Skrivestøtte på Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket har utviklet en rekke tilbud for å hjelpe studentene til å skrive bedre. Vi satser på å hjelpe studentene til å utvikle generiske ferdigheter som sjangerforståelse, oppbygging av akademiske tekster, referansehåndtering og kildekritikk. Dette kommer i tillegg til den faglige veiledningen studenten får.

Veiledning i EndNote med bibliotekar fra Medisinsk bibliotek. Foto: UiO/Simen Kjellin

Utdanningssatsingen har «kunnskap i bruk», «forskningsbasert utdanning» og «faglig bredde» som tre hovedtemaer. Sammenheng mellom forskning og utdanning handler blant annet om at studentene skal mestre vitenskapelige arbeidsmåter. For å ta kunnskap i bruk, trenger studentene redskaper og ferdigheter som fremmer kritisk og selvstendig tenkning. Skal vi mobilisere UiOs faglige bredde, trenger vi arenaer på tvers av fag og studier. 

UBs ulike aktiviteter er noen svar på hvordan UB kan gjøre sitt for å bedre studie- og læringsmiljøet på UiO. God oversikt over relevant litteratur er avgjørende for god forskning, enten det dreier seg om en bacheloroppgave eller en doktorgrad. Gode og klare tekster er viktige for å nå ut med resultatet av forskningen. UB forsøker på denne måten å bidra til at UiO kan nå sine strategiske mål om å bli et ledende, internasjonalt breddeuniversitet.

Vi har tilbud som går direkte på skriveprosessen og tilbud som gir en gir en bedre bakgrunnsoversikt før man begynner på selve skriveprosessen. Her er noen aktiviteter knyttet direkte til skriveprosessen.

Akademisk skrivesenter

Dette er det mest det mest målrettede skrivestøtte-tilbudet vi har. Akademisk Skrivesenter ble åpnet i januar 2017. Senteret er tverrfaglig, og ble lagt til Georg Sverdrups hus da dette ble oppgradert for å forbedre læringsmiljøet. 

Tilsvarende skrivesentre finnes ved en rekke universiteter og høyskoler i Europa og USA, men tilbudet manglet ved UiO. UB bestemte seg for å tilby en slik tjeneste som et bidrag til lærings- og studiemiljøet på UiO. Dette henger også sammen med UBs langvarige arbeid med campus-utvikling. Akademisk skrivesenter dekker hele UiO, og har en referansegruppe med representanter for flere sentrale fagmiljøer og støttefunksjoner ved UiO.

Skrivesenteret ledes av en erfaren skrivepedagog og bemannes av en rekke «skrivementorer» fra ulike fag. Mentorene er de som i første rekke veileder brukerne av skrivesenteret. I tillegg holder skrivesenteret ulike kurs og workshops i samarbeid med fagmiljøene. Foto: UiO

Skrivenatt

Dette er et åpent, tverrfaglig arrangement med fullt fokus på skriving. Akademisk skrivesenter arrangerer Skrivenatt én gang per semester. Målgruppen her er bachelor- og master-studenter. Under skrivenatt er det er en rekke ulike aktiviteter som skriveverksted, hjelp med referansestiler, tilbud om IT-teknisk hjelp og inspirasjonsforedrag. Skrivementorene er tilgjengelige for veiledning hele kvelden. Hensikten er å få studenter til å senke skuldrene og bli komfortable med å skrive.

Shut up & write

Shut up & write er også et tverrfaglig arrangement med fokus på å jobbe strukturert, sammen med andre. Målgruppen her er stipendiater og forskere. Modellen går ganske enkelt ut på å skrive i 45 minutter, deretter felles pause i 15 minutter, så skriving i 45 minutter og så videre. Shut up & write arrangeres av Akademisk skrivesenter annenhver uke, og holdes også i flere av bibliotekene.

På Skrivenatt 18. oktober 2018 var lesesalen full av studenter som deltok på Shut up & write. Foto: UiO/Simen Kjellin

Før man begynner å skrive må man ha skaffet seg en god oversikt over feltet og den litteraturen som allerede finnes om emnet. Vi har derfor mange tilbud om kurs og annen veiledning som går mer indirekte inn i skriveprosessen: 

Kurs og undervisning

UB har i mange år holdt en rekke kurs for studenter, stipendiater og andre forskere. Vi har erfart at kursene er nyttige og viktige for å finne fram i mangfoldet av ulike ressurser som UB tilbyr. Gjennom godt samarbeid med studieprogrammene ved UiO, tilrettelegger vi kurs tilpasset de enkelte fagene. 

UB hadde i 2017 omtrent 550 kurs med ca. 12.000 deltakere. Kursene presenteres blant annet i vår omfattende kurskatalog. De studieintegrerte kursene er faglig tilpasset til hvilket nivå kursdeltakerne er på. Viktige elementer i de fleste kursene er kildekritisk tenkning, referansehåndtering og sjangerforståelse. Dette er ferdigheter som vi prøver å bygge opp gradvis, parallelt med studieløpet for øvrig. Gode ferdigheter på disse feltene er avgjørende for å skrive gode, selvstendige tekster. 

Andre kurs som referansehåndteringsverktøyet EndNote og avanserte databasekurs kan ha en bredere målgruppe med både masterstudenter og stipendiater/forskere samtidig.  I tilknytning til våre EndNote-kurs, har vi også etablert en aktiv Facebook-gruppe for EndNote-spørsmål. Her kan brukerne skrive inn spørsmål og raskt få hjelp med ting de lurer på.

Vi legger vekt på at alle våre undervisere skal trives i rollen og beherske god pedagogisk metodikk. For å oppnå dette har UB i mange år samarbeidet med det universitetspedagogiske miljøet ved UiO, nå LINK, for å gi våre medarbeidere en god pedagogisk plattform når de skal holde kurs.

Pedagogisk og praktisk hjelp og veiledning 

Studentene kan komme til UB direkte i skrankene, eller avtale time med en bibliotekar eller fagreferent. Her kan UB gi veiledning i orientering om ulike søkekilder og databaser, samt gode søkestrategier til disse. Vi henviser til blant annet Søk og skriv, som er et verktøy utviklet av bibliotekene ved Universitetet i Bergen, Handelshøyskolen, Høgskolen på Vestlandet (tidligere HiB) og Universitetet i Oslo. Vi kan også gå dypere inn i forklaring av de ulike referansestilene og ulike verktøy for referansehåndtering. 

Et drop-in-tilbud er "Boksøk i peisestua" hvor vi hjelper studenten med å finne ekstralitteratur til oppgaven, og gir gode råd om hvordan man kan søke videre. Foto: UiO/Rannveig Windingstad.

 

Av Svein Engelstad
Publisert 13. nov. 2018 12:12 - Sist endret 7. jan. 2020 13:20
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen og Hilde Westbye.