Intervjuguide for litteratursøk til systematiske oversikter

For lette det innledende arbeidet med litteratursøk til systematiske oversikter, så har vi laget en intervjuguide rettet til dette formålet. Intervjuguiden kan brukes som et hjelpemiddel mellom bibliotekar som skal gjøre litteratursøk og forskeren som ber om litteratursøket. Formålet er å forberede litteratursøket så godt som mulig, lage avtale om hva som skal gjøres og avklare eventuelle uklarheter.

Formålet med intervjuguiden

Vi møter varierende grad av erfaring hos forskere når det gjelder metode for systematiske oversikter.
En del forskere har laget systematisk oversikt tidligere og vet godt hva det innebærer. Men vi møter også de som skal utarbeide en systematiske oversikt for første gang og dermed har begrenset erfaring. Også møter vi de som sier de vil skrive en systematisk oversikt uten at de metodiske kriteriene for det nødvendigvis oppfylles, og vi må prøve å veilede de inn mot en annen type review..

I de tilfellene der det er ulik oppfatning av hva arbeidet går ut på, så handler det oftest om hva en systematisk oversikt er, hvordan de utarbeides metodisk, krav, arbeidsbelastning og tidsbruk på litteratursøket. Disse elementene har ført til misforståelser om hvor stort arbeid som skal nedlegges av bibliotekar, og tidsbruken for prosjektene blir større enn nødvendig.

Vi har et ønske om å bidra til å øke sjangerbevissthet om systematiske oversikter. Dette gjelder særlig krav til og kunnskap om metode og litteratursøk. For å klargjøre forventninger har vi laget en intervjuguide for å avklare oppfatning og forventninger til litteratursøk til systematiske oversikter. Intervjuguiden inneholder momenter som må avklares i forkant av at litteratursøkene utføres, i tillegg er det ønskelig å få en overensstemmelse av hva slags oversiktsartikkel som skal skrives, hvilket tidsskrift den skal sendes til og hvilke krav som stilles til metode.

Dette gjøres også for å styrke kunnskapen om arbeidsbelastning og tidsbruk som nedlegges av bibliotekar. Og for at bibliotekarer skal dyktigere, ønsket vi å konsentrere oss om hvilke spørsmål som burde stilles i en samtale med forskere som ber om søkehjelp til en systematisk oversikt.

Utarbeidelse av intervjuguiden

Intervjuguiden baserer seg på tidligere publisert intervjuguide for litteratursøk, metodelitteratur for systematiske oversikter og egne erfaringer. Målet er at guiden skal være enkel og praktisk i daglig bruk.

Publisert litteratur om referanseintervju er ofte generelle og fokuserer i stor grad på brukerens ønsker for bistand med spørsmål om kilder, søkeord, frister og et enkelt spørsmål om hva søket skal brukes til, og mangler ofte spørsmål om metode.

Derfor har vi supplert med metodelitteratur for systematiske oversikter og prøvd å hente ut minimumskriterier som er relevante for litteratursøket. Vi har undersøkt hvordan andre bibliotek markedsfører lignende tjenester og om de eventuelt har hatt ressurser liggende på sine nettsider, som kan inkluderes i en slik intervjuguide. I tillegg har vi noen dyrekjøpte erfaringer der vi ser at misforståelser kunne vært unngått ved et bedre forarbeid. I tillegg er positive erfaringer fra vellykkede samarbeid inkludert.

Smakebiter fra intervjuguiden

Noen av spørsmålene angår litteratursøket direkte, andre er av mer praktiske eller metodiske art.

Det er spørsmål om forskningsgruppen har undersøkt om det finnes systematiske oversikter på temaet fra før, eller om det finnes protokoller. Dette har vi erfaring med at ikke nødvendigvis alltid er gjort. Økt fokus på forskningens kontekst krever dette.

Dernest er det spørsmål om forskerne har skrevet en protokoll for sin systematiske oversikt, eller om det er planer om det. Dette gjør vi fordi man gjerne skal utarbeide en systematisk oversikt ut i fra en plan. Dette, og forrige punkt er også midler for å forhindre såkalt forskningssvinn (research waste).

Et annet viktig spørsmål er om noen i forskningsgruppen har erfaring med å utarbeide systematisk oversikt, eller om de har gått noen kurs. Hvor mye det er ønskelig at bibliotekaren er involvert i prosjektet er også viktig å bli enige om i forkant av at prosjektet starter opp. Skal bibliotekar bare veilede søk, skal en gjøre litteratursøkene, eller kommer en til å bli spurt om å skrive metodekapittelet.

Dette i tillegg til mer tradisjonelle spørsmål som går på databasevalg, søkeord og praktiske hensyn som hvordan søket skal leveres. Vi spør om tanker rundt språklige avgrensninger, og har da muligheten til å kommentere ulemper med en slik avgrensning.

Anvendelse av intervjuguiden

Intervjuguiden kan brukes på flere måter. Først og fremst er tenkt bruk at den skal være en hjelp i samtaler med forskningsgrupper som ber om bistand til søk. Bibliotekar kan stille spørsmål fra guiden til forsker og notere svarene direkte inn i guiden om hva man blir enige om.

For å forberede forskergruppen på et første møte om søkeoppdrag, så kan guiden sendes til de på forhånd slik at de er forberedt på hvilke spørsmål som kommer til å bli stilt. Ved å gjøre dette kan en effektivisere arbeidet noe.

Guiden kan også publiseres på nett sammen med informasjon om bibliotekets tilbud om litteratursøk som en forberedelse til forskere som vil henvende seg, eller den kan bygges som et nettskjema forskere må fylle ut ved en henvendelse.

I tillegg kan guiden brukes som en del av internopplæringen i biblioteket når nye folk skal jobbe med søk til systematiske oversikter. En slik guide er også et verktøy for å kunne standardisere arbeidet med slike søk internt i biblioteket.

Intervjuguiden er på ikke validert.

Om du har brukt intervjuguiden så hører jeg gjerne fra deg. Endringsforslag tas mer enn gjerne imot.

Formidling av intervjuguiden

 • Intervjuguiden er tilgjengelig som Word-dokumenter. Det er laget en utgave på norsk og en på engelsk.
 • Et førsteutkast til intervjuguiden ble presentert som poster på SMH-dagene 2016 i Bergen.
  Pdf ligger her.
 • Bearbeidet utgave ble presentert som poster på EAHIL-konferansen i Dublin 2017.
  Pdf ligger her.
 • Intervjuguiden er tilgjengelig for de som ønsker å laste den ned. Den er lisensiert med CC-BY-NC 4.0 som innebærer at du har lov til:
  • Dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format
  • Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet
  • Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.
  • På følgende vilkår:
   Navngivelse — Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.
   IkkeKommersiell — Du kan ikke benytte materialet til kommersielle formål.
   Kilde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no
Av Marte Ødegaard
Publisert 24. apr. 2018 14:12 - Sist endret 5. mai 2020 13:59