Rettsvitenskap (jus)

Det er vanlig å bruke fotnoter og litteraturliste i norske juridiske arbeider. Det finnes ingen ensartet praksis på hvordan henvisningene utformes, og hvilken informasjon som skal tas med.

Anbefalinger etter kilde

Juridisk bibliotek har utformet anbefalinger for henvisninger i juridiske arbeider basert på henvisningsstilen Chicago. Anbefalingene har som mål å dekke jusstudenters behov. Dette dreier seg både om at henvisningene (fotnotene) teller med i den totale ordgrensen for innleveringer og at stilen må være enkel.

Litteratur

Bøker

Har boken flere enn tre forfattere, trenger du bare gjengi den første i litteraturlisten og kan erstatte de resterende med "mfl.".

Hvis det er en redigert bok oppgir du redaktøren i forfatterfeltet. I litteraturlista oppgir du at boken er redigert ved å tilføye "red.".

Er boken en doktorgradsavhandling erstatter du forlag med institusjon i litteraturlisten.

 

Fotnote:
Første forfatter (år) s.

Eksempel:
Falkanger (2004) s. 95.
Huser (1992) s. 245.
Eckhoff (2001) s. 40.
Sejersted (2011) s. 186-188.
Andenæs (2003) s. 39.
Kjønstad (2017) s. 12.
Horn (2015) s. 86.

 

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. Tittel. (ev. utgave), Utgivelsessted: Forlag, år.

Eksempel:

Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull. Innføring i sjørett. 6. utg., Oslo: Sjørettsfondet, 2004.

Huser, Kristian. Gjeldsforhandling og konkurs: Bind 3: Omstøtelse. Bergen: Juristinformasjon, 1992.

Eckhoff, Torstein. Rettskildelære. 5. utg., ved Jan E. Helgesen, Oslo: Universitetsforl., 2001.

Sejersted, Fredrik mfl. EØS-rett. 3. utg., Oslo: Universitetsforl., 2011.

Andenæs, Kristian (red.). Sosialrett. 5. utg., Oslo: Universitetsforl., 2000.

Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland. Velferdsrett: I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. 6. utg., Oslo: Gyldendal juridisk. 2017.

Horn, Thomas. Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse: Rettspolitiske vurderinger. Oslo: Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2015.

 

Kapittel i bok og del av en redigert bok

Fotnote:
Første forfatter (år) s.

Eksempel:
Jakhelln (1998) s. 83.
Tjomsland (2003) s. 15.
Høgberg (2016) s. 89.
Mestad (2019) s. 79.

 

Litteraturliste:
Forfatter. «Tittel på kapittel eller bidrag.» I Boktittel. Redaktører red., utgave, Utgivelsessted: Forlag, år, omfang. 

Eksempel:
Jakhelln, Henning. «Arbeidsretten.» I Knophs oversikt over Norges rett. Ragnar Knoph red., 11. utg., Oslo: Universitetsforl., 1998, s. 597-617.

Tjomsland, Steinar. «Omsorgsoverdragelse: hovedprinsipper og synspunkter.» I Barnevern og omsorgsovertakelse. Steinar Tjomsland red., 2. utg., Oslo: Kommuneforl., 2003, s. 11-20.

Høgberg, Alf Petter. «Rettslige standarder redefinert.» I Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt : festskrift til Aslak Syse 70 år. Reidun Førde, Morten Kjelland, Ulf Stridbeck red., Oslo: Gyldendal, 2016, s. 285 - 299.

Mestad, Ola. «Rettens kilder og anvendelse.» I Juridisk metode og tenkemåte. Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde red., Oslo: Universitetsforlaget, 2019, s. 77-113. 

 

E-bøker

Fotnote:
Første forfatter (år) s.

Eksempel:
Bailliet (2002) s. 60.
Armstrong (2012) s. 125.
Wessel-Aas (2010) s. 76.

 

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. Tittel. (ev. utgave), Utgivelsessted: Utgiver, år. DOI, URL eller [Sitert fra database].

Eksempel:
Bailliet, Cecilia. Between Conflict & Consensus: Conciliating Land Disputes in Guatemala. Oslo: University of Oslo, 2002. URL: http://folk.uio.no/ceciliab/between_conflict_and_consensus.pdf.

Armstrong, David, Theo Farrell og Hélène Lambert. International Law and International Relations. 2. utg., Cambridge: Cambridge Books Online, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511894565.

Wessel-Aas, Jon og Magnus Ødegaard. Personvern: publisering og behandling av personopplysninger. Oslo: Gyldendal, 2018. [Sitert fra Gyldendal Rettsdata].

 

Bind i monografiserie

Bruk samme fremgangsmåte som for bøker.

 

Kongresspublikasjoner

Bruk samme fremgangsmåte som for kapitler i bøker/redigerte bøker.

 

Årbøker

Bruk samme fremgangsmåte som for artikler.

 

Artikler

Har en artikkel flere enn tre forfattere, trenger du bare gjengi den første i litteraturlisten og kan erstatte de resterende med "mfl.".

Når er det nødvendig med fullstendig nettadresse i elektroniske artikler?

 

Tidsskriftartikler

Fotnote:
Første forfatter (år) s.

Eksempel:
Michalsen (2004) s. 23.
Sunde (2019) s. 22.
Alvik (2020) s. 86.
Boe (2007) s. 73.

 

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. «Tittel.» Tidsskrift årgang/volum, heftenummer (år) sidespenn. Ev. DOI/URL/[Sitert fra ...].

Eksempel:
Michalsen, Dag. «Hva er «europeisk rettskultur»?» Tidsskrift for rettsvitenskap årg. 117, nr. 1 (2004) s. 20-49.

Sunde, Marie. «Datakrimretten i «fugleperspektiv».» Tidsskrift for strafferett årg. 19nr. 2 (2019) s. 129-147. https://doi.org/10.18261/ISSN.0809-9537-2019-02-02.

Alvik, Ivar og Henrik Bjørnebye. «Om konsesjoner og konsesjonsrett.» Jussens venner årg. 77, nr. 2 (2020) s. 85-104. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3126-2020-02-02.

Boe, Erik. «Hvem bestemmer - domstolene eller forvaltningen?» Lov og rett årg. 46, nr. 2 (2007), s. 67-88. [Sitert fra Idunn.no].

 

Artikler eller del av en serie

Fotnote:
Første forfatter (år) s.

Eksempel:
Aune (1997) s. 35.

 

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. «Tittel.» Serietittel nummer (år).

Eksempel:
Aune, Helga. «Likebehandlingsprinsippet og arbeidsdeltakere i deltidsstilling.» Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 2 (1997).

 

Festskriftartikler

Se kapitler i bøker.

 

Avisartikler

Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen kan du henvise til avisen som ansvarshavende.
 

Fotnote:
Forfatter (år).

Eksempel:
Bratholm (2002).
Dagsavisen (2017).
Fjellanger (2017).

 

Litteraturliste:
Forfatter. «Artikkeltittel.» Avis, dato, ev. URL og hentet dato. 

Eksempel:
Bratholm, Anders. «Ulovlige politihandlinger.» Aftenposten, 27. juni 2002.

Dagsavisen. «Tror bilbrann var påsatt.» Dagsavisen, 17. august 2017.

Fjellanger, Runa. «Studentledernes favorittpartier.» Universitas, 31. august 2017, http://universitas.no/nyheter/62550/studentledernes-favorittpartier hentet 01.09.2017.

Kommentarer og merknader

Kommentar i Rettsdata

Oppgi året noten sist ble revidert.
 

Fotnote:
Første forfatter (år) note.

Eksempel:
Fliflet (2014) note 78.
Kierulf (2020) note 254.

 

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. «Kommentar til ...» I Database (år) hentet dato.

Eksempel:
Fliflet, Arne. «Kommentar til Grunnloven.» I Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata (2014) hentet 09.01.2018.

Kierulf, Anine og Marius Mikkel Kjølstad. «Kommentar til Grunnloven.» I Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata (2020) hentet 05.01.2021.

 

Merknad i Lovdata Pro

Oppgi året for merknaden.
 

Fotnote:
Forfatter (år) §.

Eksempel:
Holmboe (2012) § 2.
Riisnæs (2008) § 13.
 

Litteraturliste:
Forfatter. «Merknad til ...»  I Database (år) hentet dato.

Eksempel:
Holmboe, Morten.  «Merknad til barnelova.» I Lovdata Pro (2012) hentet 29.07.2015.

Riisnæs, Rolf. «Merknad til personopplysningsloven.» I Lovdata Pro (2008) hentet 05.08.2015.

 

Juridika

Fotnote:
Første forfatter (år) Kommentar til §.

Eksempel:
Engelschiøn (2019) Kommentar til § 24.

 

Litteraturliste:
Første til og med tredje forfatter. «Tittel» I Database (år) hentet dato.

Eksempel:
Engelschiøn, Sverre og Elisabeth Vigerust. «Helseregisterloven: kommentarutgave.» I Juridika.no 2019 hentet 05.01.2020.

 

Kommentar i EU-Karnov

Fotnote:
Kommentar til Tittel art. nr. note.

Eksempel:
Kommentar til TEUF art.56-62 note 2.

 

Litteraturliste:
Kommentar til Tittel art. nr. I Database hentet dato.

Eksempel:
Kommentar til TEUF art. 56-62, I EU-Karnov hentet 22.03.2017.

Nettside

For elektroniske bøker og tidsskriftartikler, se under bøker og artikler. Les om når du trenger å bruke fullstendige nettadresser.

Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du institusjon/organisasjon som forfatter.

Hvis publiseringsår mangler bruk dato for sist oppdatert.

 

Fotnote:
Forfatter (år).

Eksempel:
Norsk presseforbund (2015).
Norsk presseforbund (u.å.).
Grady (2018).
Jakobsen (2020).
Store norske leksikon (2019).

 

Litteraturliste:
Forfatter. «Tittel.» (år/dato) URL hentet dato.

Eksempel:

Norsk presseforbund. «Vær-varsom plakaten.» (2015) http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten hentet 15.05.2017.

Norsk presseforbund. «Slik får du innsyn.» (u.å.) http://presse.no/offentlighet/slik-far-du-innsyn/ hentet 01.09.2017.

Grady, Ken. «The practice of law, theory and our mess.» (2018) https://medium.com/the-algorithmic-society/the-practice-of-law-theory-and-our-mess-aa0612641a3c hentet 13.05.2019.

Jakobsen, Ingvild Ulrikke. «Miljørett.» (30.12.2020) https://snl.no/milj%C3%B8rett hentet 05.01.2021.

Store norske leksikon. «Bopel - jus.» (04.01.2019) https://snl.no/bopel_-_jus hentet 30.09.2019.

 

Film

Fotnote:
Regissør (år).

Eksempel:
Klose (2013).
Stone (2016).

 

Litteraturliste:
Regissør. Filmtittel. [Film, ev. format (DVD, BlueRay etc.)], filmselskap/produksjonsselskap, utgivelsesår.

Eksempel:
Klose, Simon. TPB AFK: The Pirate Bay away from keyboard. [Film], Nonami AB, 2013.
Stone, Oliver. Snowden. [DVD], Scanbox Entertainment Norway, 2016.

Videoklipp fra YouTube og andre nettsteder

Fotnote:
Ansvarlig person/organisasjon (år).

Eksempel:
KRÅD (2011).
United Nations (2010).

 

Litteraturliste:
Ansvarlig person/organisasjon. Tittel. [Videoklipp], (år, ev. dato) URL.

Eksempel:
KRÅD. Politiets perspektiv, foredrag ved Kari Marie Kjellstad. [Videoklipp], (31.10 2011) http://www.krad.no/nyhetsarkiv/407-overfallsvoldtekter-kurs.

United Nations. Secretary-General's briefing to the Security Council on the situation in the Middle East. [Videoklipp], (24.03.2010) http://www.youtube.com/watch?v=6ADj4x4U5Vo&list=PLFD5D12973E82F002&index=11.

Podkast

Fotnote:
Ansvarlig person/organisasjon (år).

Eksempel:
Kierulf (2020). 
UiO (2020).

 

Litteraturliste:
Ansvarlig person/organisasjon. Tittel. Ev. beskrivelse. [Podkast], dato. URL.
Ansvarlig person/organisasjon. «Episodetittel.» Ev. beskrivelse. Serietittel. [Podkast], dato. URL.

Eksempel:
Kierulf, Anine. «Den nye arveloven med John Asland.» Takk og lov. [Podkast], 09.09.2020. https://podtail.com/en/podcast/takk-og-lov-med-anine-kierulf/-11-den-nye-arveloven-med-john-asland/.

Universitetet i Oslo (UiO). «Rettsstat under press.» Hans Petter Graver i samtale med Marie Simonsen. Universitetsplassen. [Podkast], 07.12.2020. https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/podkast/episoder/episode-20.demokrati-og-ytringsfrihet.mp3.

Norske rettskilder

Lover og forskrifter

Les om bruken av autoritative kilder.

Fotnote:
Kortnavn paragraf.

Eksempel:
Straffeloven § 147a.
Legemiddelforskriften § 3.

 

Lov- og forarbeidsregister:
År   Lov dato nr. formelt navn (offisielt kortnavn) ev. [uoffisielt kortnavn].
År   Forskrift dato nr. formelt navn (offisielt kortnavn) ev. [uoffisielt kortnavn].
     
Eksempel:    
1902   Lov 22. mai 1902 nr. 10 alminnelig borgerlig straffelov (straffeloven).
2009   Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften).

Forarbeider

NOU

Fotnote:
NOU år: nr. s.

Eksempel:
NOU 1983: 15 s. 45.
NOU 1990: 20 s. 68.

 

Lov- og forarbeidsregister:
NOU år: nr.   Full tittel.
 
Eksempel:
NOU 1983: 15   Planlov.
NOU 1990: 20   Forenklet folketrygdlov.

 

Betenkinger (NOU før 1972)

Fotnote:
Tittel (el. korttittel).

Eksempel:
Innstilling om lov om aksjeselskaper s. 98.
Innstilling fra Politikomitéen s. 58.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Tittel. Sted år.

Eksempel:
Innstilling om lov om aksjeselskaper. 1970.
Innstilling fra Politikomitéen. Utkast til Lov om politiet. 1935.

 

Proposisjoner (Tidl. Odelstingsproposisjoner)

Fotnote:
Prop. nr. vedtakstype (sesjon), s.
Ot.prp. nr.  (sesjon),  s.

Eksempel:
Prop. 149 L (2010-2011) s. 56.
Prop. 126 LS (2009-2010) s. 37.
Ot.prp. nr. 56 (1984-1985) s. 32.
Ot.prp. nr. 29 (1995-1996) s. 120.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Prop. nr. vedtakstype   Tittel.
Ot.prp. nr. (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Prop. 149 L (2010-2011)   Lov om verdipapirfond.
Prop. 126 LS (2009-2010)   Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.
Ot.prp. nr. 56 (1984-1985)   Plan- og bygningslov.
Ot.prp. nr. 29 (1995-1996)   Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven).

 

Innstilling til Stortinget (Tidl. Innstillinger til Odelstinget)

Fotnote:
Innst. nr. L (sesjon), s.
Innst.O. nr. (sesjon), s.

Eksempel:
Innst. 307 L (2012-2013) s. 3.
Innst.O. nr. 99 (1994-1995) s. 25.
Innst.O. nr. 46 (1996-1997) s. 48.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Innst. nr. L (sesjon)   Tittel.
Innst.O. nr. (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Innst. 307 L (2012-2013)   Om endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene).
Innst.O. nr. 99 (1994-1995)   Om ny plan- og bygningslov.
Innst.O. nr. 46 (1996-1997)   Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven).

 

Debatter i Odelsting og Lagting

Fotnote:
Forhandl. i instans nr. (sesjon) s.

Eksempel:
Forhandl. i Odelstinget nr. 17 (1997-1998) s.7.
Forhandl. i Lagtinget nr. 2 (1998-1999).

 

Lov- og forarbeidsregister:
Forhandl. i instans nr. (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Forhandl. i Odelstinget nr. 17 (1997-1998)   Sak nr. 1 Om endringer i ekteskapsloven.
Forhandl. i Lagtinget nr. 2 (1998-1999)   Sak nr. 2 Om endringer i folketrygdloven.

 

Lovvedtak og Lovanmerkninger (Tidl. hhv. Besl. O og Besl. L)

Fotnote:
Lovvedtak nr. (sesjon) s.
Lovanmerkning nr. (sesjon) s.
Besl.forkortet instans nr. (sesjon) s.

Eksempel:
Lovvedtak 60 (2011-2012).
Lovanmerkning 1 (2011-2012).
Besl. O. nr. 49 (1989-1999) s.7.
Besl. L. nr. 3 (1998-1999).

 

Lov- og forarbeidsregister:
Lovvedtak nr. (sesjon)   Tittel.
Lovanmerkning nr. (sesjon)   Tittel.
Besl.forkortet instans nr. (sesjon)   Tittel.
 
Eksempel:
Lovvedtak 60 (2011-2012)   Om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania).
Lovanmerkning 1 (2011-2012)    
Besl. O. nr. 49 (1989-1999)   Om endringer i veglov.
Besl. L. nr. 3 (1998-1999)   Om endringer i utlendingsloven.

 

Stortingsdokumenter

Fotnote:
Dokumenttype nr. (sesjon) s.

Eksempel:
St.prp. nr. 46 (1998-1999) s. 12.
St.meld. nr. 42 (1999-2000).
Meld. St. 27 (2015-2016).
Dokument 16 (2011-2012).

 

Lov- og forarbeidsregister:
Dokumenttype nr. (sesjon).   Tittel.
 
Eksempel:
St.prp. nr. 46 (1998-1999)   Om salg av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS.
St.meld. nr. 42 (1999-2000)   Om endring av Grunnloven § 100.
Meld. St. 27 (2015-2016)   Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.
Dokument 16 (2011-2012)   Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.

 

Høringsnotater og -uttalelser

Fotnote:
Organ (år) s.

Eksempel:
Forbrukerombudet (2017) s. 4.
KRIPOS (2017).
Justis- og beredskapsdepartementet (2017).

 

Litteraturliste:
Organ. Tittel/beskrivelse. dato/årstall URL hentet dato.

Eksempel:
Forbrukerombudet. Forbrukerombudets høringsuttalelse til EU-kommisjonens forslag til kommunikasjonsvernforordning. 23.03.2017 https://www.regjeringen.no/contentassets/0331fd10ff63465693215ce5ab5c5695/forbrukerombudet.pdf hentet 11.08.2017].

KRIPOS. Høringssvar - Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar. 13.01.2017 https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/kripos/horingssvar/horingssvar---digitalt-grenseforsvar.pdf hentet 11.08.2017.

Justis- og beredskapsdepartementet. Høringsnotat - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - regler om partsstatus i utlendingssaker. 26.04.2017 https://www.regjeringen.no/contentassets/1a8ffd8e240b41af8885c1e07f6167ac/horingsnotat-pdf.pdf hentet 09.01.2018.

 

Dommer

Når en dom mangler sidetall kan du henvise til avsnittsnummer dersom dette finnes. Henvis til dommen som helhet dersom både sidetall og avsnittsnummer mangler.

Les om bruken av autoritative kilder.
 

Publiserte dommer

Fotnote:
Publisert (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata), [på s./i avsn.].

Eksempel:

Rt. 1973 s. 967 (Campingvogn-dommen) på s. 975.
Rt. 1975 s. 220, på s. 221.
Rt. 2007 s. 1308, i avsn. 42.
HR-2016-2264-A, i avsn. 39.

Domsregister:
Publisert (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata).

Eksempel:

Rt. 1973 s. 967 (Campingvogn-dommen).
Rt. 1975 s. 220.
Rt. 2007 s. 1308.
HR-2016-2264-A.

 

Publiserte underrettsdommer

Fotnote:
Publisert (Instans) (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata), [på s.].

Eksempel:
RG 1957 s. 499 (Eidsivating), på s. 501.
LA-2005-184543.
RG 2012 s. 1667 (Skipsførerdommen), på s. 1685.

 

Domsregister:
Publisert (Instans) (ev. med populærnavn) eller nummer (Lovdata).

Eksempel:
RG 1957 s. 499 (Eidsivating).
LA-2005-184543.

RG 2012 s. 1667 (Skipsførerdommen).

 

Upubliserte dommer

Fotnote og domsregister:
Rettsinstans type avgjørelse dato.

Eksempel:
Nord-Troms tingretts dom av 27. mars 2006.

Annen offentlig praksis

Vedtak og rapporter

Fotnote:
Organ/type og nr./dato.

Eksempel:
Konkursrådet (2017).
Riksadvokatens arbeidsgruppe (2013).

Litteraturliste:
Organ. «Tittel/beskrivelse.» dato/årstall. URL hentet dato.

Eksempel:
Konkursrådet. «Uttalelse nr. 60 - Bostyrers arbeid når begjæring om tilbakelevering, jf. konkurslovens §136 er fremsatt.» 06.03.2017.http://www.konkursradet.no/uttalelse-nr-60-bostyrers-arbeid-naar-begjaering-om-tilbakelevering-jf-konkursloven-s-136-er-fremsatt.5970666-308137.html hentet 09.01.2017.

Riksadvokatens arbeidsgruppe. «Avhørsmetodikk i politiet - utredning fra arbeidsgruppen oppnevnt av Riksadvokaten 13.juli 2012.» 08.10.2013. https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2017/10/Avhørsmetodikk-i-Politiet-med-vedlegg.pdf hentet 09.01.2017.

 

Rundskriv

Fotnote:
Organ/Forfatter (år) s.

Eksempel:
Kunnskapsdepartementet (2006).
Riksadvokaten (2017).

 

Litteraturliste:
Organ/Forfatter. «Tittel/beskrivelse.» dato/årstall URL hentet dato.

Eksempel:
Kunnskapsdepartementet. «Veileder for utforming av barnehagens utearealer.» 2006 http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/veileder/F-4225.pdf hentet 09.01.2018.

Riksadvokaten. «Utkast til rundskriv om Lov om helsepersonell – påtalemessige direktiver.» 2017 [Upublisert].

Privates praksis

Regelverk

Fotnote:
Organisasjon/Forfatter (år) § ..
 
Eksempel:
Norges idrettsforbund (u.å.) § 1-2.
 
Litteraturliste:
Organisasjon/Forfatter. «Tittel/beskrivelse.» dato/årstall. URL hentet dato.
 
Eksempel:
Norges idrettsforbund. «Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov.» (u.å.) https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nif-lov2/ hentet 05.02.2018.

 

Norsk standard

Fotnote:
Kontraktskode:år punkt.
 
Eksempel:
NS 8405:2008 punkt 32.1.
 
Litteraturliste:
Organisasjon/Forfatter.Tittel/beskrivelse (kontraktskode) år.
 
Eksempel:
Standard Norge. Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS 8405). 2008.

Internasjonale rettskilder

Traktater/Direktiver

Traktater kan forekomme i flere språkversjoner. Lag henvisninger i forhold til den språkversjonen du har brukt.

Generell anbefaling:
Hvis Norge har ratifisert en traktat vil det foreligge en offisiell norsk tittel. Bruk engelsk versjon for andre internasjonale traktater og konvensjoner, med unntak av EU hvor du kan velge dansk.


Fotnote:
Populærnavn (el. forkortelse) bestemmelse.

Eksempel:
VCLT art. 18.
EMK art. 6(2).
TEU art. 46.
TEUF art. 206.
Torturkonvensjonen art. 13.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Populærnavn (el. forkortelse)   Full tittel.
 
Eksempel:
VCLT   The Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna 23. May 1969.
EMK   Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Roma 4. november 1950.
TEU   Traktaten om den Europæiske Union. Konsolideret udgave 2016 (EUT 2016/C 202/01).
TEUF   Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde. Konsolideret udgave 2016 (EUT 2016/C 202/01).
Torturkonvensjonen  

Konvensjon om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. New York, 10. desember 1984.

 

Forarbeider

Fotnote:
Type og nr. s./avsn.

Eksempel:

A7-0402/2013.
COM (2012) 11.
COM (2016) 593.
SEK (2012) 73.

 

Lov- og forarbeidsregister:

Type og nr.

Eksempel:

 

Full tittel [ev. uoffisielt kortnavn].

 

A7-0402/2013   Betænkning     om     forslaget     til     Europa-Parlamentet  og  Rådets  forordning  om  beskyttelse  af  fysiske  personer  I  forbindelse med  behandling  af  sådanne  oplysninger  (generel forordning om databeskyttelse).
COM (2012) 11   Forslag   til   Europa-Parlamentet   og   Rådetsforordning  om  beskyttelse  af  fysiske  personer  i  forbindelse  med  behandling  af  personoplysninger  og  om  fri  udveksling  af  sådanne oplysninger  (generel  forordning  om  databeskyttelse).
COM(2016) 593   Forslag  til  Europa-Parlamentets og  Rådets  direktiv  om  ophavsret  på  det  digitale  indre marked.

SEK(2012) 73

 

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene sammendrag af konsekvendanalysen.

EU-direktiver og forordninger

Fotnote:
Type nr. art.

Eksempel:
Dir 2006/123/EF art. 4.
For 255/2010/EU art. 7.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Type og nr.   Full tittel [ev. uoffisielt kortnavn].
 
Eksempel:
Dir 2006/123 EF   Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked [Tjenestedirektivet].
     
For 255/2010   Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av 2. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring.

Dommer

Internasjonale dommer

Har du flere dommer med de samme partene kan du skille mellom dem ved å tilføye en bokstav.


Fotnote:
Parter.

Eksempel:
Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway (a).
Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway (b).
Bolivia vs. Chile. 

 

Domsregister:
Nettversjon:
 
Parter Domstol, sted, dato.
Papirutgave:
 
Parter (ev. domstol) Publikasjon, s.
Hvis dommen er fra EMD tar du med disse opplysningene: 
Parter Tittel, Application nr, dato.
Parter Tittel (Norsk sammendrag) i Lovdata, nr, dato.
Hvis dommen er fra ICJ tar du med disse opplysningene:
Parter Tittel, International Court of Justice, Judgment/Order/Advisory opinion, dato.

 

Eksempel:

Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway  (a) Case of Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway, no.13258/09, 16.01.2014.
Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway  (b) Case of Lillo-Stenberg and Sæter v. Norway (Norsk sammendrag) i Lovdata, no.13258/09, 16.01.2014.
Bolivia vs. Chile            Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile), International Court of Justice, Judgment, 1. oktober 2018.


EU-domstolen

Fotnote:
Sag nr. Parter avsn./pk.

Eksempel:
Sag T-105/96 Pharos mod Kommissionen, avs. 12.
Sag C-457/10 P AstraZeneca mod Kommissionen, avs. 33.

 

Domsregister:
Sag nr. Parter.   Publisert.
 
Eksempel:
Sag T-105/96 Pharos mod Kommissionen.   ECLI:EU:C:1998:35.
Sag C-457/10 P AstraZeneca mod Kommissionen.   ECLI:EU:C:2012:770.

 

Avgjørelser fra Generaladvokaten

Fotnote:
Sag nr. Parter avsn./pk..

Eksempel:
Forslag til avgjørelse av Generaladvokat E. Sharpston i Sag C-377/16 Kongeriget Spanien mod Europa- Parlamentet.

Forslag til avgjørelse av Generaladvokat Geelhoed i Sag C-491/01 British American Tobacco.

 

Domsregister:
Sag nr. Parter.    Publisert.
 
Eksempel:
Forslag til avgjørelse av Generaladvokat E. Sharpston i Sag C-377/16 Kongeriget Spanien mod Europa-Parlamentet.
 
 

ECLI:EU:C:2018:610.

Forslag til avgjørelse av Generaladvokat Geelhoed i Sag C-491/01 British American Tobacco.  

ECLI:EU:C:2002:476.


EFTA-domstolen

Fotnote:
Sag nr. Parter avsn./pk.

Eksempel:
Sak E-01/99 Finanger pk. 30.
Sak E-10/17.

 

Domsregister:
Sag nr. Parter.

Eksempel:
Sak E-1/99 Storebrand Skadeforsikring AS v Veronika Finanger.
Sak E-10/17 Nye Kystlink AS og Color Group AS og Color Line AS.

Resolusjoner, vedtak og rapporter

Resolusjoner

Fotnote:
Organ/type år.

Eksempel:
UN Security Council (2011).
UN General Assembly  (1983).
UN General Assembly (2013).

 

Litteraturliste:
Organ. Tittel/beskrivelse. dato. URL hentet dato.

Eksempel:

UN Security Council. Security Council resolution 2029 (2011) [International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)]. 21 December 2011, S/RES/2029 (2011) http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/16396/S_RES_2029%282011%29-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y  hentet 09.01.2018.

UN General Assembly. General Assembly Resolution 38/16. Universal realization of the right of peoples to self-determination. A/RES/38/16 (22 November 1983) http://www.un.org/documents/ga/res/38/a38r016.htm hentet 09.01.2018.

UN General Assembly. General Assembly Resolution 67/262. The situation in the Syrian Arab Republic. A/RES/67/262 (15 May 2013) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/262&referer=http://www.un.org/en/ga/67/resolutions.shtml&Lang=E hentet 09.01.2018.

 

Vedtak og rapporter

Fotnote:
Tittel/beskrivelse og nr./dato.

Eksempel:
Report of the Secretary-General  236 (1998).

Litteraturliste:
Tittel/beskrivelse. nr. dato. URL hentet dato.

Eksempel:
Report of the Secretary-General on the United Nations Observer Mission in Angola (MONUA), (S/1998/236). 13 March 1998. [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1998/236] hentet 09.01.2018.

Utenlandske (nasjonale) rettskilder

Lover

Fotnote:
Korttittel § ...

Eksempel:
Færdselsloven § 4.
Forbrugerbeskyttelsesloven § 5.
Socialtjänstlag § 6.
Förvaltingslag § 7.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Korttittel   Full tittel.

 

Eksempel:
Færdselsloven   Lovbekændtgørelse nr. 735 af 24. august 1992 om færdsel, som ændret senest ved lov nr. 468 af 10. Juni 1997. (Færdselsloven) [Danmark].
Forbrugerbeskyttelsesloven   Lov nr. 1257 af 20. desember 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser. (Forbrugerbeskyttelsesloven) [Danmark].
Socialtjänstlag   Socialtjänstlag (1980:620) [Sverige].
Förvaltingslag   Förvaltingslag (1986:223) [Sverige].

 

Forarbeider

Danske forarbeider

Fotnote:
Betænkning nr. s.

Eksempel:
Betænkning nr. 1124.
Betænkning nr. 1345.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Betænkning nr.   Tittel.
 
Eksempel:
Betænkning nr. 1124   Harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom: delbetænkning 3, 1987.
Betænkning nr. 1345   Behandling af personopplysninger. Betænkning afgivet af udvalget om registerlovgivningen,  2 b., 1997.

 

Svenske forarbeider

Fotnote:
Type nr. s.

Eksempel:
SOU 1994:139.
Prop. 1979/80:1 s. 23.

 

Lov- og forarbeidsregister:
Type nr.   Tittel.
 
Eksempel:
SOU 1994:139   Ny socialtjänstlag. Huvudbetänkande av Socialtjänstkommittén, 1994.
Prop. 1979/80:1   Om socialtjänsten.

 

 

Dommer

Fotnote og domsregister:
Publisert (ev. populærnavn).

Eksempel:
UfR 1958.1212 SøHa (Uranus).
NJA 1938 s 575 SH.

 

Utilgjengelige kilder

Les om bruk av utilgjengelige kilder

Personlig meddelelse

Personlig meddelelse kan for eksempel være kommunikasjon i form av en samtale, e-post, brev etc. Slik kommunikasjon føres som regel kun opp i fotnoten. Hvis kilden skal anonymiseres kan en føre opp N.N. i stedet for navnet.

 

Fotnote:

Eksempel:
Personlig kommunikasjon i samtale med Richard Ringen, saksbehandler i NAV. 20. april 2019.
Personlig kommunikasjon i e-post med N.N. i Kunnskapsdepartementet. 15. mai 2018.

 

Forelesning, foredrag, debatt, e.l.

 

Fotnote:
Foreleser (år).

Eksempel:
Hagland (2018).

Litteraturliste:
Foreleser. Tittel/emne (evt. emnekode). Sted, dato.

Eksempel:
Hagland, Birgitte. Forelesning i erstatningsrett (JUS1111). Oslo, 4. april 2018.

 

Fant du ikke en anbefaling for din kilde?

Det er umulig å lage eksempler på henvisninger til alle typer kilder som kan være aktuelle å bruke i et juridisk arbeid. Chicago Manual of Style kan hjelpe deg med å finne løsninger på svært mange ulike problemstillinger som kan dukke opp når du henviser.

Når eksemplene ikke strekker til, må du improvisere ut i fra følgende regler. Henvisningene dine må være:

 • Entydige - du må henvise til ett sted i en bestemt kilde
 • Redelige - du må henvise til den kilden du faktisk har brukt
 • Konsekvente - like kilder, må henvises til på samme måte

Det må være mulig for leseren å finne tilbake til kilden du har brukt. 

Organisering av litteraturlisten

 • Du bør ikke ha for mange kategorier i litteratur-/kildelisten. For de fleste vil det holde med følgende kategorier:
  • Litteratur / Juridisk teori
   Du trenger ikke skille mellom bøker, artikler osv. Sorter innførslene i denne kategorien alfabetisk.
  • Lover og forarbeider
  • Rettspraksis
 • Dersom du ender opp med en kategori med bare noen få kilder, er det oftest lurt å forsøke å få plass til disse i en annen kategori.
 • Se eksempel på en kildeliste (pdf)

Nyttige ressurser

 

Publisert 17. nov. 2011 12:36 - Sist endret 15. jan. 2021 14:41