Studie av systematiske oversikter publisert ved UiO og OUS

For å gjøre tjenesten bedre på sikt, ønsket vi mer kunnskap om rapportering av litteratursøkene i publiserte systematiske oversikter.

Vi har derfor gjort en undersøkelse av systematiske oversikter publisert fra UiO og OUS, og bibliotekarens involvering i disse. Dette har resultert i en  vitenskapelig artikkel:

  • Aamodt, M., Huurdeman, H. & Strømme, H. (2019). Librarian Co-Authored Systematic Reviews are Associated with Lower Risk of Bias Compared to Systematic Reviews with Acknowledgement of Librarians or No Participation by Librarians. Evidence Based Library and Information Practice, 14(4). https://doi.org/10.18438/eblip29601  

Formålet med undersøkelsen var tredelt:

  • Undersøke forekomst av systematiske oversikter sammenlignet med andre typer oversiktsartikler som har blitt publisert av forskere fra UiO og OUS mellom 2007-2018.
  • Undersøke i hvilken grad bibliotekarer involveres i systematiske oversikter.
  • Undersøke om bibliotekar-medforfatterskap er assosiert med lavere risiko for systematiske skjevheter (bias) sammenlignet med systematiske oversikter som ikke har involvert bibliotekarer eller som kun gir takksigelse til bibliotekar.

Konklusjon fra undersøkelsen:

  • Narrative og andre typer oversiktsartikler er fortsatt den vanligste typen.
  • Bibliotekarer er tilsynelatende i liten grad involvert i systematiske oversiktsartikler.
  • Når en bibliotekar er involvert er det sjelden som medforfatter.
  • Systematiske oversikter med en bibliotekar som medforfatter har lavere risiko for systematiske skjevheter (bias) enn systematiske oversikter uten bibliotekar - Søkene er bedre dokumentert og ofte mer omfattende.

Betydning for praksis

Funn fra studien viser at kvaliteten på søk og rapportering i systematiske oversikter er bedre når en bibliotekar er medforfattere. Dette innebærer at bibliotekarer bør etterstrebe medforfatterskap.

Styrken ved å ha en bibliotekar som medforfatter ligger i å oversette studiens formål til ett søkbart spørsmål, velge relevante databaser, identifisere kontrollerte emne- og tekstord, planlegge søkestrategier og oversette dem til valgte databaser, utføre og dokumentere søkene, samt å sikre at søkestrategier er publisert med artikkelen. Videre bør bibliotekaren beskrive søket i metodedelen i den systematiske oversikten.

Publisert 25. feb. 2020 09:12 - Sist endret 25. feb. 2020 09:12