Prosjekt ved UB

Kompetanseprosjekt for forskningsdata

I prosjektet videreføres kompetansehevingsaktiviteter for forskningsdatahåndtering ved UiO, gjennom etablering av et kursopplegg i forskningsdatahåndtering for forskningstøtte og forskere ved UiO. 

Fagbibliotek og systematiske oversikter

Prosjektet har som mål å opparbeide eit kunnskapsgrunnlag når med omsyn til administrative, organisatoriske, metodologiske og tekniske oppgåver knytte til systematiske litteraturoversikter. Prosjektet skal dermed medverke til å utvikle nye tenester innan forskingsstøtte.

Kunstig intelligens i biblioteket

Prosjektet har som føremål å gi nokon svar på korleis ein kan bruke kunstig intelligens (Artifical Intelligence) i biblioteket.

Mapping for sluttbrukartenester

Hovudmålet for prosjektet er at UB sine mappa vokabularar, Humord og Realfagstermar, kan utnyttast ved emnesøk i sluttbrukarverktøy. I prosjektperioden er det fokus på å utforske det kunnskapsorganisatoriske potensialet frå eit sluttbrukarperspektiv, utvikle grensesnitt for sluttbrukarverktøy som utnytter mappingar i emnesøk og ferdigstille mappinga mot Norsk WebDewey.

Registreringsprosjektet

Prosjektet har som mål å få registrert alle dei eldste bøkene i magasinet til Rettshistorisk samling ved Juridisk bibliotek.

Scriptoteket

Scriptoteket starta våren 2013 som ein uformell arbeidsgruppe for å samle folk som er interesserte i å gjere bibliotekskvardagen på UB litt trivelegare ved hjelp av scripting og automatisering, med Realfagsbiblioteket som primus motor. Etter kvart har ulike utviklingsprosjekt falle naturleg inn under Scriptotek-paraplyen.

Visual Navigation Project

Vårt mål med dette prosjektet er gjere søkjefunksjonen betre og å utvide opplevinga av tilgjengeleg digital kunnskap, ved å nytte tilgjengeleg teknologi, kopla data, API og navigering ved hjelp av norsk fagterminologi.