) er den mest autorative kilden til britisk rettspraksis («case law») og bør siteres der det er mulig.

Når du henviser kan du velge mellom tre former: «neutral citations», «report citations» eller en kombinasjon av begge.

Les mer om rettspraksis i Storbritannia (law.ox.ac.uk).

Report citations

Fotnote:
Navn på parter/sak (år) 

Eksempler: 
Uber BV v Aslam (2021) 
Brys & Gylsen Ltd. v. J. & J. Drysdale & Co. (1920) 

Domsregister:
Navn på parter/sak [året dommen falt] årgang publikasjon startside (domstol - skrevet i forkortet form). URL eller [Lest i database/nettsted]. 

Eksempler:
Uber BV v Aslam [2021] WLR(D) 108 (UKSC). https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2021/5.html. 

Brys & Gylsen Ltd. v. J. & J. Drysdale & Co. [1920] 4 LI.L.Rep. 24 (KB). [Lest i i-law]. 

Rettsavgjørelser fra USAs høyesterett (Supreme Court of the United States)

Fotnote og domsregister:
Parter, volum U.S./S.Ct. side (år). 

Eksempler: 
Herbst v. United States, 567 U.S. 923 (2011).
Obergefell v. Hodges, 135 S.Ct. 2584 (2015).

Utilgjengelige kilder

Les om bruk av utilgjengelige kilder

Personlig kommunikasjon

Personlig kommunikasjon kan være direkte tale, e-post, meldinger i sosiale medier o.l. som ikke er tilgjengelig for andre. Det er vanlig å bare oppgi personlig kommunikasjon i fotnoten, og ikke i litteraturlisten. 

Husk å be om tillatelse fra den du siterer, og få bekreftelse på at det du skriver er riktig gjengitt. Hvis kilden skal anonymiseres kan du føre opp N.N. i stedet for navnet.

Fotnote:

Eksempler:
Personlig kommunikasjon i samtale med Richard Ringen, saksbehandler i NAV 20. april 2019.

Personlig kommunikasjon i e-post med N.N. i Kunnskapsdepartementet 15. mai 2018.

Forelesning, foredrag, debatt, e.l.

Fotnote:
Foreleser/foredragsholder e.l. (år).

Eksempler:
Hagland (2018).
Wessel-Aas (2021).

Litteraturliste:
Foreleser/foredragsholder e.l. Ev. rollebeskrivelse i Tittel/emne (ev. emnekode). Sted, dato.

Eksempler:
Hagland, Birgitte. Forelesning i erstatningsrett (JUS1111). Oslo, 4. april 2018.

Wessel-Aas, Jon. Debattant i Er advokatmonopolet for fall? – Skal «hvem som helst» kunne eie og drive advokatfirmaer? [Videokonferanse], 27. januar 2021.

Fant du ikke en anbefaling for din kilde?

Det er umulig å lage eksempler på henvisninger til alle typer kilder som kan være aktuelle å bruke i et juridisk arbeid. Chicago Manual of Style kan hjelpe deg med å finne løsninger på svært mange ulike problemstillinger som kan dukke opp når du henviser.

Når eksemplene ikke strekker til, må du improvisere ut i fra følgende regler. Henvisningene dine må være:

 • Entydige - du må henvise til ett sted i en bestemt kilde
 • Redelige - du må henvise til den kilden du faktisk har brukt
 • Konsekvente - like kilder, må henvises til på samme måte

Det må være mulig for leseren å finne tilbake til kilden du har brukt. 

Organisering av litteraturlisten

I norsk rettsvitenskap er det vanlig å dele litteraturlisten/kildelisten inn i kategorier etter type kilde. Hvilke kategorier du trenger i din masteroppgave avhenger av hvilke kildetyper du bruker og hvor mange du har av hver. 

 • Bruker du ulike former for litteratur bør du ha en egen kategori for dette. Her fører du opp både vitenskapelige former, som lærebøker, kommentarutgaver og juridiske artikler, og ikke-vitenskapelige former, som avisartikler, nettsider og filmklipp. Du behøver ikke å dele kategorien inn i underkategorier. 
 • Bruker du norske rettskilder som lover, forskrifter, forarbeider og rettspraksis er det naturlig med egne kategorier for disse. Bruker du internasjonale rettskilder som traktater, rettspraksis fra internasjonale domstoler og praksis fra internasjonale organisasjoner oppretter du egne kategorier for disse. Og så videre. 
 • Har du få kilder i en kategori kan du vurdere å slå den sammen med en annen relatert kategori. For eksempel samlekategorien "Lover og forskrifter" istedet for de to kategoriene "Lover" og "Forskrifter". 
 • Eksempler på litteraturlister:

Nyttige ressurser

 

Publisert 17. nov. 2011 12:36 - Sist endret 19. sep. 2022 10:41