Lansering av UBs strategi 2030

I juni vedtok bibliotekstyret ny strategi for Universitetsbiblioteket frem mot 2030. Et stort stykke arbeid ble med det avrundet. I 19 måneder har UB stått i en strategiprosess. Denne uken ble UBs strategi lansert – på zoom.

Bildet kan inneholde: skog, tre, woodland, natur reservat, naturlige omgivelser.
Tretoppene symboliserer ambisjonene våre og skogsbunnen mangfoldet og samarbeidet, slik prorektor Gro Bjørnerud Moe snakket om i arbeidet med UiOs strategi. Foto: Hanne  Graver Møvig.

Jeg starter og avslutter med å si tusen takk for innsatsen. 

I juni i år vedtok bibliotekstyret ny strategi for UB for en tiårsperiode. Et stort stykke arbeid ble med det avrundet. I 19 måneder har UB stått i en strategiprosess.

Et sted mellom 300 og 400 mennesker har vært involvert direkte og indirekte i å utforme strategien. Hvor mange versjoner vi har operert med - det har jeg mistet oversikten over  - men det er mange. De ligger godt bevart i Teams.

Det har vært et privilegium å få lov til å legge kursen for UB sammen med mine kolleger på UB og UiO. Vi står på trappene inn i et nytt tiår.  Mye er i forandring og tempoet er høyt.

Med denne strategien sier vi at vi skal utforske kjente områder på nye måter -  og også nye områder.

Faglighet og samvirke

Da forrige strategi ble utformet rapporterte UB i administrativ linje (direktørlinjen) på UiO. Fra 2013 har Ub rapportert til rektor (faglig linje) etter eget ønske. Det betyr at vi er del av og bidrar i andre diskusjoner. Vi håper at dette vises i nåværende strategi 2030, at UBs egen faglighet i samvirke med fakultetenes og Universitetets oppdrag kommer tydelig frem.

I mars ble arbeidet av åpenbare grunner lagt litt til side pga koronasituasjonen – men det hvilte ikke lenge. I begynnelsen av april begynte prosessen med å bearbeide hele kunnskapsgrunnlaget. Gjennom diskusjoner ble målene spisset. Mange bidro til prioriteringer for en nåtid, men også en fremtid vi ikke helt kjenner - innenfor en gitt tidsramme.

Hva skal vi ta med, hvor skal vi flytte oss?

  • Læringsmiljø
  • Samlinger
  • Forskning
  • Læring

Strategi 2030

Vi er et universitetsbibliotek med lange historiske linjer, etablert samtidig med universitetet i 1811.

Vi forvalter en historisk arv for et forskningsintensivt breddeuniversitet. Biblioteket gir åpen inngang til informasjon og kunnskapen som følger med det.

Fra fortid til fremtid betyr dette at vi er både trykte og digitale. Tyngdepunktet vil forskyve seg gjennom tidene.

  • For å være et forskningsintensivt breddeuniversitet må vi bidra til å være i front på infrastruktur når det gjelder forskning.
  • Vi står i en historisk satsing på utdanning. Ikke bare skal det digitale prege undervisningsformer, men vi har pågående diskusjoner om hva kvalitet i utdanning betyr.
  • Det er viktig for oss å få frem i strategien at UB som organisasjon er høyt prioritert og har som mål å alltid være et godt sted å være. Vi skal jobbe for en åpen kultur, et godt arbeidsmiljø, tilstrekkelig fleksibelt og at vi til enhver tid evner å mobilisere all den kunnskapen som finnes blant oss.

Læringsmiljø

Vi vet hvor viktig bygget, kunnskapen som finnes og formidles her, og opplevd tilhørighet er for studentenes læring. Vi inviterer til flere hundre faglige arrangementer i året. Vi er i front på UiO og i landet ellers på formidling fra en scene. Dette skal vi ta med oss videre.

UB har tradisjon for å sette bruker i sentrum og jobber godt brukerrettet og systematisk for å utvikle oss videre. Vi har utallige eksempler fra alle våre avdelingsbibliotek på hvordan vi tilpasser arealer og tjenester til brukernes behov.

Samlinger

Samlinger er et fagområde vi har brukt mye tid på å diskutere. UBs unike kjernekompetanse uansett format. Vi snakker om et utvidet samlingsbegrep for å forstå hva som forventes av oss som bibliotek og hvordan vi skal tenke om hva som er samlinger.

Samlinger er bøker, tidsskrifter trykt og digitalt, e-ressurser som verktøy og hjelpemidler i vårt daglige virke. Samlinger er også å bidra til å bygge solid infrastruktur for «herreløse» databaser og arkiver. Samlinger er forvaltning av forskningsdata -  fra innsamling, anvendelse og arkiv. Alt dette er del av en utvidet samlingsforståelse, innenfor skjerpede krav om åpenhet.

Forskning

Forskningsprosessen blir i økende grad digital. UB er til for hele UiO. Sammen med fagmiljøene utforsker UB dette landskapet parallelt med at vi mobiliserer og koordinerer kompetansen vår. Dette er Digital Scholarship Center (DSC).

DSC kan favne mange tjenester. Et opplagt område er prosessen rundt datahåndtering. UB bygger nå opp infrastruktur og veiledning sammen med USIT og forskningsadministrasjonen. På denne måten videreutvikler vi vår rolle som metodepartner på UiO.

Publiseringsprosessen er i endring.  Overgangsavtaler har preget 2019 og 2020.  Vi skal bidra til å skape gode bærekraftige løsninger, også økonomisk. Bærekraftig fordi vitenskapelig kommunikasjon er i endring med nye krav til åpenhet, i kombinasjon med hva som muliggjøres med ny teknologi og nye verktøy.  UB samarbeider med UiO, nasjonalt og internasjonalt for å utvikle disse områdene.  

Læring

I 2017 kom en stortingsmelding som het "Kultur for kvalitet i høyere utdanning." Den ga satsing på utdanning et fornyet språk.

Overordnet handler det om en dreining i hva vi underviser i, måten vi underviser på, pedagogiske metoder, teknologiske muligheter, involvere studentene i større grad, skape mer fleksible undervisningsformer, la studentene i større grad ta ansvar for egen læring, arbeidslivsrelevansen skal økes – for å nevne noe.

UBs spesialkompetanse på kildebruk, kildekritikk, teknologiforståelse og vår faglige bakgrunn gjør at vi blir viktige her i dette samspillet med fakultetene. Et eksempel på endringer som krever samspill er utviklingen fra «kildekritikk» til «kildetillitt» (begrep utviklet av bibliotekforskeren Olof Sundin). Skiftet handler om hvordan det som til nå har vært en til dels faglig kritikk som studenter og forskere gjør av enkeltkilder, blir mer et spørsmål om tilliten vi kan ha til systemene for kunnskapsproduksjon og til tilgang til store informasjonsmengder. Spørsmålet er ikke minst aktuelt når teknologien blir intelligent, skillet mellom kilder og teknologiske plattformer oppheves, og vi må utvikle nye faglige redskaper for å tenke kritisk rundt f.eks. data og litteratur.

Dette er vår plattform inn mot 2030.  Stor takk til alle for fantastisk engasjement og innsats gjennom hele prosessen!

Av Hanne Graver Møvig
Publisert 20. sep. 2020 19:24 - Sist endret 22. sep. 2020 14:17
Illustrasjon

Lederbloggen

I denne bloggen skriver Universitetsbibliotekets ledergruppe om saker av betydning for UB og UiO.

Ledergruppen består av Cecilia Ekström, Hanne Graver Møvig, Randi Halveg Iversby, Eystein Gullbekk, Live Rasmussen og Hilde Westbye.